Find Jobs
Hire Freelancers

Chinese-English Translation

$2-8 USD / hour

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

$2-8 USD / hour

I'm seeking a proficient translator to convert novels from Chinese to English. The novels are of the literary fiction genre (romance mostly). Key project components: - Effective translation/adaptation of literary novels from Chinese to English while maintaining the narrative tone - Willingness to handle long text contents Ideal Skills: - Fluency in both English and Chinese language - Capacity to handle large translation projects, with a keen eye for detail You do not need to have experience translating this type of content, but you do need to have a good command of both languages. Payment is $15 per chapter (chapters are between 1000-1500 words) Looking forward to working with someone who can faithfully replicate the style, and depth of the original text. Good luck with your proposals!
รหัสโปรเจกต์: 37821212

เกี่ยวกับโปรเจกต์

77 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 18 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
77 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $5 USD/ชั่วโมง สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi There, How are you today? I'm ready to start your translation project from Chinese to English. I will show you sample for your satisfaction and project accuracy then we will go to start, so please contact me and share more details thanks. Check My Profile: "https://www.freelancer.com/u/translatorsCafe7?w=f&ngsw-bypass=" Welcome Client I would like to work on this project and can complete with 100% accuracy within the time frame. Thanks, WoldFastTranslator.
$5 USD ใน 40 วัน
4.9 (365 รีวิว)
7.5
7.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, Thank you for posting this job on Freelancer.com. We have read your project description; you need to translate your content from Chinese to English language. We have been a leading translation company of this website since 2007. We can be your best choice to handle this project. We are a team of professionals specializing in translation, transcription and editing/proofreading for more than 90+ languages. We have worked on translating several books, articles and websites. If you'd like to view my previous work, take a look at my Freelancer Portfolio : https://www.freelancer.com/u/TransManual24 If you have any questions or special requirements, please don’t hesitate to contact us. We would be thrilled to be able to assist you further with your project. Please give us a chance to prove our competences. Regards, Mst. J
$2 USD ใน 40 วัน
5.0 (77 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, we will manually translate your novels from Chinese to English and can provide you with a high-quality professional translation service. We are a team of native speakers, and We are the most professional translation agency on this platform with over 8 years of experience and are ready to deliver 100% results on your project, We believe - we are the best choice to handle this project. We have completed 250+ projects with a 100% Positive Rating, All translations are done by the native translator, you can check our previous work and client review here: https://www.freelancer.com/u/Vsion2 WHY WILL YOU CHOICE Vsion Translators? ✔100% manual/human translation services ✔Native speakers with training in language translations. ✔We never use any machine software or Google translation ✔100 % satisfaction guaranteed ✔Unlimited revisions until you are happy with the results. ✔We are always available 24/7 For Helping Employers We normally charge a very cheap rate with high-quality translation. Kindly leave a message through the message function for further information, we would be very happy to have the chance to assist you further with your project. Thanks! Vsion Translators
$5 USD ใน 1 วัน
4.9 (177 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, We are a group of native and professional translators who provide high quality and error-free translations. We are very interested in your translation project. Our NATIVE Chinese to English translators could help you with it. If you need it done faster, let me know as it may be possible. Our most important goal is high quality and we understand that this is the top priority of most clients to make sure their business grows in an efficient way. That’s why all our translators are native and they are all trusted translators who have been working with us for a long time. Don't hesitate to contact us if you are interested, we are sure we will not let you down. Thank you.
$5 USD ใน 40 วัน
4.8 (189 รีวิว)
6.6
6.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear client, My name is Wang and I am a native Chinese speaker with over 20-year experience in EN/CH translation field. With proficiency in novel translation, I would like to offer my services to assist you in reaching your ultimate goal. (I would like to take a test translation to prove my competences at any time.) Additionally, I am more than happy to work within your budget. I’ll be looking forward to discussing the details with you over chat. Thank you and best regards Wang
$8 USD ใน 40 วัน
5.0 (88 รีวิว)
6.4
6.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello There, We are writing to propose our translation services to convert novels from Chinese to English. We will accurately translate various business documents, ensuring clarity and precision. We'll review documents to understand context and requirements. Our native-speaking translators will ensure linguistic accuracy and cultural relevance. Rigorous checks will guarantee accuracy and consistency. You'll have the chance to provide feedback for any necessary revisions. Translated documents will be delivered promptly in agreed formats. We'll work efficiently to meet your deadlines. Our pricing is competitive and tailored to your project's specifics. A detailed cost estimate will be provided. We maintain strict confidentiality standards for all information provided. We're committed to delivering high-quality translation services to meet your needs. Thank you for considering our proposal. Sincerely, TranslateMedia24
$5 USD ใน 1 วัน
4.9 (9 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello. With over 15 years' experience in language translation and my fluency in not just Chinese and English, but also Spanish and Italian, I'm confident I can tackle your project effortlessly. My background as an applied linguist has equipped me with the necessary skills to convey the tone, style, and depth of your Chinese novels into authentic English text. I understand how important it is to maintain fidelity to the original context while providing a highly readable and engaging translated content. As a specialist in translating literary, technical, medical, legal and business content, I assure you that linguistic nuances will never be lost in my translations. Moreover, my zealous commitment to client satisfaction drives me to go above and beyond their expectations. By hiring me for this project, you're gaining not just a translator, but an efficient communicator who values open dialogue and timeliness. I look forward to joining your team and breathing life into each Chinese novel while preserving their essence for your English readers! Samuel T.
$5 USD ใน 40 วัน
5.0 (17 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I am a native Chinese speaker, living in the United States (USA) I have more than 15 years of experience in this field, I will manually translate your novels from Chinese to English. I’ll provide you with 100% human translations. I'm a friendly and dedicated woman. My work is 100% guaranteed. You will get a high-quality and mistake-free translation. I'm a multi‐skilled, reliable, and talented translator with the ability to localize content and translate written documents I'm specializing in the translation & localization of software, games, websites, legal, technical, creative content, and marketing materials. I also have vast experience in translating cryptocurrency materials, business documents, manuals, and religious literature. If you have any questions, please don't hesitate to contact me. Best Regards Kimberly Plez
$5 USD ใน 1 วัน
4.9 (35 รีวิว)
5.2
5.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Good day, We will provide high-quality service translations for you. We’ll translate your literary novels from Chinese into English. We assure you that we will deliver you an amazing translation with original grammar, spelling, and complete localization to suit your needs. What makes me qualified? ✅ We provide only authentic, manual translations. No Google, No Machine translation. ✅ Furthermore, I have worked on a multitude of previous projects. From these experiences, I am confident in my ability to deliver translations that will make sense to native writing of both languages. ✅ We always proofread the task before delivery to ensure good quality and error-free translation. ✅ You only pay when you are satisfied with our work. So please don’t worry about the quality. If you have any questions, don't hesitate to get in touch. We are looking forward to working with you.
$5 USD ใน 40 วัน
4.9 (32 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I hope this message finds you well. I'm writing to express my interest in the translation project you've posted. With my extensive experience in both English-to-Chinese and Chinese-to-English translation, I believe I am well-equipped to handle the task of converting novels from Chinese to English, particularly within the literary fiction genre, which often includes romance. Your project's key components align perfectly with my skills and capabilities. I have a keen understanding of the nuances of both languages and can effectively maintain the narrative tone of the original text while ensuring a faithful adaptation into English. Moreover, my experience in handling long-form content, such as an 800,000-word fiction novel, demonstrates my capacity to tackle large translation projects with precision and efficiency. Furthermore, my academic background in Mechanical Engineering and ongoing pursuit of a PhD at Qingdao University of Science & Technology have equipped me with analytical skills and attention to detail, essential for effective translation. My professional experience in technology research administration, production management, and quality assurance further underscore my commitment to excellence and proficiency in handling complex projects. I am eager to discuss this project further and explore how I can contribute to its success. Thank you for considering my proposal, and I look forward to the opportunity to work with you.
$15 USD ใน 40 วัน
4.9 (20 รีวิว)
4.5
4.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello my friend, with you is Mr. Ahmed a Chinese language translator for many years translate in different fields(economic, crypto, financial stocks,tv programming, medicine pharmaceutical IT technology data science computer multimedia literature gaming legal sports arts life style politics law engineering). I want you to know that my clients are diverse, including embassies, companies, individuals, and government institutions.I will attach some files translated from English to Chinese and vice versa ubon request. I 'll attached you some of my work why you should choose me ?Coordinated manual translation and linguistic review Secondly, delivery before the deadline,Thirdly, the translated text is easy to read from the young to the old .Looking forward to contacting you, waiting for your communications
$8 USD ใน 40 วัน
5.0 (7 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client,                 I am writing to express my interest in collaborating with you on your project posted in Freelancer. Based on the project details provided, I assure you that I have the skills and expertise required to deliver high-quality work within the specified timeframe. I am confident in my ability to deliver exceptional results for your project. I am committed to maintaining open lines of communication, delivering on time, and ensuring your complete satisfaction. Waiting to hear from you. With thanks regards
$5 USD ใน 35 วัน
4.1 (15 รีวิว)
4.2
4.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Greeting from Calvin. I am a native Chinese and can read and write tranditional/simplified Chinese. I have more than 10 years in Chinese <> English proofread and translation area. I am also a professional ATIO member/translator in Canada so that I can proofread and translate all kinds of documents. I have just finished my online course and gained a professional certificate on Translation in practice. I can translate literary novels from Chinese to English while maintaining the narrative tone. May we have a chance to collaborate with each other? Looking forward to hear back from you and we can further discuss this project. Cheers, Calvin.
$5 USD ใน 40 วัน
4.9 (9 รีวิว)
2.9
2.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
This is CK, Taiwanese, can speak/write/talk/listen Chinese fluently. (both simplified/traditional) Especially, I may be your right person if your job is about IT industry. (I am working for world top 3 IT company now) Experience Voice/Text Translation: https://www.freelancer.com/projects/translation/Subtitling-videos-Chinese-English-28388121/details (Done: CHN > ENG) https://www.freelancer.com/projects/simplified-chinese-china/Chinese-English-Transcribe-Translate/details (Done: CHN > ENG) https://www.freelancer.com/projects/english-us/Translate-Mandarin-Chinese-big-data/details (Done: CHN > ENG) https://www.freelancer.com/projects/transcription/Need-Chinese-English-transcribers/details (Done: CHN > ENG) https://www.freelancer.com/projects/translation/Translation-Work-31044191/details(Done: ENG > CHN) https://www.freelancer.com/projects/translation/Traditional-Chinese-Taiwan-Jobs-34587941/details(Done: CHS > zh_TW) Other Experience: Mobile APP Testing: https://www.freelancer.com/projects/excel/Project-for-Chih-Kang/details(Done) Web Text Translation:(ENG > TW) https://www.freelancer.com/projects/translation/Translate-website-content-from-English-28774817/details (on-going)
$5 USD ใน 40 วัน
5.0 (2 รีวิว)
2.4
2.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a multilingual individual with core expertise in both English and Chinese, I firmly believe that my skills align perfectly with your Chinese-English translation project. Having dedicated 8 years of my professional career to translation, proofreading, and transcription work, I can assure you that I will provide an accurate, reliable, and faithful adaptation of the literary fiction novels you require. What sets me apart from others is not just my linguistic ability, but also the depth of my experience. Throughout my career, I have handled extensive projects and demonstrated a sharp eye for detail – skills that are essential for your project's success. I understand the importance of maintaining the narrative tone while conveying the intended emotion in your novels, especially within the romance genre. In conclusion, given my linguistic prowess, project understanding, extensive experience, and proven dedication to client satisfaction, I am confident that selecting me as your translator would be a decision that yields nothing less than outstanding results for each chapter at only $15 per chapter! Thank you for considering my proposition . Let's embark on this exciting journey together!
$5 USD ใน 1 วัน
5.0 (9 รีวิว)
2.5
2.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am native Chinese borne in Hong Kong and working in China. I am proficient in both English and Chinese (Traditional and simplified). With keen eyes and attention to details, I can translate the novels from Chinese to English to maintain the original tone and style within your budget $15 per Chapter. Let's share the novels for projects start!
$5 USD ใน 40 วัน
5.0 (3 รีวิว)
2.2
2.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I am a Malaysian Chinese who is familiar with both English and Chinese translation works. I am okay with the payment proposal - $15 per chapter. It would be great if you can provide a chapter or two from the novel, I would be keen to share a sample of my work with you and further align the project requirements with you. Thank you.
$5 USD ใน 20 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.5
1.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greeting, Let's discuss the project. I could realize details of your chines to English project. I am capable of doing your task right now. I will offer you friendly service and instantaneous delivery. I have experienced five years in Photoshop and the design field. You can see my antecedent tasks by below link: https://www.freelancer.com/u/Jamalal Best regards, Jamalal
$2 USD ใน 40 วัน
5.0 (3 รีวิว)
1.1
1.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I bring creativity to my writing, crafting compelling narratives and engaging content that captivates readers and leaves a lasting impression.
$6 USD ใน 21 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi There As a talented Editor and Translator with over 8 years in the industry, I bring both proficiency and efficiency to this project. Although my prior experience has revolved around administrative support, I am more than confident that my well-honed skills will transfer seamlessly into the realm of translation. My extensive fluency and understanding of both Chinese and English make me an ideal candidate, as does my meticulous attention to detail which this project will require. What sets me apart from others is my commitment to delivering on or before project deadlines. Time is of utmost importance, especially for large translation projects like yours. Rest assured, your chapters won't simply be translated; rather, they'll be faithfully adapted while maintaining the narrative's tone - a mark of true translation craftsmanship. Furthermore, with a solid background in data entry, collection, and conversion, combined with my ability to provide a wide range of virtual assistance service such as product uploads and lead generation, hiring me means you'll gain the additional benefit of someone capable of handling various aspects of your project seamlessly. I'm excited about this opportunity to delve into literary translations and have every intention to ensure that your novels not just speak but sing in English. Thank you for considering my candidacy; I hope to hear back from you soon! Please Reply Regards Western John
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ VENEZUELA
Santa Ana, Venezuela
5.0
6
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มี.ค. 9, 2019

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง