Find Jobs
Hire Freelancers

LED Lights User Manual

€30-250 EUR

ปิดแล้ว
โพสต์ 23 วันที่ผ่านมา

€30-250 EUR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm in need of a technical writer to create a comprehensive user manual for a new line of LED lights. Key aspects to be covered in this manual include: - Installation Instructions: A step-by-step guide that ensures that even less technically-inclined individuals can set up the LED lights. - Operation Steps: Detailed instructions on how to use the lights effectively, ensuring that users can make the most of the features. - Troubleshooting Guide: A comprehensive list of potential issues with corresponding solutions. This is to help users overcome any problems they may face. - Warnings: Clear advisories about potential dangers and important safety precautions, to ensure safe and appropriate usage of the LED lights. Ideal candidates are expected to have: - Proven experience in technical writing, particularly within the realm of electronics or lighting. - A strong understanding of LED technology and its applications. - Sharp attention to detail and the ability to simplify complex procedures for everyday users. - The capacity to write in an engaging and clear manner, making technical information accessible to a wide audience. - A preference for freelancers who can also provide visual aids or diagrams to accompany the text, aiding in the understanding and usability of the manual. Attached you will find a example of a user manual we already have. Please reply with the total price for this kind of user manuals.
รหัสโปรเจกต์: 38259108

เกี่ยวกับโปรเจกต์

64 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 22 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
64 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย €110 EUR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Warm greetings, As an expert in crafting manuals, guides, and employee handbooks, I possess a unique blend of expertise in policy creation, law compliance, and tailored solutions for businesses like yours. My versatility across different domains and tools ensures a comprehensive and adaptable manual that empowers your workforce and fosters a thriving company culture. Here's how I can breathe life into your manual: -Comprehensive Assessment -Customized Content Development -Efficient Implementation and Ongoing Support By harnessing my proven experience, legal knowledge, and innovative tools, I'm confident in crafting a manual that guides your target audience, aligns with your vision, and empowers your readers. Please drop me a text so we can discuss this further, thanks. Best regards, Zohaab
€250 EUR ใน 7 วัน
4.8 (729 รีวิว)
8.8
8.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I take great pride in writing compelling content and I believe I can craft comprehensive user manual for a new line of LED lights.! Hi there, I'm Rabia, a professional and versatile content writer having 9+ years of experience in helping clients with SEO-optimized and traffic-driven articles, blog posts, social media posts, ads, web pages, landing pages, emails and every other type of content. Your content would incorporate the following elements: • Catchy headlines • Engaging, catchy, and quality content • Punchy taglines and slogans •Specified keywords [high searchable and medium competition] • Hook-full statements • Strong call to action If you're looking for someone who pays attention to detail, cares about the little things, and will work hard to deliver a product you can be excited about, I'm at your service! Reach out to check relevant samples. Cheers, Rabia.
€30 EUR ใน 1 วัน
4.9 (513 รีวิว)
8.2
8.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I have read and understood all your project details "LED Lights User Manual" and I feel my self the best candidate to complete this project with 100 percent accuracy. I am Faisal Mahmood, I have more than 10 Years of experience in crafting tailored solutions for success, including; Business Plans, Pitch Decks, Feasibility Reports, Resumes, Cover Letters, and LinkedIn profiles. Over the past ten years, I have consistently delivered exceptional results, helping clients navigate the competitive landscape with precision and finesse. With a proven track record spanning ten years, I bring a wealth of experience to every project, ensuring not just quality but a profound understanding of evolving industry dynamics. My approach is rooted in precision, innovation, and a relentless pursuit of perfection, setting a standard that goes beyond expectations. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages.
€30 EUR ใน 1 วัน
4.8 (1405 รีวิว)
8.1
8.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings! I'm a professional in providing high quality User manual creating service. I am a top-rated freelancer with about 15 years of experience, having served about 700 satisfied clients. Please message me to check my portfolio. Thanks, Revival
€250 EUR ใน 7 วัน
4.8 (553 รีวิว)
8.1
8.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Seeking a skilled technical writer to craft a comprehensive user manual for a new line of LED lights, I bring extensive experience in technical writing within the electronics and lighting industries. With a deep understanding of LED technology and its applications, I will meticulously cover key aspects including installation instructions, operational steps, troubleshooting guides, and crucial safety warnings. My approach combines clarity and simplicity, ensuring even less technically inclined users can easily set up and operate the LED lights effectively. I excel in breaking down complex procedures into clear, step-by-step instructions, complemented by visual aids and diagrams to enhance understanding and usability. This document will serve as a valuable resource, guiding users through the installation process, optimizing the use of features, and promoting safe and efficient usage of LED lights. Please feel free to reach out to discuss further details or to view samples of my work. Regards, Moiz
€120 EUR ใน 3 วัน
4.8 (391 รีวิว)
8.1
8.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I specialize in creating user manuals for technical products like your new line of LED lights. With clear, step-by-step installation instructions, detailed operation guides, comprehensive troubleshooting solutions, and crucial safety warnings, I ensure your users can set up, use, and maintain the lights effectively. Let's ensure your customers have a seamless experience.
€50 EUR ใน 2 วัน
4.9 (532 รีวิว)
7.6
7.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, As an experienced technical writer with over a decade of experience, I am confident in my ability to create a user manual that meets your every requirement. My expertise spans a wide range of subjects, including lighting and electronics - making me well-equipped to extensively tackle the intricacies of LED lights. Not only does my background allow me to translate complex information into accessible content, but I have also mastered the art of conveying crucial information clearly and concisely. In addition to writing, I’m skilled at creating compelling visual aids like diagrams and illustrations. I understand the importance of these supplementary materials regarding comprehension and usability, especially for those who may not have a technical background. Therefore, as part of my service, I will include relevant visuals that will enhance your user manual's value and ease of use. My reputation for maintaining high-quality standards alongside delivering work on time would add immense value to your project. Finally, there is my pricing. You can rest assured that you will receive exceptional results at a very affordable rate. I look forward to discussing this project further – together, we can ensure that your LED lights are accessible and safe for users through a comprehensive and comprehensible user manual. Thanks
€140 EUR ใน 2 วัน
5.0 (252 รีวิว)
7.3
7.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With regard to the LED Lights User Manual project, I would be an excellent choice due to my extensive experience as a technical writer and my understanding of electronics and lighting. My 10 years of writing professionally have given me the proficiency to present complex information in a way that is both engaging and easy to comprehend for users from all backgrounds. As an experienced creative blogger and website-copywriter, I have also developed a keen eye for detail which I will bring to bear in creating your user manual. A striking part of my profile is the versatility of industry I have worked with and written for, including Native clients. This has not only made me flexible, but it also makes me adaptable as the requirements change from client to client. Thus, I assure you utmost quality work with punctuality and professionalism. Regarding visuals, I have experience in providing articles for websites where diagrams and visual aids were crucial in communicating complex ideas simply. Hence, I can incorporate diagrams, charts, or any visual elements as per your requirement, enhancing the clarity of the instructions even more. All my work is error-free and effective; therefore you can be sure every word will play its role unmistakably.
€100 EUR ใน 3 วัน
4.8 (269 รีวิว)
7.4
7.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am damn sure that I can complete this project "LED Lights User Manual" beyond your expectations and within your given time and budget. I am a specialized writer who has been providing professional writing services since 2017 and I have 800+ reviews with 4.8 ratings. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. Please click on the "Award" button to hire me. I am waiting for you, "Thank You"
€30 EUR ใน 1 วัน
4.8 (745 รีวิว)
7.4
7.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, My proposal is in regards to creating a user manual for your new line of LED lights. I will detail installation instructions designed for clarity and ease, ensuring accessibility for all users, regardless of technical proficiency. The manual will include operation steps that articulate the utilization of the lights' features comprehensively. This will enhance user experience by demonstrating the full capabilities of your product. As a skilled technical writer, I have a proven track record of creating user guides, product manuals, and other instructional documents. My experience extends across a variety of industries, such as medical devices, consumer products, and software. I am confident that my skills and experience make me an excellent candidate for the role of creating a product user manual. I am available to discuss my qualifications further and look forward to hearing from you soon. Aqsa I.
€250 EUR ใน 5 วัน
4.9 (135 รีวิว)
7.2
7.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi There, Greetings!! Hope you are doing great… As you mentioned that you want to hire a technical writer to create a comprehensive user manual for a new line of LED lights. I am glad to mention that, I am a professional writer including Writing, Blog, Content, business proposals, Agreements, terms & Policies, book editing & Review, Ghostwriting, and Article Rewriting with an experience of around 7 years, I have successfully completed 850+ projects here as a freelancer. I am also flexible for an amendment if required after the delivery of work. I can provide the EXCELLENT and original content at negotiable prices, so let's speak once to move ahead. You can open the message box for further discussion. Best Regards Bharti
€50 EUR ใน 1 วัน
4.7 (731 รีวิว)
7.1
7.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
LED Lights User Manual My name is "Usama Safdar" and I am a Ph.D degree holder which means I am highly-capable to tackle this project "Content Editor " with 100 percent accuracy. I am a professional writer with over 6 years of experience in writing; Essays, Research Summaries, Thesis, Dissertation, Lab Reports and Case Studies. I always provide High-Quality Solutions within the shortest possible time with all instructions followed against very reasonable prices. I can manage works even with shortest deadlines like; "2500 words work in just 6 Hours" with very reasonable time. As a pro academic writer I am also familiar with all the referencing styles; such as APA, Harvard, OSCOLA, IEE, MLA etc. I always provide plagiarism-free solutions and as a prove I also provide "FREE Turnitin reports". For Samples, please visit my profile https://www.freelancer.com/u/SolutionMart Please message me to start the discussion. Thank You
€30 EUR ใน 1 วัน
4.8 (268 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello,  I can write a comprehensive user manual for a new line of LED lights. I am expert in SOP, Academic writing, research reports, essays, thesis and dissertations.  I am proficient in delivering high-quality work that is well-researched, authentic, unique and plagiarism free. Owing to my experience of more than 10 years, in various niche and thus, I have assisted scholars in various subjects that includes (but is not limited to) management, medicine, CS, networking, marketing, HR, finance, and more. We are well-versed different referencing styles including APA, Harvard, MLA, and Chicago. Furthermore, I have expertise in a statistical tool like SPSS. Please initiate a small chat so that we can discuss the details of the project and provide you exact quote with a timeline.  Waiting for your positive response. Thanks and Regards, Jyoti
€100 EUR ใน 3 วัน
4.7 (210 รีวิว)
7.0
7.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
LED Lights User Manual My name is Rabia Faisal, I am working in the writing industry since 2011. During this time, I have served countless clients with a full amount of satisfaction by providing them with TOP Quality Solutions. I have command of all references APA, Harvard, IEEE, MLA & Chicago, etc. I will provide plagiarism-free work with 100 percent accurate grammar within your given deadline. Please message me to get Top Class Services. I am waiting; https://www.freelancer.com/u/TopWritingGuru
€30 EUR ใน 1 วัน
4.8 (201 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
"LED Lights User Manual " I am an award-winning content and copywriter passionate about creating engaging and compelling blogs, articles, business and sales plans, marketing plans, feasibility studies, technical writing, creative writing, speech writing, online writing, etc. I've been privileged to work with people and businesses of all backgrounds. I aim to provide impactful, reader-friendly, and compelling content for your needs. With more than 4 years of experience in this field, I provided many top-notch solutions to clients according to their needs and requirements. it is my responsibility to provide you with plagiarism-free, error-free solutions which help in achieving good grades and a reputation in your batch. A strong vocabulary, attention to detail, clarity, and openness to changes/suggestions make me a good fit for this project. Here is my portfolio you can check my achievements: https://www.freelancer.com/u/QualityHub If your project is deleted, hit me with this link: https://www.freelancer.com/u/QualityHub I await your text.
€30 EUR ใน 1 วัน
4.8 (379 รีวิว)
6.6
6.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
LED Lights User Manual I am a Professional writer with 4 years of experience. I assure you I will do my upmost best to meet your requirements. I've written over 500 projects in the last 2 months for satisfied customers. If you are looking for a writer who completes this project on a low budget and short deadline I am the best option for you...... If you are interested in my proposal contact me in the chatbox for more details and queries. Thanks!
€30 EUR ใน 1 วัน
4.8 (98 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello dear, I am a professional writer with over 9 years of experience in the field of writing. I am a professional in providing high quality writing service. I am interested in this project. I have completed many similar projects before. You’ll find my content as 100% unique, grammatically correct, engaging, and of high-quality. I am confident that I will be able to lend my talents to you in this way. I have also a good experience in article writing, research writing, copy writing, blog writing, business plan, marketing plan, case study, Financial analysis, Power point presentations, writing tasks, Essays, Proposals, Rewriting tasks, Technical Reports, financial plan. I can deliver your work according to your requirements. I can deliver high quality work with tight deadline. Hopefully, I get this opportunity to work with you as I am sure it will be a good working experience. Kindly come on chat for detailed discussions. I will complete your job as soon as possible. Thank you.
€30 EUR ใน 1 วัน
4.9 (104 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Grettings! I am existing after reading your project details about "LED Lights User Manual " I have completed MPhil in business administration and I have about 4 year experience in all type of business subject, science subjects, technical subjects and engineering too. I have also a good experience in business plan, marketing plan, case study, financial plan, feasibility study, article, blogs etc. I will provide you plagiarism free work with unlimited revision plus free turnitin report. Thanks for reading, I am waiting for your response please go through the link and check my samples: https://www.freelancer.com/u/QuickMentor
€30 EUR ใน 1 วัน
4.8 (149 รีวิว)
5.8
5.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Timmermansglenn, I am Patrick, a seasoned freelancer with over 10 years of experience in Copywriting, Technical Writing, and Content Writing. I have carefully reviewed your project requirement for creating a user manual for LED lights, and I am confident in my ability to deliver this project with precision. I am keen on discussing your exciting project further and would like to connect with you in chat to delve deeper into the specifics and nuances of the manual you envision. With my expertise in technical writing and a knack for simplifying complex procedures, I believe I can create a user-friendly manual that meets your expectations and resonates with your target audience. I am excited about the opportunity to collaborate with you on this project and bring your vision to life. Looking forward to discussing this project in more detail with you. Best regards, Patrick
€140 EUR ใน 7 วัน
5.0 (19 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey ! I can assure you of high-quality work that is delivered timely and meets your expectations. With years of experience in Content Writing, Technical Writing, Research Writing, Article Writing and Copywriting, collaborating with you will be a valuable opportunity for my professional growth and your business will largely benefit. Please send a message to discuss more about this project. Sincerely, Wilfred
€100 EUR ใน 1 วัน
5.0 (16 รีวิว)
5.1
5.1

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ NETHERLANDS
Amsterdam, Netherlands
0.0
0
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ พ.ย. 9, 2023

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง