Find Jobs
Hire Freelancers

Podcast Video Migration from Facebook to YouTube

$10-30 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

$10-30 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I have a series of podcast videos currently hosted on my Facebook page. I'd like to have these migrated and uploaded to my Youtube channel. Key tasks for the project include: - Migrating all podcast videos from Facebook to YouTube - Uploading the videos to my YouTube channel without any editing. The videos should be uploaded as they are on Facebook. - Using the existing titles from Facebook for the videos on YouTube Ideal candidates for this job should have: - Experience with video content migration from Facebook to YouTube - Familiarity with YouTube's uploading and video management interface - Ability to follow instructions regarding the use of existing titles - Excellent attention to detail to ensure all videos are successfully uploaded and titled correctly I'm looking for a reliable and efficient freelancer who can help me with this task as soon as possible. If you can do the job type I am ready at the top of your message
รหัสโปรเจกต์: 38124855

เกี่ยวกับโปรเจกต์

52 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 1 เดือนที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
52 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $26 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client i can start right now and can complete this in less than a day I hope this message finds you well. I am thrilled to submit a bid for your video editing needs, combining a commitment to quality, creativity, and meeting tight deadlines. Key Offerings: Premium Video Editing: I specialize in crafting premium, custom video content tailored to your unique vision. From concept to delivery, your project will receive meticulous attention, ensuring it stands out with unparalleled quality. Deadline Excellence: Recognizing the importance of time, I guarantee the delivery of exceptional results within challenging deadlines. Your project's timeline is my priority, without compromising on the quality of the final product. Why Choose My Services? Custom Creativity: Elevate your content with a touch of uniqueness. I bring a customized approach to every project, ensuring your video reflects your distinct brand identity. Premium Results: Your vision deserves a premium touch. My commitment is to deliver a polished, high-quality product that exceeds expectations. Let's Collaborate: I am eager to discuss your project in detail and explore how my skills can contribute to its success. Feel free to reach out, and together, we can bring your vision to life with top-tier video editing. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to work with you. Best Regards,
$25 USD ใน 1 วัน
5.0 (118 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Upon reviewing the details of your "Podcast Video Migration from Facebook to YouTube" project, I kindly request that you contact me to discuss further. Drawing from years of experience in this field, I guarantee to provide you with a creative design that meets all your requirements within a few hours of our discussion. I possess extensive knowledge and expertise in various software applications, including ADOBE AFTER EFFECTS, ADOBE PREMIERE PRO, ADOBE PHOTOSHOP, and ADOBE ILLUSTRATOR. As per your requirement, I can provide you with work that is both of high quality and delivered quickly. I have a keen interest in your project and I am enthusiastic to commence work immediately. To gain further insight, you may refer to my work at the following address: https://www.freelancer.com/u/maansukhvir92. Thanks, Sukhvir
$30 USD ใน 1 วัน
4.9 (82 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am Ready. Hi, I can help you Migrate your Facebook Videos from FB to Youtube. I have few more questions regarding the details. Further, I can get your Titles and rest of data migrated successfully. I'm waiting for your message.
$10 USD ใน 7 วัน
5.0 (16 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am ready to take on your podcast video migration project and can assure you of a smooth, efficient transition from Facebook to YouTube. As an experienced videographer and editor, I am well-versed in handling the challenges that come with content migration. I understand the importance of preserving the integrity of your existing videos, maintaining their original titles, and uploading them as they are. In addition to my deep understanding of video editing software like Adobe Premiere Pro and Final Cut Pro, being a versatile freelancer means I am adaptable and quick to learn new platforms/interfaces like YouTube's uploading system. Let's get started on transforming your Facebook-hosted podcasts into dynamic elements of your YouTube channel today!
$10 USD ใน 1 วัน
4.9 (33 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am ready to assist with migrating and uploading your podcast videos from Facebook to your YouTube channel. With my extensive experience in video, audio, and animation editing, and proficiency in top-notch video editing software, I can ensure a smooth and efficient transition of your content. I will handle the migration and uploading of all your podcast videos without any editing, preserving their original format and titles as they appear on Facebook. My attention to detail and familiarity with YouTube's uploading and video management interface guarantee that each video will be uploaded accurately and efficiently. I will begin with a short demo project to demonstrate my capability. If you are satisfied, I will proceed with the full migration, ensuring your content is managed professionally and promptly. Thank you for considering my proposal. I look forward to helping you with this task. Best regards, MD Sher-e Ali
$10 USD ใน 1 วัน
4.7 (6 รีวิว)
3.0
3.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am ready to take on this project. I have extensive experience with video content migration from Facebook to YouTube and am very familiar with YouTube's uploading and video management interface. I will ensure that all the videos are uploaded without any editing and that the existing titles from Facebook are used. My attention to detail will guarantee that all videos are successfully uploaded and titled correctly. I am a reliable and efficient freelancer and can start on this task as soon as possible.
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (2 รีวิว)
2.6
2.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Responding to ur project titled Video Editing. I'm pumped to deliver my pro video editing skills to bring ur vision to life. Here are the key strengths that make us the go-to choice for ur project: Seasoned Expertise: •5 yrs in video editing across YouTube, Meta (Insta, FB), TikTok. Impressive Portfolio: •Worked with influencers and brands boasting over 10 mil subs/followers. •Big-name clients include Oracle, CHANEL, DJI, NBA, BMW Sports, RedBull, ICICI Bank, Microsoft, and loads more.. Current & Innovative: •Committed to staying on top of digital media trends. •Consistently produce content that sets new industry standards. Customised Showcase: •Ready to share tailored samples and previous work during a personal chat. Holistic Services: •Offer comprehensive services from scripting to final digital asset delivery. •Specialties include video editing, video elements, voice overs, planning, SEO, management, graphic design, animation. For a glimpse of our past work or to request samples for reference, please don't hesitate to reach out. We're always eager to discuss further and showcase what we can bring to your project. Can't wait to chat about how we can shape ur vision into a compelling digital narrative. Best, Kshitij Singh Founder Civati
$29 USD ใน 2 วัน
4.4 (4 รีวิว)
2.2
2.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey, I have seen your project "Podcast Video Migration from Facebook to YouTube" and have seen your description that "I have a series of podcast videos currently hosted on my Facebook page......" so on I am Swift photoshop artist with skills including YouTube, Video Production, Video Upload, Video Editing and Video Services. I specialize in all kind of graphic design such as branding, graphic design, illustrations, cartoon and caricatures etc. Here is the link to my portfolio and profile https://www.freelancer.com/u/LetsDezign Do you have any example design to share ? You can send me a message so that we may discuss more. Yours truly LetsDesign
$100 USD ใน 4 วัน
1.8 (1 รีวิว)
2.6
2.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
hey! i understand ur project and i can make this for FREE OF COST and in returns i need ur review in my profile ! i am beginner in freelancing bt had a +4 years experience in this field. I pride myself in the following things: - 24 hours turnaround in just about everything! - Continued support, even after completion. - Well informed about ongoing designs and creativity. - 24/7 client support. - Guaranteed customer satisfaction. - 100% payment release on completion of project. I am willing to provide the draft well within your budget and timeline with perfection and 100% satisfaction. Please see my profile/portfolio on this link with 5-star rating: https://www.freelancer.com/u/CodeCraver?sb=t
$20 USD ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
0.8
0.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Combining my passion for storytelling and expertise in video production, my team at The Screen Lab is uniquely positioned to meet your needs for migrating your podcast videos from Facebook to YouTube. With a proven track record spanning numerous projects, we have the necessary know-how in video content migration – having successfully transitioned several brand's content to YouTube. Our familiarity with the intricacies of YouTube's uploading and video management interface ensures a seamless process while adhering strictly to your instructions. We understand the criticality of maintaining consistency for branding purposes, which is why we'll preserve the exact titles from Facebook during the migration process. I appreciate that time is of the essence to you, which is why you can rely on my team's efficiency and dedication to deliver within your specified timeframe. Our end-to-end service ensures not just a migration but an overall enhanced experience - right from preserving title names precisely, to straightforward and accountable project management. Let us be your one-stop-shop for this endeavor and beyond.
$30 USD ใน 1 วัน
4.6 (1 รีวิว)
0.7
0.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am ready to take on your project with complete assurance and efficiency. Although my background is in finance, my passion lies firmly with video editing and content management. I've been practicing video editing for over four years now, including extensive experience with various platforms such as YouTube and Facebook - the exact skills you need for this project! My career in finance has instilled a meticulous attention to detail within me. It means that even a simple task like migrating videos will be handled with precision and accuracy. You can trust me to execute the work as it is; no edits, no change-ups - just like you requested! I also have a track record of easy adaptability, which will allow me to put any specific instructions you give me into quick action. Even though we might not share the same professional background, my undying dedication coupled with my experience makes me the perfect fit for successfully translating your podcast videos from Facebook to YouTube. And of course, who understands more about fulfilling client's desires than someone from a finance background! Let's take this opportunity to ensure your content reaches a wider audience through YouTube. Let's start working on expanding your presence today.
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Handled these things for many clients earlier , I always look forward to work for video production and channels so that I know how much a video is necessary for any kind of subject either it's marketing, branding or visualisation.
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi I will upload your all podcast video from facebook to youtube without any editing. The videoes will be same as facebook to youtube. Let get start
$20 USD ใน 2 วัน
5.0 (2 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I AM READY Hello there, I can migrate your podcast videos from your Facebook page to your YouTube channel without editing them and using their existing titles. Kindly reach out to me if you want a perfect job. Best regards, Dahiru Abdulsalam.
$30 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
hello, i saw the requirements and i think that im perfect for this job, i uploaded some videos in youtube from facebook in the past three years but i stopped because i wasnt getting famous. Contact me if you want me to do it.
$15 USD ใน 3 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, This is Tsen Zin Cheng from Malaysia, I’m a Social Media Expert. I am writing in response to your task for migrating podcast video from Facebook to YouTube. After carefully reviewing the requirements of the job description, I feel that I am suitable match for this job. I believe that you would want to upload the videos to your YouTube channel without any editing and use the existing titles from Facebook. Undoubtedly, Facebook to YouTube transfers require finesse and meticulous attention to detail, which I guarantee. Navigating YouTube's uploading and video management interface is second nature to me. I understand the importance of retaining all elements of your videos, like titles, for consistency and indexing purposes which this will be done without fail. I believe that I can help you as I have experience with video content migration from Facebook to YouTube before and I am quite familiar with uploading videos in YouTube. I am here to help you making sure that it appeals to diverse audiences across different platforms. Let’s make your podcast available to a wider network! Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to hearing from you soon. Sincerely, Tsen Zin Cheng
$25 USD ใน 5 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
My name is Hammad. I have 3 years Diploma in Computer Information Technology. I work as a data entry operator in a hospital. I have 1 year of experience in this field as Data Entry Operator. But i also can shift your whole data from Facebook to YouTube like as you post on Facebook. So I hope you will consider me for this opportunity and give me a chance.
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am writing to express my interest in a part-time position within your company, offering my skills in administrative tasks and data management, with a particular expertise in Excel. Skills and Experience Administrative Support: Proficient in managing day-to-day office operations, organizing files, handling correspondence, and scheduling appointments efficiently. Excel Expertise: Advanced skills in Excel, including functions, formulas, macros, data analysis, visualization, and reporting. Capable of creating and managing complex spreadsheets. Data Management: Experienced in collecting, organizing, and maintaining data accurately. Skilled in developing and maintaining databases and tracking systems to ensure data integrity and accessibility
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I have gone through your project details. I will do the task according to your desire and priorities. I will ensure to provide with excellent results.
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I'm ready. Hi, I'm samsunnahar. I'm YouTube expert. I can help you to upload your podcast on YouTube with exiting title and prober SEO. For more send me a massage. Thank you.
$20 USD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ UNITED STATES
Dallas, United States
4.6
46
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ก.ย. 16, 2016

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง