Find Jobs
Hire Freelancers

Modern Portfolio Website with Blog

₹37500-75000 INR

ปิดแล้ว
โพสต์ 26 วันที่ผ่านมา

₹37500-75000 INR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm in need of a professional web designer to create a modern and sleek portfolio website that features a blog section. Key Requirements: - Modern and Sleek Design: A clean, contemporary design that reflects my work in a visually appealing way. - Portfolio Functionality: The main focus of the website will be to showcase my work, so a user-friendly, interactive, and responsive portfolio section is essential. - Blog Section: I also require a blog section integrated into the site, where I can regularly publish articles and updates. Ideal Skills: - Proficient in modern web design principles. - Strong experience with portfolio websites. - Previous work on integrating blog sections into websites. - Understanding of responsive design. If you have experience in creating similar websites and think you can deliver a professional, clean, and modern portfolio website with a blog section, I'd love to hear from you.
รหัสโปรเจกต์: 38245398

เกี่ยวกับโปรเจกต์

78 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 19 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
78 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย ₹50,904 INR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Greetings! i can create a modern and sleek portfolio website that features a blog section... i read your project description carefully. please send me all requirement.. will do with interactive and modern look My Process is - 1. i can create a Mockup design using your site requirement like - Site name or Logo, colors, sample site links for structure 2. Wen you finalize design i will do WordPress Responsive theme integration Using elementor builder to create Pages in WordPress admin ... i have 15 years of experience and done 100's of wordpress sites which are running successfully.. can you please get back to me to start the work .. thanks for your time Lalith
₹38,250 INR ใน 7 วัน
4.9 (1401 รีวิว)
9.0
9.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With nearly two decades of experience in web development and an extensive skillset in PHP, WordPress, and Website Design, I am uniquely prepared to bring your vision for a modern portfolio website with a blog to life. The numerous positive reviews my team and I have received demonstrate our exceptional commitment to client satisfaction and our proven ability to deliver high-quality work within budget and timeframe - skills that will be crucial for your project. You mentioned the need for a modern, sleek design that showcases your work in a visually appealing way. As a professional, I understand the importance of creating an aesthetically pleasing platform that highlights your skills. My expertise includes designing user-friendly, interactive, and fully responsive websites - attributes necessary to ensure that visitors can easily appreciate your work on all devices. Furthermore, I've successfully integrated blog sections into various sites before; this means I won't just build you a functional blog section but one that seamlessly aligns with the overall design of your portfolio site. Let my skills, experience, and dedication help you create a website that not only reflects your unique creative fingerprint but also establishes you as a knowledgeable voice in your niche through regular updates on your blog. Let's start working together today!
₹56,250 INR ใน 7 วัน
4.9 (688 รีวิว)
9.0
9.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I'm experienced in building portfolio websites and understand the features required to make yours shine. Here's what I propose: Features: Home Page About Me Portfolio Services Testimonials Contact Information Resume/CV Blogs/News Design Appeal As an experienced web developer, I'll ensure your website stands out. Let's discuss your project and budget to ensure a perfect fit. Thanks, Codemeg
₹85,000 INR ใน 21 วัน
5.0 (65 รีวิว)
8.7
8.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there! I have checked your requirements and I would like to discuss some more details with you so I can understand work scope properly. I can promise to offer reasonable price with quick turnaround. I am ready to start immediately. Our Expertise: UI/UX, Logo, Graphic design, HTML, CSS, Bootstrap, Jquery, Elementor, Webflow, Shopify, PHP, React, Laravel & WordPress. Please come over private chat for further discussion. Thanks, I will be waiting. Regards, Pram
₹45,000 INR ใน 7 วัน
4.7 (446 รีวิว)
7.8
7.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Greetings of the day!! I have understood your requirement in the project that **you need a modern and sleek portfolio website with a blog section that showcases your work in a visually appealing way and allows you to regularly publish articles and updates.** I have 10+ years of experience in Nodejs, Python, AI/ML, Web Designing/Development, HTML5, PHP, E-commerce, and Mobile Application development using Ionic, React Native, and Flutter, etc. I am able to do this work as I have the necessary knowledge. So I think I can handle your requirement decently. If you need any clarifications on my bid, please let's talk about it. I hope to hear from you soon so we can get things done. Thanking You, Regards, Priyank Bhargava
₹37,500 INR ใน 7 วัน
4.8 (99 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I have read your job description extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the job very well. (Full Stack Developer – 10 of Year Experience). We have design and developed lots of ecommerce Website Worldwide Please give me one chance i will deliver Quality Work. software implementations to identify areas requiring improvement. Managed development milestones Technical Profile 1. HTML 2. JavaScript 3. SQL 4. CSS 5. MySQL 6. PHP 7. Git 8. WordPress 9. Bootstrap 10. jQuery 11. GitHub 12. HTTP 13. Laravel 14. Vue JS 15. Postman Waiting for your response to move further. Regards, Wassem
₹75,000 INR ใน 15 วัน
5.0 (47 รีวิว)
6.2
6.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I’ll build you a modern and sleek portfolio website that features a blog section. I have worked on various Projects and can share my reference work on chat. I have an expert team of proficient web developers and designers having 10+ years of experience in the industry Your website will be designed on HTML, CSS using JQUERY, JAVASCRIPT and BOOTSTRAP and developed on PHP and MYSQL using ANGULARJS and AJAX as per the current standards and trend WITH SEO , BROWSER , MOBILE COMPATIBILITY FEATURES. Please initiate a chat for further discussion on the requirement, quote, and timeline. I look forward to your response. I will be happy to assist you! Thanks and Regards, Jyoti
₹37,500 INR ใน 10 วัน
4.8 (77 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I can help you to develop a modern and sleek portfolio website that features a blog section. as per your need. I am highly skilled designer and developer with 5+ years of working experience in the industry, I have rich experiences in various technologies. I can fulfill your task perfectly, and I can start work right now. I am proficient with WORDPRESS, NODEJS, LARAVEL, CODEIGNITER, REACTSJS, BOOTSTRAP, PHP, JAVASCRIPT, HTML/HTML5, CSS/CSS3, GRAPHICS DESIGNING TOOLS, etc. I am also well-versed in developing MOBILE APPLICATION with a web admin panel. If you hire me, you will get a satisfactory result from me. Let's discuss your project and the reasonable price for this project in more detail. Thanks & Regards,
₹56,250 INR ใน 7 วัน
4.8 (17 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
**HI** As a seasoned web designer and developer, I understand the importance of creating a modern and compelling portfolio website with integrated blog functionality. Not only am I proficient in using popular tools like Elementor, Graphic Design, PHP and Website Design but also in creating in-depth WordPress solutions that deliver outstanding results. Not just that, I leverage my expertise in Digital Marketing to make sure your website has jQuery effects and CSS3 transitions that not only create an interactive user experience but showcase your work in the most effective way possible. My vast experience includes designing and developing numerous portfolio-style websites, which makes me deeply familiar with the primary goal of such sites - highlighting your work. Creativity and innovation are central to my work, and I'll ensure your site gets a unique design that resonates well with your brand. Beyond my technical skills, what truly sets me apart is my commitment to continual improvement and exceptional client service. My first priority is always client satisfaction, which involves not just delivering a project on time but also ensuring it aligns perfectly with their needs. Trusting me means getting the best of modern design principles coupled with a reliable commitment to results. Let's discuss your project further and create something amazing together! Best regards, **Jatinderpal**
₹37,500 INR ใน 2 วัน
4.9 (62 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings Client, I have gone through your project requirements and found this to be a perfect match. I am confident to do this Job. I am 8+ experienced dev working in PHP, (Laravel and Codeigniter), Shopify Opencart, etc Why Me: I will provide you with 6 months of free support after completing the project. Speedy communication, regular follow-up, and regular updates on the project are my key feature. Hope you will like my work. Feel free to contact me regarding any clarification. I am ready to start immediately. Thanks and Regards, Keshav Sharma
₹56,250 INR ใน 12 วัน
5.0 (13 รีวิว)
4.4
4.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
My proficiency in building portfolio websites and integrating blog sections will be invaluable in crafting the features you require. Moreover, our deep understanding of responsive design ensures your website will look sharp across all devices, offering an excellent browsing experience to your visitors.
₹37,550 INR ใน 3 วัน
4.9 (17 รีวิว)
4.5
4.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I will provide figma mockup first for UI/UX approval and assure 100% pixel perfect design layout for portfolio site. Website will be well optimised for performance, security and SEO. 100% mobile responsive and SEO compatilble site. Thank you
₹60,000 INR ใน 30 วัน
4.8 (10 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi I specialize in creating modern and sleek portfolio websites with integrated blog sections, designed to showcase your work effectively while providing a platform for publishing articles and updates. Here’s what I propose for your project: Key Features: - **Modern and Sleek Design:** I will create a clean and contemporary design that highlights your work in a visually appealing manner. - **Portfolio Functionality:** The website will feature a user-friendly and interactive portfolio section, ensuring easy navigation and showcasing your projects beautifully. - **Blog Section:** Integrated seamlessly, the blog section will allow you to publish articles and updates regularly, enhancing engagement with your audience. - **Responsive Design:** Ensuring your website looks great and functions flawlessly across all devices is a priority. With a strong background in modern web design principles and extensive experience in creating portfolio websites with integrated blogs, I am confident in delivering a professional and polished solution tailored to your needs. Please review my portfolio for examples of similar projects. I look forward to discussing how we can bring your vision to life. Warm Regards Muhammad Saad
₹56,250 INR ใน 7 วัน
4.6 (16 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi! As an experienced web developer, I understand the importance of creating a visually appealing and user-friendly website while maintaining a modern and sleek design. With over seven years in the field, I have not only developed a wide range of websites using HTML, PHP, CodeIgniter, WordPress, and more but have also developed numerous portfolio sites just like the one you envision for your work. Being skilled in Elementor, PHP, Website Design, and WordPress, I am well-equipped to create an interactive and responsive portfolio section that will effectively showcase your work. Additionally, my proficiency in graphics designing will ensure a visually captivating website that reflects your work in the best light possible. I have not only cultivated the necessary skills but also methodologies to guarantee efficient project management from end-to-end. If you choose me for this project, you can count on receiving timely delivery of a high-quality and professional site that serves as an impeccable reflection of your work. Thanks & Regards Vinay
₹54,000 INR ใน 40 วัน
5.0 (13 รีวิว)
4.0
4.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over a decade of experience nourishing innovative ideas into successful business solutions, team RAMTECH has amassed extensive skills in Graphic Design, PHP, Website Design, and WordPress - all the ingredients necessary to craft your modern portfolio website. Your project requirements align closely with our expertise as we have hands-on experience building sleek and contemporary sites which not only arrest attention but also reflect our clients' work in visually appealing ways. One of our fortes is designing user-friendly, interactive, and responsive portfolio sections that highlight your work effortlessly. In addition to this artful display, we have successfully integrated blog sections into many websites, enabling smooth publication and updates, just like the one you are envisioning. And respecting
₹38,000 INR ใน 12 วัน
5.0 (8 รีวิว)
3.5
3.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Having worked on countless web design projects over the years, my team at Dlite Info Tech knows exactly how to create a modern, sleek design that aligns perfectly with your needs. Our expertise in Graphic Design combined with our proficiency in tools like WordPress and PHP ensures that we have the technical know-how to build a beautiful website with all the features you require - from showcasing your portfolio to integrating a blog section. Work experience is where we truly shine. With several portfolio websites and blog integrations under our belt, we have fine-tuned our process to guarantee seamless and user-friendly workflows, assuring all your articles and updates land on the site exactly where your visitors need them. Being skilled in technologies like ReactJs and Angular, we make sure that your finished website not only has remarkable aesthetics but is also responsive on all devices - giving your users a consistent experience every time. What truly sets us apart is our commitment to our clients' success. We pride ourselves not just in delivering excellent software solutions but also providing exceptional support throughout the development process. I'd be thrilled for Dlite Info Tech to be a part of your journey in establishing an impactful online presence through a modern web portfolio resplendent with a well-integrated blog section!
₹45,000 INR ใน 7 วัน
4.6 (6 รีวิว)
2.7
2.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi There, I am well versed with the modern web design principles and have a strong understanding of responsive design -- two skills that are crucial for this project. Not only have I built numerous websites using open source platforms like WordPress and Laravel, but I've also developed many blogs integrated within websites, fulfilling the exact requirements you have for your project. I assure you a modern and sleek portfolio website with an integrated blog that will attract potential clients while providing a delightful user experience. Kindly connect, let's discuss your project!
₹37,500 INR ใน 6 วัน
4.9 (12 รีวิว)
2.5
2.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Thanks for the opportunity to bid on this exciting project. With 7 years of experience in website development and a passion for creating impactful digital experiences, we are confident in delivering a solution that exceeds your expectations. Our Approach: 1. Discovery Phase: ○ Conduct in-depth research into your target audience and competitors. 2. Design Phase: ○ Create wireframes and mockups to visualize the user interface. 3. Development Phase: ○ Utilize modern technologies to build a responsive and scalable website. 4. Testing and Optimization: ○ Optimize the website for speed, performance, and SEO. Why Choose Us: ● Expertise: WordPress website designing. ● Quality Assurance: Rigorous testing and QA processes ensure a bug-free delivery. ● Client-Centric Approach: Regular updates and open communication throughout the project lifecycle. ● Post-Launch Support: Comprehensive support and maintenance post-launch. We are eager to discuss this project further and answer any questions you may have. Please feel free to contact us via [email/phone] at your earliest convenience. Thank you for considering . We look forward to the opportunity to collaborate on this project and deliver a website that exceeds your expectations. Best regards, Swapnil Chaudhary
₹60,000 INR ใน 30 วัน
5.0 (1 รีวิว)
2.0
2.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With extensive experience in Graphic Design, PHP, Website Design, and WordPress alongside my deep insights into modern web design principles, I am confident that I can create a sleek and functional portfolio website with a seamlessly integrated blog section. My proficiency in HTML5/CSS3, Bootstrap responsive, and SaaS/Scss equips me with the necessary skills to deliver engaging and mobile-friendly designs - perfect for showcasing your works. Moreover, I am well-versed in responsive design which means your website will look stunning not just on desktops but on different screens across devices too. value building long-term collaborations therefore every project is an opportunity for me to provide my clients with a top-tier service. Don't let geographical boundaries come between you and getting exactly what you're looking for. Let's discuss your detailed requirements so we can transform your ideas into a reality that exceeds your expectations. I'm more than excited to build not just a website, but a digital home for your work that truly represents who you are as a professional and provides users with an exceptional browsing experience. When it comes to delivering a modern portfolio website with blog capability don't look further than me!
₹37,500 INR ใน 3 วัน
3.6 (2 รีวิว)
1.9
1.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, my name is Syed Muhammad, and I specialize in creating dynamic and modern website designs that incorporate various functionalities to meet your specific needs. With comprehensive experience in Graphic Design, Website Design, and WordPress, I'm confident that I can deliver a portfolio website with a seamlessly integrated blog section that will elevate your personal brand and showcase your work in the most effective way possible. One of my key strengths lies in my understanding of responsive design. Your portfolio deserves to look stunning across all devices, whether it's a desktop, tablet or smartphone. What sets me apart from others is my dedication to customer satisfaction. I invest not just in individual projects, but also in building strong relationships with my clients. Your project will be given personalized attention by me and my skilled team members to guarantee a high-resolution output that surpasses your expectations. Time-wise, you can expect quick turnarounds and prompt responsiveness from me - your project's timeline is paramount! In conclusion, if you're looking for unique design solutions tied together with reliable support and service-oriented approach, let's connect. Let me help you to ensure that every visitor to your site is impressed by what they see, potentially leading to potential opportunities to grow your career or business. Thank you!
₹41,299 INR ใน 1 วัน
5.0 (2 รีวิว)
1.1
1.1

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ INDIA
Noida, India
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มี.ค. 10, 2020

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง