Find Jobs
Hire Freelancers

Google My Business & Local SEO Expert Needed

₹600-1500 INR

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

₹600-1500 INR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I need a skilled professional to optimize my Google My Business profile and enhance my local SEO for maximum visibility. Key Responsibilities: - Assess and correct Name, Address, and Phone (NAP) accuracy across all platforms - Help in selecting the most appropriate categories for my business - Create a compelling and engaging description for my GMB profile - Implement local SEO strategies to boost visibility - Provide a list of high-quality citations that will benefit my business - Ensure on-page SEO is fully optimized Ideal Candidate: - Proven experience in successfully optimizing Google My Business profiles - Strong knowledge of local SEO and citation building - Ability to craft engaging business descriptions - Understanding of on-page SEO best practices The deliverables for this project will be an optimized GMB profile and a comprehensive citation list.
รหัสโปรเจกต์: 38260827

เกี่ยวกับโปรเจกต์

51 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 21 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
51 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย ₹3,746 INR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Hope you are doing fine, We work on effective on-page and off-page SEO techniques to promote your business with white hat techniques, Our SEO technique is always based on the latest search engine algorithms. We will use White Hat SEO techniques to boost the organic traffic of your website. We will follow these SEO strategies....... --> Keywords research --> Website analysis --> On page --> Off page --> Reporting We will wait for your kind response Thanks!
₹12,500 INR ใน 30 วัน
4.9 (6531 รีวิว)
10.0
10.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, To position your company in front of the right audience, at the right time, with the right message, and at the right price. The combination of these goals achieves a positive return on investment, but can be complicated to manage on a day-to-day basis without an adwords expert working full time. We can manage the existing campaigns as well as setup new campaigns also with following tasks: ----> Website Analysis ----> Competitors Analysis ----> Analyze Existing Ad Campaigns(If you are already running any) ----> Keyword Research ----> Ad Copies Writing ----> Campaign Setup ----> Conversion Setup ----> Campaign Optimization ----> Improve Quality Score ----> Regularly Analyze Campaigns Data to Make Further Changes to Get Conversions Please come to chat to know about the whole work process and detailed discussion about our working & what we will deliver. Thank You
₹6,000 INR ใน 30 วัน
4.8 (1512 รีวิว)
9.7
9.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over 1000 reviews from satisfied clients and verified SEO skills, I'm confident Sayal Technology can deliver the optimization you're seeking for your Google My Business profile. In addition to being experienced in GMB profile optimization, local SEO, citation building, I've successfully ensured NAP accuracy across various platforms, know how to select the most appropriate categories for businesses such as yours, and craft compelling descriptions that drive engagement. My intricate understanding of on-page SEO best practices means I can take an in-depth look at your website and make sure your customer's online journey starts off positively. I understand the value of high-quality citations for a business’s visibility and as such can provide you with only the best. At no point will any bots or software be used. Choosing Sayal Technology means choosing quality work done manually with positive outcomes in mind. As a seasoned pro in the field, I am well-versed with the latest SEO algorithms and have stayed ahead of the curve to benefit my clients. With this project, my aim is to ensure maximum visibility for Your Business on Google's ranking. Let's connect and start increasing the traffic for your business today!
₹3,500 INR ใน 31 วัน
4.8 (1030 รีวิว)
8.3
8.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, With over 9 years of extensive experience in SEO, we bring a wealth of expertise to elevate your website's performance. We offer a specialized and advanced SEO strategy tailored specifically for your needs, ensuring optimal results. Utilizing the latest and most effective White Hat techniques, both on-page and off-page, we guarantee real traffic, organic visitors, and top rankings across all major search engines, including Google. Our approach adheres closely to Google's guidelines, encompassing the following key steps: => Thorough SEO Keywords Research for profound insights. => On-Page SEO optimization to ensure flawless page performance. => Cutting-edge Link Building and Backlinking Campaigns for enhanced authority. => Advanced Technical SEO enhancements for improved website functionality. => Comprehensive Weekly and Monthly Reporting, including detailed keyword ranking analysis. Why Us? => Over 9+ years of unparalleled SEO expertise. => Proven track record of elevating website rankings and driving organic traffic. => Google-friendly Backlinks meticulously crafted through manual processes. => Access to premium tools such as Ahref and Website Auditor for unparalleled insights. => Professional reporting mechanisms to keep you informed every step of the way. Thank you for considering our services. We look forward to the opportunity to propel your online presence to new heights. Warm regards,
₹2,500 INR ใน 30 วัน
4.9 (334 รีวิว)
7.6
7.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I have read it. My white hat SEO services will promote your website. The result is a higher online presence, traffic, sales, leads, revenues, brand awareness, ROI, business growth, trust, authority in search engine rankings, and visibility in search engines. If you would like to know more about what we will do for your website, please provide us with an opportunity to explain it to you. Our SEO experts will optimize your website using both "On-Page SEO" and "Off-Page SEO" activities so it is SEO friendly, beat competitors, drive more traffic, and rank high on Google. On-Page SEO Optimization: • Website Analysis Report • Keyword Research • Competitors Analysis • Meta Tag Creation • Meta tag Optimization • Meta Description Tag Optimization • Image Optimization • URL Optimization • Content Optimization Off-Page SEO Optimization: • Search Engine Submission • High-Quality Backlinks • Social Bookmarking Submission • Classified submission • Article submission • Web 2.0 Submission • Image sharing • PDF File Submission • Blog Comments It would be great if you could get back to us as soon as possible! Thanks
₹3,000 INR ใน 30 วัน
4.9 (462 รีวิว)
7.5
7.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, I am Surbhi, with more than 8 years of experience in digital marketing, WordPress website building, graphic design, Hubspot automation, and content writing. Please give me a chance and look at my profile to see full details and reviews. I can meet deadlines, I do not overcommit. And things that I commit, I deliver on time. Thanks in advance for giving me a chance. Regards, Surbhi
₹4,000 INR ใน 7 วัน
4.7 (32 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a decade of experience in the digital marketing field, my team and I have managed to make numerous businesses on page #1 in Google, Yahoo, and Bing. My prowess in SEO and SMO led me to develop the necessary local SEO techniques to enhance online visibility. Your project aligns perfectly with my skill set not only as a master of Google My Business optimization but also as an internet marketer. We will ensure that your Name, Address, and Phone (NAP) accuracy across all platforms are not only corrected but also maintained for consistent visibility. And when it comes to selecting the most appropriate categories for your business, you can trust us to make a well-researched decision. My team is particularly skilled in crafting engaging content, this is something I would find very important in creating a compelling and engaging description for your GMB profile. Besides that, we are doubled up on our on-page SEO practices. The combination of our collective skills and your trust in us would result in an extremely beneficial citation list for your business ensuring maximum visibility. In addition, as part of our services, we provide weekly work reports that will keep you informed about the progress we have made. Your satisfaction is absolutely guaranteed! Let's connect and discuss more about how we can bring your business at the forefront!
₹5,000 INR ใน 7 วัน
4.8 (191 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
~Hi, I'm interested in your project"-{Google My Business & Local SEO Expert Needed}- Get organic Google Ranking>boost Traffic - I'm Google Search Engine Optimization (White hat SEO Specialist) I will provide you complete Search Engine Optimization to promote your business. I'm working as a SEO specialist for more than 5 years and got strong skills almost on every field of SEO. I Will drive 100% organic traffic as well as organic visitors, and will make your website SEO friendly with the help of white hat SEO. Here is my SEO Step to rank your website top on Google! ➢Search Engine Optimization (SEO) ➢On-Site Optimization (On-page SEO) ➢Off-Site Optimization (Off-page SEO) ➢All Backlinks High Quality links are Created Manually ➢100% White-Hat-Link Building ➢100% Increase Ranking ➢Improve your keyword position by SEO ➢Social Media Optimization (SMO) Report - Weekly Report on every Saturday Please click "chat" for connect with me. So that I can share work plan and can discuss it more.. Thank you Mukesh
₹1,550 INR ใน 30 วัน
4.9 (148 รีวิว)
6.4
6.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced freelancer with extensive strategic SEO, content writing, and internet marketing skills, I understand the crucial role Google My Business and local SEO play in enhancing the visibility of your business and driving more traffic to your website. My fluency in both on-page and off-page optimization will ensure that not only is your NAP information accurate across all platforms but also that your website is fully optimized for maximum visibility. Additionally, my strong grasp of citation building will provide your business with high-quality citations benefiting your local rankings. My journey as an SEO specialist over the past 5 years has equipped me with a deep understanding of the dynamics of search engine optimization. From conducting comprehensive keyword research to improving user experience through technical audits, my commitment to employing White Hat Methods ensures long-term and sustainable growth for your business. Moreover, my familiarity with social media optimization and utilization of analytics for campaign performance gives me the unique advantage to boost not just your local SEO but overall digital presence. I'm confident that collaborating with me will yield tangible results in the form of an optimized GMB profile and a thorough list of citations that will fortify your visibility at the local level. Let's take this step together toward increasing your online prominence.
₹4,000 INR ใน 30 วัน
4.9 (135 รีวิว)
6.1
6.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Myself Lokesh, your next SEO expert with a proven track-record of helping companies & online stores increase traffic, lead count, sales & grow through SEO. ✅ SEO Expert with more than 10 years' experience ✅ Worked in-house as SEO Specialist for fintech start-up with very competitive keywords ✅ ON-PAGE SEO & Backlinks Pro I believe in one thing: your audience should be the focal point of all your SEO endeavours - the more you know, the better your SEO ROI. Thanks,
₹3,500 INR ใน 29 วัน
4.9 (123 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there ! I hope you are well there . ***If you wanna Rank your website in Google according to 2024 Guidelines and Generate traffic on your web page and quality backlinks then just send me a message on chat box. *** I have 7 year experience in this market, I Can show you my Previous quality Backlinks report. ****You can see my Portfolio and previous client's feedback here :- https://www.freelancer.com/u/liomartin153 I will provide this service. ON-PAGE OPTIMIZATION • Website analysis report • Keyword Research and Analysis • Competitor analysis report • Title Tags • Meta Description Tags • Google Webmaster Set Up • Bing Webmaster Tool • Google Analytics Configuration • URL Optimization • Robots Optimization • Optimization of Alt and Title tags • Optimization of internal Navigation • Analysis of Broken Links • Fix Canonical issue • Creation of XML Sitemap Also, set up Google Analytics optimimly for the website Off-Page Optimization (monthly tasks) 1- Article Submission 2- Social Bookmarking 3- High-Quality Links 4- Local citation 5- Image submission 6- Classified Posting 7- Directory submission 8- Web 2.0 submission 9. PDF submission 10. Blog Commenting "i just believe in quality not on quantity" so visit on there "www.freelancer.com/u/liomartin153" and check my profile. i hope you like it. Have a good day. :) Regard Naved K.
₹2,000 INR ใน 30 วัน
5.0 (60 รีวิว)
5.8
5.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
"Hello, I am a SEO experts with a good understanding of SEO. Before proceeding with any SEO services, we will first examine your competitors to identify keywords related to your website service and provide you with a keyword research report. Including relevant and appealing meta descriptions will make your website stand out in the SERPs. Also, have a look on ON page and OFF page SEO activities: ON-PAGE OPTIMIZATION • Website analysis report • Keyword Research and Competition Analysis • Competitor analysis report • Optimization of Title Tags • Optimization of Meta Description Tags • Header Tags Optimization • URL Optimization • Robots Optimization • Optimization of Alt and Title tags • Optimization of internal Navigation • Fix Canonical issue Off-Page Optimization (monthly tasks) • Article Submission • Social Bookmarking • Social profile submission • Local citation • Image submission • Classified submission • Search engine submission • Web 2.0 submissions Reporting:- • Website analysis report • Keywords research report • Competitor’s analysis report • ON Page report • Weekly ranking report • Weekly OFF Page report Thanks! Jaya M. "
₹3,000 INR ใน 30 วัน
4.6 (112 รีวิว)
5.6
5.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I'm a coolest creator ads, sites, funnels and Google/Meta/SEO-analyst - I work with more than 30+ KPI indicators & 12 years of experience in Google+Youtube+Instagram+Facebook, and also SEO, advertising, PPC, SEM, web-design, web-development, Email and full digital marketing! I have a special method for setting up META and Google - i can set up a Multi-Level Cluster which covers many types of targeted traffic at once. I can set up advertising traffic in Business WhatsApp + Direct + Messenger + Media Meta, Media Google, Google Search, Youtube, Bing. - I simultaneously managed 300 marketing campaigns - I created websites with a conversion rate of 25% - I increase sales, traffic, profitability by more than 5 times - I increased customer traffic by 16 times - I reduced the cost of attracting clients by 14 times I can work a miracle so that you immediately receive the contact information of the person who clicked on the link. I can implement AI and marketing plugins to increase sales conversion several times. Contact me right now!
₹1,050 INR ใน 7 วัน
5.0 (11 รีวิว)
4.9
4.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear, I will get reviews for your business on Google, I will do 10 reviews in a month and 3 reviews weekly and along with this I will post. If you create citation on your Google My Business profile that will show your store to users within 5 km of your local area, then traffic will also be very high SEO On-Page Checklists - 1. Identify target keywords 2. Optimize the title tag 3. Write a meta description that boosts clicks 4. Add target keywords to your body content 5. Review your content quality Technical SEO Checklist - 1. Reviews Increase On Google Map 2. Citations For Goole Map 3. Calls and Websites Click Increase I am waiting for you
₹1,050 INR ใน 7 วัน
4.9 (27 รีวิว)
4.1
4.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Could you provide me with the link to your Google My Business profile? Have you already assessed the accuracy of your Name, Address, and Phone (NAP) across all platforms? I have extensive experience in optimizing Google My Business profiles and enhancing local SEO strategies. I can help you select the most appropriate categories for your business and create a compelling description for your GMB profile. In addition, I will implement effective local SEO strategies and ensure that your on-page SEO is fully optimized. I will also provide you with a list of high-quality citations that will greatly benefit your business. With my strong knowledge of local SEO and citation building, I am confident that I can enhance the visibility of your business. Please let me know if you would like to proceed further. Best Regards, Mujtaba A.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
5.0 (5 รีวิว)
4.2
4.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, Do you have specific keywords or regions you'd like to target for your local SEO efforts? I have14 years of experience in local SEO and optimizing Google My Business profiles, I can help enhance your profile for maximum visibility. My approach includes assessing and correcting NAP accuracy, selecting appropriate business categories, crafting a compelling description, implementing local SEO strategies, and providing a list of high-quality citations. I can share my screen to analyze and discuss my case studies and current projects. Can we schedule a meeting to discuss your goals? Best regards, Khurram Jamil.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.4
1.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, "We will help you in optimize your Google My Business profile and enhance you local SEO for maximum visibility" We can get organic traffic, first-page ranking, We are capable to Increase Your Website's Visibility in the major search engines by improving keyword ranking and boosting your organic website traffic with more quality backlinks. We have been working with over 10+ Years of Experience in SEO, Link Building, and Digital Marketing services. Action Plan- 1. Start with Auditing Your Website 2. Keyword Research and Analysis 3. Website Analysis Report 4. Effective Competitive Analysis 5. ON-Page SEO Optimization 6. OFF-Page Link Building. 7. Weekly and Monthly Progress Effective report We are waiting for your response, so that we can discuss further.. Thank you Techrancher Solution
₹2,500 INR ใน 30 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.1
1.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I’m excited to help optimize your Google My Business (GMB) profile and enhance your local SEO. With my expertise, I’ll ensure your business achieves maximum visibility. Key Responsibilities: NAP Accuracy: Audit and correct Name, Address, and Phone (NAP) information across all platforms. Category Selection: Choose the most relevant categories for your business. Profile Description: Craft a compelling and engaging GMB profile description. Local SEO Strategies: Implement strategies to boost local search visibility. Citation Building: Provide a list of high-quality citations to improve online presence. On-Page SEO Optimization: Ensure your website’s on-page SEO is fully optimized. Why Choose Me: Proven Experience: Successfully optimized GMB profiles with significant visibility improvements. Local SEO Knowledge: Expertise in local SEO and citation building. Engaging Writing Skills: Ability to create compelling business descriptions. On-Page SEO Expertise: Thorough understanding of on-page SEO best practices. Deliverables: Optimized Google My Business profile. Comprehensive list of high-quality citations. I look forward to enhancing your GMB profile and boosting your local SEO. Best regards,
₹1,050 INR ใน 7 วัน
5.0 (2 รีวิว)
0.8
0.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hhi I am experienced in this and I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your replyyy ! r!
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced digital marketer with a keen focus on SEO, I understand the criticality of Google My Business optimization and local SEO for businesses like yours. Having successfully optimized numerous Google My Business profiles and implemented robust local SEO strategies, I bring a wealth of knowledge and skills to this project. My competency in accurately evaluating and correcting key elements such as Name, Address, and Phone (NAP), selecting relevant categories, creating compelling business descriptions, and implementing on-page SEO practices is something I pride myself on. I can also offer you a well-curated list of high-quality citations that will significantly benefit your business's visibility across various platforms. Additionally, my strength lies in leveraging data-driven strategies to derive maximum engagement and growth from digital campaigns. With the ever-evolving digital landscape, it's crucial to stay up-to-date with the latest trends and techniques - something I am nimble at - which is paramount for this project's success. Let me optimize your Google My Business profile and enhance your local SEO to give your business the visibility boost it deserves.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ INDIA
NEW DELHI, India
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ก.ค. 30, 2020

การยืนยันลูกค้า

งานอื่นๆ จากลูกค้ารายนี้

want to increase my site wp site
₹600-1500 INR
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง