Find Jobs
Hire Freelancers

Urgent English Translation Needed

$10-30 USD

ที่ทำเสร็จแล้ว
โพสต์ ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

$10-30 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm in need of a skilled translator who is proficient in the English language. You will be working on translating a variety of content into Arabic and Spanish languages. The content is currently in English, thus, excellent comprehension of English is a must. Key requirements for this project: - In-depth knowledge of English Spanish and Arabic languages, and grammatical structures.
รหัสโปรเจกต์: 37831767

เกี่ยวกับโปรเจกต์

35 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 2 เดือนที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
หมอบหมายให้:
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear sir/ma'am, I hope this post finds you well. I believe your project meets my skills professionally as an Arabic and English native speaker and a Spanish fluent and as a translator of these languages as well. If you are interested in working with me kindly send a message for further details. Kind regards.
$10 USD ใน 1 วัน
5.0 (1 รีวิว)
0.0
0.0
35 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $19 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, Thank you for posting this job on Freelancer.com. We have read your project description; you need to translate your content from English into Arabic and Spanish languages. We have been a leading translation company of this website since 2007. We can be your best choice to handle this project. We are a team of professionals specializing in translation, transcription and editing/proofreading for more than 90+ languages. We have worked on translating several books, articles and websites. If you'd like to view my previous work, take a look at my Freelancer Portfolio : https://www.freelancer.com/u/TransManual24 If you have any questions or special requirements, please don’t hesitate to contact us. We would be thrilled to be able to assist you further with your project. Please give us a chance to prove our competences. Regards, Mst. J
$20 USD ใน 1 วัน
5.0 (79 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey ! This is Charlott, based in Germany and we would love to help you translate document from English to Arabic and Spanish professionally.I believe QUALITY is what you are looking for the work will be done 100% MANUALLY and delivered ON TIME. Hope to here from you soon. Best Regards Charlott
$10 USD ใน 1 วัน
4.9 (131 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
"Hello there! Welcome to the Language solutions team! As a professional translator, I have more than 10 years of experience. Translations are 100% human, no software is used. According to your project description, you need to translate your English content into Arabic and Spanish languages. I offer a high quality translation and fast delivery. I accept typed documents or handwritten texts. Industry expertise: Legal Documents Technical Audio/Video Website Mobile Apps Book Text etc. +7 years of experience in translation and languages. Attention to detail is of the utmost importance to us. In order to provide you with high quality translation, I am very enthusiastic about languages. Feel free to message me if have any questions. Thanks!"
$20 USD ใน 1 วัน
4.9 (220 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, We are a team of the native professional English into Spanish and Arabic languages translators based in Germany. We are here to assist you with translating your document. We can assure you the best quality of work and revise until the work is fully satisfactory without any extra charge. I’d be very happy to discuss this further. Please feel free to contact me. Best Regards, Ashaduzzaman Khan.
$20 USD ใน 1 วัน
5.0 (115 รีวิว)
6.0
6.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello. I'm a native Spanish speaker with vast experience translating from English to Arabic and Spanish, and vice versa. I got excellent feedback from my employers due to my quality work, and my commitment. I'm available to start working as soon as you need it. Reach me to discuss the details. Regards, Isabelle
$15 USD ใน 1 วัน
5.0 (50 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello There, Warmly welcome in this proposal. After reading your project we understand that you need to Arabic and Spanish languages translation from English. Our translators are highly experienced in all parts of translations, we offer an assortment of translation, cheap rate with high-quality, benefits that cover all advertise divisions and necessities. Our ability and information guarantees accomplishment with even the hardest translation venture that you may require. Waiting for your response. If you would like to review my previous works, please take a look at my Freelancer Portfolio : https://www.freelancer.com/u/TranslateMedia24 Best Regards, TranslateMedia24
$10 USD ใน 1 วัน
4.9 (9 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello. With the increasing need for effective and accurate translations, choosing the right linguist becomes critical. My name is Samuel, and I offer you a guarantee of quality work with absolute proficiency in English, Spanish and Arabic – the languages you specifically require for this project. My skills as an applied linguist, proofreader, and translator make me a well-rounded candidate because I am not just familiar with the languages at hand but also possess an intimate understanding of their grammatical structures. Over the years, I've dealt with a diverse range of fields; literary, technical, medical, legal and business translation. The versatility this has granted me enables me to be highly adaptable to any sort of content thrown my way. Further ensuring your translation project is in skilled hands is my keen eye for detail which reflects remarkably in my editing and proofreading prowess - unnecessary inconsistencies or errors are not words found in my work. Moreover, one major pillar of my work ethics is direct communication fostering effective collaboration. You will have direct contact with me throughout the project ensuring open communication and a transparent process. Let's make your texts in Arabic and Spanish shine with clarity and accuracy through my 100% human translation approach. Regards. Samuel T.
$20 USD ใน 1 วัน
5.0 (16 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Good day, We will provide high-quality service translations for you. We’ll translate your content from English into Arabic and Spanish languages. We assure you that we will deliver you an amazing translation with original grammar, spelling, and complete localization to suit your needs. What makes me qualified? ✅ We provide only authentic, manual translations. No Google, No Machine translation. ✅ Furthermore, I have worked on a multitude of previous projects. From these experiences, I am confident in my ability to deliver translations that will make sense to native writing of both languages. ✅ We always proofread the task before delivery to ensure good quality and error-free translation. ✅ You only pay when you are satisfied with our work. So please don’t worry about the quality. If you have any questions, don't hesitate to get in touch. We are looking forward to working with you.
$20 USD ใน 1 วัน
4.9 (29 รีวิว)
4.9
4.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Gretings ths is Claudo Arrieta from Venezuela . I'm an English-Spanish teacher with more than 10 years of experience. My work is always focused in advising my customers in terms of grammar and meaning so that the final document is as clears as possible. I'd like to help you with your translation task.. Let's chat to know more detals about your needs.
$10 USD ใน 7 วัน
5.0 (9 รีวิว)
3.5
3.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, As your post related, I'm a native Spanish speaker with native English knowledge. After passing more than 20+ years in various local Translation and Proofreading agency in London, I have decided to start my own business through this site. I would really appreciate to help you in your project. I can ensure you the best quality as I'm experienced in this section. I'll make sure you get a perfect translation and I also perform as many revisions as necessary until you are fully satisfied. I will lead you to your goal. I won’t be happy unless you are too. Let me help you to meet your goals! Best regards, Farhana S
$20 USD ใน 1 วัน
5.0 (8 รีวิว)
2.5
2.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello sir, as a skilled translator proficient in English and Arabic (Mother tongue) I bring in-depth knowledge of grammatical structures and cultural nuances across these languages. My expertise ensures accurate and contextually relevant translations for a variety of content, enhancing communication and understanding.
$12 USD ใน 1 วัน
5.0 (2 รีวิว)
2.0
2.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey, I am interested in working on this project. I can follow instructions quickly with great attention to details. just send us a message to discuss more about it. Thanks.
$15 USD ใน 1 วัน
5.0 (2 รีวิว)
1.2
1.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, With warm greetings! I'm eager to apply for the Urgent English Translation project. With ample experience and proficiency in 1. English 2. Spanish 3. Arabic I assure accurate and timely translations. Portfolio: https://www.freelancer.com/u/abidmanzoor928. Best regards, Abid
$30 USD ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
To write a winning bid, understand the client's needs, highlight your strengths, provide a detailed plan, be competitive on pricing, write a compelling proposal, follow submission guidelines, and proofread carefully. These steps will help you stand out and increase your chances of winning contracts.
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I hope this message finds you well. I am reaching out to express my interest in collaborating with you on translation projects as a freelance translator. With my linguistic skills, attention to detail, and dedication to delivering high-quality translations, I am confident that I can contribute effectively to your projects.
$10 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi! There, Greeting!! I am thrilled to offer my expert translation services for your project requiring Arabic and Spanish documents to be translated into English on Freelancer.com. With fluency in both Arabic and Spanish, complemented by native-level proficiency in English, I ensure accurate and culturally sensitive translations that maintain the integrity and meaning of your content. With meticulous attention to detail and a commitment to timely delivery, I guarantee high-quality translations that meet your specific needs. I look forward to the opportunity to collaborate with you and contribute to the success of your project. Thank you for considering my proposal. Best regards, Muhammad Usman
$25 USD ใน 2 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello sir/ma'am, hope you are doing good. I'm a good in translation in this and I can do your work very efficiently. And we be no error in any spelling or grammetically. so you should choose me in this project of yours. Thank you, and have a great day.
$20 USD ใน 6 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear sir I’m writing to apply for the translator position that you posted on [website]. I have a Bachelor’s degree in BBA and I have been working as a freelance translator for the last year. I am confident that my education and experience make me an excellent candidate for this position.  My Bachelor’s degree was focused on translation, so I am well versed in both Arabic,spanish and English . Additionally, my work as a freelance translator has given me valuable insight into how businesses operate and how they measure success. I look forward to hearing back from you regarding this position!
$10 USD ใน 2 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I can do your job the way you want and I will do your job perfectly I can meet your needs in a timely manner and I will get the job done for you at a fraction of the cost
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I possess a versatile set of skills in writing and communication. My proficiency in crafting articles, stories, and copy demonstrates my creativity and ability to engage various audiences effectively. Additionally, my talent in proofreading ensures accuracy and clarity in my written work. Overall, my skills in writing encompass a range of genres and purposes, making me a valuable asset in the realm of written communication.
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ JORDAN
Amman, Jordan
5.0
5
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ พ.ค. 4, 2020

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง