Find Jobs
Hire Freelancers

Experienced Account Manager Required

€1500-3000 EUR

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

€1500-3000 EUR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm searching for an account manager who can assist in the growth and retention of my business in the legal and sales industry. This is not a traditional sales role; it's more about fostering relationships and ensuring the satisfaction of existing clients. Key Responsibilities: - Handling client communication: The ideal candidate should have excellent communication skills and should be able to effectively convey important messages to clients. - Relationship building: The account manager should have the ability to build and maintain strong relationships with clients. - Account retention: The goal is to retain existing clients and ensure their satisfaction to foster long-term business relationships. The perfect candidate for this role should have 1-3 years of experience in a similar position, preferably within the law or sales sector. A track record of successful client management and retention is essential. Excellent communication skills and a strong attention to detail are also crucial for this position. Looking for people with either great English, Spanish, french, Hungarian, Czech or Italian
รหัสโปรเจกต์: 38260208

เกี่ยวกับโปรเจกต์

29 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 16 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
29 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย €2,010 EUR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my decade-long professional tenure marked by customer-centric strategies, profound language skills in English, German, and Hungarian, and a strong acumen for communication and problem-solving, I am confident that I am the seasoned Account Manager you need. Throughout my career, I have executed my responsibilities to a tee, fostering meaningful client relationships, and ensuring their satisfaction - precisely what you're seeking for this role. My prior roles have equipped me with an impeccable attention to detail – a requisite quality for handling your business's important messages effectively. My data entry skills are honed to a high level of precision, which is fundamental for your account retention goals. Moreover, having worked across varied sectors in different countries, I've gained broad exposure to diverse scenarios and adept adaptability. Ultimately, tapping into my comprehensive skill set and proven track record of understanding client requirements deeply and delivering tailor-made solutions will instantly elevate your business's growth. Looking forward to being part of your successful journey!
€2,250 EUR ใน 7 วัน
5.0 (10 รีวิว)
4.4
4.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced account manager, I believe my skill set aligns perfectly with your project requirements. Over the past years, I've been entrusted with handling complex client accounts, exceeding sales targets, and building long-lasting relationships. My fluency in English and Spanish enables me to communicate effectively with a broad range of clients across various sectors. In addition, my multilingualism including French and Italian can potentially strengthen your connections with new international prospects.
€2,250 EUR ใน 7 วัน
4.9 (9 รีวิว)
4.1
4.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I am Renata from Hungary. I am experienced Virtual Assistant. I can help you. Please write me more information. Thank you.
€1,500 EUR ใน 5 วัน
5.0 (3 รีวิว)
3.2
3.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am excited to apply for the Account Manager position. With a strong command of the English language, excellent communication skills, and a proven track record in client management and retention, I am confident in my ability to contribute effectively to your team. My experience includes over three years in client relationship management within the sales sector, where I excelled in building and maintaining strong relationships, handling client communications, and ensuring client satisfaction. My proactive approach and attention to detail have consistently resulted in high client retention rates and long-term business relationships. I am adept at understanding client needs, conveying important messages clearly, and fostering a positive and productive environment for both clients and team members. My organizational skills and dedication to excellence ensure that I can manage multiple client accounts efficiently and effectively. I am eager to bring my expertise in client communication and relationship building to your organization and help drive the growth and retention of your business. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how my skills and experiences align with your needs. Best regards, Sohel Rana
€1,500 EUR ใน 30 วัน
5.0 (2 รีวิว)
2.0
2.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, This is Waris, With a strong background in business development and account management, I am an ideal fit for your role. My experience includes effective client communication and building long-term relationships, turning one-time clients into loyal assets. I have 5 years of experience in project management along with PMP certification. Let's connect to drive client satisfaction and exceed your firm's expectations together! i am available for a quick call as well. Regards, Waris
€2,000 EUR ใน 1 วัน
4.9 (3 รีวิว)
1.5
1.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an IT graduate specialized in Business Information Management, I understand the crucial role data plays in a sales and legal business. My attention to detail coupled with my proficient skills in MS Office, specifically Excel and Word, allows me to accurately handle and manage client communication while maintaining secure data integrity. Whether it's creating comprehensive reports or organizing client information, rest assured it will be done meticulously within deadline. While I may not have specific experience in the legal or sales sector, my diverse skill set has enabled me to work seamlessly across multiple industries and deliver excellent results. My ability to learn quickly is a significant asset that will allow me to familiarize myself with your unique business needs expediently. Though I am not multilingual, I do possess great adaptability which would allow me to cater to your English-speaking clients ideally. Overall, my bachelor's degree in information management alongside my strong technical skills make me well-suited for this account managing role. I bring a fresh perspective and an innovative approach to data control that could potentially augment your business' growth and retention strategies. If you value efficiency, accuracy, and adaptability then choosing me is the right choice for your project!
€2,250 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi There! I have understood the requirements for the task. I have 8+ years of experience in performing Data Analytics, Automation and various other calculations and analysis using VBA, Macro, Power Queries, Pivot tables, and excel based formulas. My expertise is broad and versatile and includes: *Microsoft Excel- Advance formulas -VBA/Macros -Dashboard -Data Analysis -Web-Scraping and Data Entry. *Adobe Acrobat-Fillable forms -Editing and Scripting. *Google Sheets-Advance formulas -Custom Scripts -Dashboard I am Proficient in Microsoft Excel, Adobe CS & CC Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Acrobat and Google Sheets, and Wordpress I am waiting for a response from your side. Thanks Anjali
€1,500 EUR ใน 3 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey Joao M. , I just finished reading the job description and I see you are looking for someone experienced in Sales and Data Entry. This is something I can do, Please review my profile to confirm that I have great experience working with these tech stacks. While I have few questions: 1. These are all the requirements? If not, Please share more detailed requirements. 2. Do you currently have anything done for the job or it has to be done from scratch? 3. What is the timeline to get this done? Why Choose Me? 1. I have done more than 250 major projects only on freelancer.com. 2. I have not received a single bad feedback since last 5-6 years. 3. You will find 5 star feedback on last 100+ major projects which shows my clients are happy with my work. Timings: 9am - 9pm Eastern Time (I work as a full time freelancer) I will share you the my recent work in the private chat due to privacy concerns! Please start the chat to discuss it further. Regards, Osama
€1,500 EUR ใน 3 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a Chartered Accountant with a knack for data management, my skills and experience are well-aligned with your needs. Although I may not boast a direct background in law or sales, I strongly believe my attention to detail, proficiency in diverse computer skills, and excellent management capabilities will serve your account manager role effectively. My proficiency in languages besides English such as Spanish or French could be an added value as it facilitates seamless communication with clients who might be more comfortable in their native tongue. Moreover, my educational background has honed my ability to effectively communicate complex information to diverse audiences which I believe is crucial for client relations. While quantifying my years of experience, I must admit I'm new in this domain but that's what makes me hungry and dedicated to making a solid impact. I have developed a thick skin when dealing with tedious yet crucial tasks like data entry which enhances my patience and resilience. By selecting me for this role, you're choosing someone who's fervently committed to making client satisfaction and retention the topmost priority. Let’s make an impactful difference together!
€1,500 EUR ใน 2 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
⭐@Good day@⭐ Thanks for your posting. I am a good fit for this project due to my strong skills and experience as discussed on project modules. ******Please send me a message so that we can discuss more details.****** Gladly waiting to help you with my extensive skills. Thanks for reading my proposal. From Mohamed.
€1,600 EUR ใน 17 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
My academic background is legal and social sciences. I was graduated at the "Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul - PUCRS" in 2002. Study Difgital Marketing since 2015. In this period I participated in various formations: Web Design, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Content Creation, Traffic Management, Dropshipping, Blog Creation, Copywriting. In recent years I have dedicated myself more to the study of Copywriting for having great affinity with this area of ​​digital marketing. I am communicative and I believe this knowledge will help with customer retention for your business. Although my maternal language is Portuguese, I am fluent in Spanish and I have a good level in English, I can create engaging and persuasive bilingual content. The main feature of a copywriter is to be an observer and hear more than to speak. Understand the customer, their needs and aspirations. I am ready to go to your team and add in many ways. If you prefer, if you feel comfortable, we can do a test period.
€2,000 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am Gregorio Jr, a highly skilled and versatile professional with over 15 years of experience in various aspects of accounting. Although my experience has been predominantly in financial analysis and compliance, my extensive knowledge of account payable management and a broad range of audit experiences have honed my attention to detail and skill in relationship building. These are exactly the traits that are crucial for your project's success. While I haven't worked directly within the legal or sales sectors, my diverse background allows me to bring an interesting perspective about business processes improvements. I believe this experience would help me foster unique relationships with clients, Revolve these relationships into long-term partnerships, and maximize your opportunities for success. My lingual abiities including fluency in English, Spanish, French, Hungarian, Czech, and Italian make me an extra asset as it enables me to effectively communicate with clients from diverse backgrounds. This enhances my effectiveness in conveying important messages to clients, one of the most important tasks outlined in your project description. I believe my comprehensive skill set will make exemplary fit for your project, allowing to help drive growth and retain existing clients in a way that brings value exceeding expectations.
€2,250 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Choosing me for your account management needs will be one of the best decisions you can make for your business. With over a decade of experience, I bring a vast range of skills and expertise that will be invaluable to your sales and legal industry endeavors. Having worked as a Chartered Accountant, Lawyer, Investment Analyst, and Business Consultant, I possess a unique perspective on client management and satisfaction that aligns perfectly with the responsibilities outlined for this role. Throughout my career, I've built a reputation for being attentive to client needs and ensuring their long-term satisfaction. My expertise in managing complex financial and legal situations has sharpened my communication skills, making me adept at conveying clear messages effectively - essential for handling client communications as outlined in the project description. Consequently, I have built strong relationships over the years and managed to retain clients that contribute significantly to business growth. I am committed to applying these comprehensive skills set to add value to your operations and ensure clients are satisfied and retained. Let’s take your sales strategy up a notch together
€1,999 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Siento que tengo las habilidades de comunicación perfectas para fidelizar los clientes y realizar el trabajo. Manejo un excelente español. Gracias por tu tiempo.
€2,250 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Good Day My name is Chantelle, a virtual shopper and sourcing agent with 5 years experience . I am a top rated Upwork data entry specialist and virtual assistant with stellar feedback and endorsements. I have experience in data analysis, I have just completed a contract with Global Premise (329hrs on Upwork). In addition to my proficiency in data analysis and strong software skills, I believe what truly sets me apart is my dedication to your business's bigger picture. I partner with my clients to understand their vision and then channel that into actionable steps. This ability, combined with a deep understanding of lead generation, makes me the ideal candidate for your project. Furthermore, my extensive experience as a virtual shopper has sharpened my web-researching capabilities, an invaluable asset in lead generation. I have successfully sourced products for a variety of industries and clients, showing adaptability and resourcefulness that I know would be beneficial in generating leads for your web design and development services. Finally, but importantly, I'm someone who thrives on success and excels in providing data-driven insights. I can assure you that not only would I generate leads, but I will also provide you with comprehensive lead analysis that would drive even more effective strategies. By choosing me for the job, you're choosing a conscientious partner who is committed to moving your business forward. Regards Chantelle M
€1,800 EUR ใน 30 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a team member at 8veer, I've honed my skills in Account Management and Sales to positively impact the growth and retention of my clientele across various industries around the world. I have an intimate understanding of the unique dynamics within the legal and sales sectors which I can leverage to deliver stellar results for your business. My deep appreciation for client relationship building and my track record in successful account retention are strong anchors for this role. With years of experience in this field, I possess excellent communication skills and a meticulous attention to detail that will enable me to effectively convey important messages to clients while ensuring their satisfaction. I’m also very proud of my linguistic versatility, speaking fluent English, Spanish, French, Hungarian, Czech, and Italian. This will allow us to effectively connect with your target audience on multiple levels. My work with 8veer is a testament to my unwavering commitment to delivering comprehensive solutions tailored specifically to client needs. I am ready to dive into your business and help you foster the long-lasting relationships that will solidify your position in a competitive market.
€2,250 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Hiring Manager, I am excited to apply for the Account Manager position, focusing on client growth and retention within the legal and sales industry. My background in project management and my proficiency in English align perfectly with the key responsibilities of this role. Client Communication & Relationship Building: - Excellent communication skills to effectively convey messages and build rapport. - Proven ability to nurture strong client relationships, ensuring their ongoing satisfaction. Account Retention: - 1-3 years of experience in client management, particularly in legal and sales sectors. - A solid track record of maintaining and growing client accounts. Professional Expertise: - Demonstrated attention to detail and a commitment to excellence in all client interactions. - Multilingual capabilities in English, enhancing communication with a diverse client base. I am eager to bring my skills to your esteemed company and contribute to the success of your clients. I look forward to discussing how my experience and approach can be a valuable asset to your team. Warm regards, Talaat Taha
€1,500 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi! I am Anita, native hungarian and I am also speaking English, German and Italian. I have experience in account management, because I was working as a key vendor advisor and a credit controller, so I have experience from both side...sales and acquisition. I have a strong customer focus and alway strive to ensure customer satisfaction. I would be more than happy for an interview, where we could discuss the details and your specific expectations.
€2,250 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
(+923345500089) Dear Sir/Madam, I hope you are doing well, and I wish you all the best for your business. I am writing to express my strong interest in the Bookkeeping accountant position advertised on Upwork”. With my 3 years of experience in accounting and proven ability in bookkeeping and ledger management. I am confident that I possess the qualifications and skills you seek. I really want to be a part of your Project. In my previous role at Akson Pharmaceuticals, I have won the award of best Procurement manager during my tenure in the company. My expertise lies in good purchasing, bookkeeping, preparing all types of financial statements. I am proficient in using accounting software programs such as Microsoft Excel, Word, QuickBooks. I am a highly organized and detail-oriented individual with excellent analytical and problem-solving skills. I am also a strong communicator with the ability to work independently and as part of a team. Thank you for your time and consideration. I am eager to learn more about this opportunity and discuss how my skills and experience can benefit you. Sincerely, Saqib Abdul Wadood,
€2,200 EUR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ PORTUGAL
CASTRO VERDE, Portugal
5.0
3
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ เม.ย. 15, 2020

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง