Find Jobs
Hire Freelancers

Budget-Friendly Kitchen Appliances E-store under $100

$30-250 CAD

ที่ทำเสร็จแล้ว
โพสต์ ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

$30-250 CAD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
there are only few items we have for now but i like to be able to add more later on so i need backend for this. also site will have 2 language tabs on top 1 english and other for french so same copy of website not a translator. I'm in need of an ecommerce website from scratch, the platform has not been chosen yet so I invite your recommendations. The site will be solely dedicated to selling small kitchen appliances. The following is important: Ideal Skills and Experience: - Knowledge in developing ecommerce sites from scratch. - Experience with popular ecommerce platforms (e.g., WordPress, Shopify, WooCommerce). - Understanding of what makes a good ecommerce site from a user experience perspective. About the Site: - It needs to be user-friendly. - Strictly hosts small kitchen appliances under. - I'm open for the site to have filter functionalities, however, I haven't decided on that yet. Your input on implementing filters such as Price range, Brand, or Categories would be appreciated. - As this may be a deciding factor, the site's security and transaction handling capabilities should be secured and smooth. Your Proposal: Please include in your proposal, the platform choice and the reasons why, any similar projects you've worked on, and your ideas on making this website successful.
รหัสโปรเจกต์: 37832853

เกี่ยวกับโปรเจกต์

43 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 2 เดือนที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
หมอบหมายให้:
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As the leader of a seasoned development & design team, I understand the importance of creating a user-friendly platform that aligns perfectly with your needs. By using our expertise in HTML, PHP and Website Design, interwoven with the solid experience we have on popular E-commerce sites like WordPress and Shopify, we can establish an adaptable and secure site for your kitchen appliances store. One thing I'd like to emphasize is our knack for understanding and implementing user-experience centric designs that enable ease of use and customer satisfaction. We've created scalable and secure platforms before that have not only met the primary requirements but also implemented additional functionalities harmoniously like versatile filters such as Brand, Category and Price Range, which I think would work well given the nature of your business. Choosing us means having a committed partner who strives to unlock the full potential of your brand. We guarantee top-notch work - going beyond just building platforms; we help turn visions into realities. With us on your side, you can rest assured that your customers will enjoy a smooth and secured shopping experience without breaking your budget: because excellence doesn't always have to be expensive!
$80 CAD ใน 3 วัน
4.8 (10 รีวิว)
3.6
3.6
43 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $149 CAD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, As a seasoned E-commerce developer, I will develop ecommerce website in WordPress & WooCommerce from scratch, in 2 languages as tabs on top 1 english and other for french. You can check my Freelancer profile and portfolio here to trust the skills and the quality I have been delivering in all projects https://www.freelancer.com/u/logintobusiness. I want to assure you of the best quality work at the lowest possible cost. Let’s talk on chat or call whenever you have a moment. "Looking forward to the opportunity to work together" Thanks!
$100 CAD ใน 7 วัน
5.0 (315 รีวิว)
8.4
8.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I wil build kitchen appliances store in 100$. I am Web designer and developer with 7 years and 180+ projects of experience will give you quality work and right on time. Ready to start just waiting for your reply. regards, Ameer
$100 CAD ใน 10 วัน
4.9 (185 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I'm thrilled to apply for your Budget-Friendly Kitchen Appliances E-store under ProjectTitle00 project. With 4-5 years of experience in PHP, eCommerce, Website Design, WordPress and HTML, I'm confident in my ability to bring valuable insights and expertise to your initiative. Please note that the initial bid is an estimate, and the final quote will be provided after a thorough discussion of the project requirements or upon reviewing any detailed documentation you can share. Could you please share any available detailed documentation? I'm also open to further discussions to explore specific aspects of the project. Feel free to check out my profile, showcasing my portfolio, past jobs, and client reviews. It reflects the quality and professionalism I bring to every project. My goal is to provide a competitive budget without compromising on quality. Thanks for considering my proposal. I'm eager to collaborate and contribute to your project's success. Let me know if you need any more information. Best regards, Rashid Amjad
$250 CAD ใน 8 วัน
5.0 (26 รีวิว)
6.0
6.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Muiz S., I am Sadat Saeed, with 8 years of experience in PHP, Website Design, WordPress, eCommerce, and HTML. I have carefully reviewed your project requirements and am ready to create a user-friendly ecommerce website for small kitchen appliances. I recommend using WordPress for its flexibility and ease of use. My portfolio: https://www.freelancer.ca/u/DGM999 Let's discuss further in chat. Best regards, Sadat Saeed
$85 CAD ใน 3 วัน
4.8 (39 รีวิว)
5.8
5.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, With over 7 years of experience in developing ecommerce websites, I am excited about the prospect of collaborating on your project. I propose building your ecommerce platform using WooCommerce, leveraging its robust capabilities and seamless integration with WordPress. This choice ensures user-friendliness and scalability, allowing for easy addition of more items in the future. Our focus will be on creating a secure and smooth transaction experience while strictly showcasing small kitchen appliances. I will incorporate filter functionalities such as Price range, Brand, and Categories, enhancing the user experience. My past projects include similar ecommerce ventures, ensuring a successful outcome for your website. Looking forward to bringing your vision to life. Warm regards, Ahsan
$140 CAD ใน 7 วัน
5.0 (14 รีวิว)
5.8
5.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
" Built a Friendly Kitchen Appliances E-store under" sir i read your project brief and I will do your project . Please review my similar portfolio https://www.freelancer.com/u/ihtsham3 My Experience in this field for last 10 years and i m very consistent in my work i work almost 20 hours a day i am highly professional and master in Web designing and developing field and i will do a great job on your project if you give me the chance and will make you 100% satisfy from my work . Please come to chat for discuss in details. I'm ready to start your project now. Ihtsham
$90 CAD ใน 1 วัน
5.0 (58 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Sir, I appreciate the opportunity to propose the development of your e-commerce website dedicated to small kitchen appliances. I am excited about the project and would like to address the key aspects you've outlined: Platform Recommendation: Based on your requirements, I recommend using WooCommerce for your e-commerce platform. It integrates seamlessly with WordPress, providing a robust and scalable solution. Backend Development: I will ensure the incorporation of a user-friendly backend, allowing you to easily manage and update products as your inventory expands. Multilingual Support: The website will feature distinct tabs for English and French, ensuring a localized experience rather than automated translation. I look forward to discussing the project further and tailoring the solution to meet your specific needs. Sincerely, vijayakumar B
$100 CAD ใน 2 วัน
5.0 (39 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Having developed several ecommerce websites from scratch using various platforms including WordPress, I am confident that I can create the perfect budget-friendly e-store for your small kitchen appliances business. My deep understanding of popular ecommerce platforms like WooCommerce and Shopify will allow me to recommend the best-fit solution for your specific needs. In addition to adhering to your primary requirements, I propose the implementation of advanced filter functionalities such as sorting by Price range, Brand and Categories. This will allow users to easily find what they seek in their preferred language since I understand the need for distinct copies rather than a simple translator. Drawing from my previous experiences, I assure you of a smooth and secure transaction process while utilizing powerful security measures for your website’s protection. Being an individual developer and designer, I dedicate my time and skills to each project thoroughly ensuring quality code, prompt communication, and constant support. Let us work together to make your website highly user-friendly and successful while we leave room for scalability as you intend on expanding your product range in the future.
$100 CAD ใน 1 วัน
4.8 (29 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I hope this email finds you well. I am excited about the opportunity to collaborate with you on developing an ecommerce website for selling small kitchen appliances. Your project requirements align perfectly with my expertise, and I am confident in delivering a top-notch solution tailored to your needs. Ideal Skills and Experience: I possess extensive experience in developing ecommerce sites from scratch, with a strong focus on user experience and functionality. My expertise includes working with popular ecommerce platforms like Shopify, WordPress, and WooCommerce. I understand the importance of creating a seamless shopping experience for your customers and am well-versed in implementing features such as advanced filtering options, multi-language support, and secure payment processing. About the Site: Your ecommerce website will be meticulously designed to be user-friendly and visually appealing. It will strictly showcase small kitchen appliances, ensuring a streamlined shopping experience for your customers. While filter functionalities are optional, I recommend incorporating features such as Price range, Brand, and Categories to enhance navigation and product discovery. By implementing these filters, we can empower users to find products more efficiently, ultimately increasing conversion rates and customer satisfaction. Best regards, Arbaz M
$200 CAD ใน 3 วัน
5.0 (35 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Muiz S., I am reaching out to express my interest in your 'Budget-Friendly Kitchen Appliances E-store under $100' opportunity, as advertised. After reviewing the requirements, I am confident that my proficiency in PHP, Website Design, WordPress, eCommerce, HTML makes me a strong fit for your project. If you believe my skills align with your needs, I'd appreciate the chance to discuss your project further. Please feel free to initiate a chat, and I can address any questions you may have. Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of collaborating on your project. Best regards, Ayesha Jumppace
$155 CAD ใน 1 วัน
4.9 (13 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As an experienced WordPress developer and specialist in e-commerce platforms like WooCommerce and Shopify, I'm the ideal choice for your budget-friendly kitchen appliances e-store. With a sharp understanding of good user experience design and a knack for developing robust and scalable solutions, I can create an e-store that is both dynamic and user-friendly. My proficiency with different filter functionalities like price range, brand, or categories is an added advantage that will ensure fluid interaction and easy browsing for your customers. In the past, I've successfully created numerous e-commerce sites just as you expect yours to be - cost-effective but powerful. My specialization goes beyond just building websites- I optimize your site's performance for faster loading times ensuring an exceptional user experience. With me as your partner, you can trust that your site will be highly secure, facilitated with smooth transactional handling capabilities. I understand that choosing the right platform is integral to the success of any project. In my strong recommendation, I would consider WordPress, WooCommerce as it perfectly aligns with your need for a multilingual site which is easily expandable for future additions. It's a robust but cost-effective solution tailored well for smaller businesses like ours. Let me work my magic to bring your desired budget-friendly kitchen-appliances e-store to life!
$100 CAD ใน 2 วัน
4.9 (25 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
For your budget-friendly kitchen appliances e-store, I propose a custom-built solution using WooCommerce on WordPress. This offers flexibility for future expansions and seamless multilingual integration. With my expertise, I'll ensure a user-friendly experience, incorporating necessary features like filter functionalities. My portfolio showcases successful ecommerce projects, and I'm keen to implement strategies for your website's success. Let's collaborate to create an efficient, secure, and intuitive platform for your kitchen appliance business.
$100 CAD ใน 7 วัน
4.9 (26 รีวิว)
4.7
4.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello I’ve carefully checked your requirements and really interested in Budget-Friendly Kitchen Appliances E-store under ProjectTitle00. I am confident for your project because I have skills of eCommerce, Website Design, WordPress, HTML and PHP. I’m ready to discuss your project and start immediately. Looking forward to hearing you back and discussing all details. Sincerely, Yehor.
$150 CAD ใน 1 วัน
5.0 (1 รีวิว)
2.6
2.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Muiz S. My name is Aleksa and I've read your job description. I'm cofident about your project because I am a professional software developer with skills including PHP, eCommerce, Website Design, HTML and WordPress. I'll finish your project with high quality and on time. Please contact me for further discussion. Thank you.
$250 CAD ใน 6 วัน
5.0 (2 รีวิว)
2.2
2.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Dear Are you looking For a Budget-Friendly and Talented web developer? no look further I am here to provide you top Notched and High high-quality services at Reasonable Price Once I start the work you can ask for many changes until the website looks what you want it to look like I am ready to provide my past work and related project to this website please open the private chat to discuss the workflow of this website Thank you Hoping for early response
$100 CAD ใน 7 วัน
5.0 (3 รีวิว)
2.1
2.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Muiz S. It seems like you're looking for a senior engineer who can complete the project - Budget-Friendly Kitchen Appliances E-store under ProjectTitle00. I am writing to express my keen interest in your project since I have definitely worked on the similar projects in the past. Proven Track Record: I have a solid track record of successfully completing projects similar to yours, with positive feedback from satisfied clients. Technical Expertise: My extensive experience in IT development equips me with the skills needed to navigate the complexities of PHP, eCommerce, WordPress, Website Design and HTML. Deadline Commitment: I understand the importance of timelines and am committed to delivering your project on schedule. With over 7 years of experience in IT development, I have successfully delivered projects similar to yours. My expertise spans a range of technologies and platforms, and I am confident in my ability to provide you with high-quality work within the specified deadline. I am eager to discuss your project further and explore how my skills align with your vision. A conversation would allow me to better understand your specific requirements and share insights on how we can achieve your goals. Best regards, Paulo
$250 CAD ใน 7 วัน
0.0 (1 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Respected Client! I'll build your user-friendly kitchen appliances ecommerce site, leveraging WooCommerce for its flexibility, security, and ease of management. My approach integrates filter functionalities for an enhanced shopping experience. Portfolio:https://www.freelancer.com/u/unicorngraphic78 We are Waiting for your reply. Many thanks for your precious time. Regards,
$95 CAD ใน 2 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
For your ecommerce website project, I recommend using Shopify for its user-friendly interface and robust features, which will suit your small kitchen appliances store. Shopify offers secure payment processing, easy product management, and scalability for future expansion. In your proposal, highlight your experience in developing ecommerce sites, emphasize your understanding of user experience principles, and showcase your commitment to security and smooth transaction handling. Bid on the project on behalf of your company, NoVA Ascend Dynamics, and include your ideas for making the website successful, such as implementing filter functionalities and ensuring a seamless user experience.
$250 CAD ใน 5 วัน
0.0 (1 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! I recommend using Shopify for your ecommerce website. It offers a user-friendly experience, robust security, and easy scalability. I have successfully developed similar sites with Shopify, ensuring a smooth transaction process. I propose implementing filters for an enhanced user experience. Looking forward to discussing further details and making your kitchen appliances website a success!
$99 CAD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Having worked as a digital marketer, virtual assistant, and an e-commerce expert for over 5 years, I am confident that I have the right skill set to bring your budget-friendly kitchen appliances e-store to life. I have successfully managed various platforms like WordPress, Shopify, and WooCommerce in my career and can provide you with valuable recommendations based on your project requirements. Kick-starting your website from scratch isn't a challenge for me. In fact, I thrive on such projects as they allow me to creatively engineer a user-friendly site that meets all client expectations. Understanding the importance of security and smooth transaction handling, I'll ensure your platform is fortified to ensure a seamless shopping experience for your customers. What sets me apart is my versatility - whether it's graphic design work or social media management, I've got you covered. My skills in branding and graphic design will create an aesthetic consistency for your website while my knowledge as an Amazon, eBay, Walmart, Shopify and Etsy store manager allows me to strategize in terms of product listing optimization, inventory management, PPC campaign creation and more. With my expertise added to your team, there's no doubt we can create something impactful and successful together.
$100 CAD ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ CANADA
montreal, Canada
4.9
30
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 21, 2011

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง