กำลังดำเนินการ

Parse server setup

I have already installed Parse Server and Parser Dashboard in a dedicated Ubuntu server and from the Parse Dash board i could not see the Push Section. It could be the configuration issue, need some assistance to fix it quickly.

ทักษะ: การติดตั้งสคริปต์

ดูเพิ่มเติม : need sql server 8 program developer it professional dallas tx, setup dns server 2008 dns configuration, software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, free software write user guide, software write edid, isa server 2004 blackberry configuration, free software write company profile, software write websites idea, emails server parse mysql, sql server parse word documents, xml post server parse php, software write book images, software write books, server 2003 smtp configuration, software write protection, free software write book, email server parse database

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 65 บทวิจารณ์ ) Chennai, India

หมายเลขโปรเจค: #13240257

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $30 สำหรับงานนี้

vietdevteam

I have read your project. I'm sure i can help you to do it. I have 7 years of experience in Web development, System administrator and Security researcher. Choose me then you will work with a Professional Devops, เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.6