ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 angular js งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Node.js Developer for Payment Gateway (Obtain transaction ID) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need a skilled Node.js developer to focus on backend development. The primary task is to integrate a payment gateway. We followed the instructions provided and ...been provided but is not available. We were advised to handle callbacks and decrypt the response, but we're facing difficulties in doing so. Handling callbacks and post-success payment URLs did not resolve the issue. We now need the transaction ID, which we are unable to obtain. We need someone who can do the final step here and complete the integration on the website. The website is in React Js and Node Js. The solution should be configurable for other websites also. Please check the PDF

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  i have a two bootsrap files which has complete html, css, JS code and im implementing on wordpress where its design is colliding with worddpress. need someone who can fix it

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for a dating application in flutter with admin panel using node js. I don't want to use firebase as the operating cost will become high. So need a solution which will be cost friendly in terms of monthly/yearly operating cost.

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...technical teams. As the demands on the system will be varied, the selected expert should ideally have a strong command of angular 17 for frontend development, and Postgres for backend purposes. Core functionalities: - Service Creation: The app should enable the initiation of services. - Automated Service Assignment: The app should come with an in-built mechanism to assign services to the technical team based on their current availability. - Urgency-based Ranking: Prioritize assignment of services according to urgency, working on a first-come-first-serve basis. Preferred Skills and Experience: - Proven experience in designing similar solutions. - Advance proficiency in Angular 17 for frontend developments. - Extensive experience working with Postgres. - Ability to me...

  $2198 (Avg Bid)
  $2198 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  ...This will entail form creation for service requests, tracking these requests, and a streamlined approval process. Effective management of this will be crucial. - Service Logistics Management: This involves scheduling services meticulously, optimizing routes for efficient service delivery, and continuous tracking of services. Knowledge and proficiency in Laravel 10, PostgrestSQL 16, Ionic 7, and Angular 17 would be vital for this project. Notifications should update in real time to reflect status changes. I'm keen on an easy to navigate administrative panel for the web application. The mobile application should offer a user-friendly interface with intuitive design aesthetics. Only those with proven experience in similar projects should apply, as time efficiency and qualit...

  $3766 (Avg Bid)
  $3766 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  multer node js task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need to upload user image with user id (name) by using multer node js and also can be able to replace it work by anydesk or teamveiwer

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Next JS - MongoDB Live Search 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled JavaScript developer with experience in to assist with my current project. The task at hand involves integrating our front-end with MongoDB Atlas to create a live search bar for machine parts. Key Responsibilities: - Connect framework with MongoDB Atlas to enable real-time data retrieval for live search functionality. - Implement a user-friendly, intuitive search bar that allows for quick and efficient product searches. - Develop a product display page that showcases detailed information about the machine parts. Ideal candidates for this position should: - Be proficient in JavaScript and have prior experience working with Next.js. - Possess a solid understanding of MongoDB Atlas or a similar NoSQL database. - Have a keen eye for design and UX to ensure a sea...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...to what I exactly need in terms of assistance, JavaScript frameworks or libraries, and the main purpose of the project. This could mean I need help on multiple fronts. So, I'm seeking an experienced JavaScript developer with broad expertise including but not limited to: - Debugging - Code optimization - Designing interactive web elements - Working with commonly used frameworks such as React, Angular, and Vue.js - Creating dynamic web pages - Building web applications - Enhancing user interactions Your bid should reflect your ability to handle a wide array of tasks and complexities. As we move forward, I will provide more detailed information about the specific tasks at hand. Here is the task: I have a website (online store mock up) almost done (on my local computer). But ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  React.js app fixes to responsive layout 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Fix responsive layout in a react js app

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I have a VBS script which downloads files from a server to the a folder on my local machine or onto AWS (MS Win Server 2012 R2). This script can be manually activated (double click) or via Task Scheduler. Recently the script stopped working. I think it has to do with AWS permission/read/write errors. I need to have this investigate and fixed. The person needs to understand AWS...have a VBS script which downloads files from a server to the a folder on my local machine or onto AWS (MS Win Server 2012 R2). This script can be manually activated (double click) or via Task Scheduler. Recently the script stopped working. I think it has to do with AWS permission/read/write errors. I need to have this investigate and fixed. The person needs to understand AWS EC2 and VBS and JS ...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Cesium Renderer & Asset Loading Issue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have previously worked code in and stored but it stopped working because readyPromise doesn't work and in that case, it can't load sequently and crashes. New Java stuff?? It doesn't recognize readyPromise with var/const only works as await. Async has problems t...only works as await. Async has problems too. Even without Crashing tilesets seem not to load both from ION and Private/Public Domain. Need to solve this ASAP. You need to download files and work within your Domain or IDE or any other way to work directly with CESIUM LIBRARY!!!!! Or I will give you my Domain FTP access to the project folder and you can Upload .js .html files and see RESULTS in this directory as it will load html and js: YOU HAVE TO WORK WITH CESIUM LIBRARY!!

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Figma to React.js/Angular.js (Front-End) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...MERN Stack. The key features of the front end design include a responsive design, user-friendly navigation, and custom animations. I prefer to use Tailwind CSS for this project. I need the project completed within 1-2 weeks, so the ideal candidate will have experience working with tight deadlines and be able to deliver quality work within a short timeframe. Tech: Front-end Framework: React.js/Angular with + Typescript Styling: Tailwind CSS Requirements: - Must be ready to be able to be integrated with a backend and have all components and APIs required - Must be responsive (work across mobile/desktop/laptop/tablet screens) - Must not have any spacing/alignment/responsive/font issues or mistakes - Must match design provided - Must use an admin panel theme such as minimals...

  $626 (Avg Bid)
  $626 การประมูลเฉลี่ย
  184 คำเสนอราคา
  JS Animation Enhancement Needed Urgently 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient JavaScript developer to modify my existing Js code - Expertise in JavaScript, - - Proven track record in delivering projects in a timely manner, as I require the completion of this modification as soon as possible. Your ability to start immediately will also work to your advantage in this project selection.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...Please send us a message and let's chat!" Unlike in the design reference, this website shall have three social contact icons: Line, Facebook and TikTok (the reference has Youtube instead of TikTok). These are simply links to these social media URLs. The implementation must be simple and lightweight, so please confirm before using any third party libraries or APIs. Something like bootstrap + vanilla JS would be ideal, or bootstrap + jQuery. The website shall have a small database usage feature, in which every time the page is loaded, a new row is added to "leads" table with the following information: 1) Visitor's browser agent string, 2) Visitor's IP address, 3) 0 or 1 depending whether user is using a mobile device, 4) User's name, email, p...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  ANGULAR LANGUAGE TRAINING ASSISTANCE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to assign a project related to the training of n. 1 employee who is part of my staff regarding software development with Angular language. The project involves assisting my junior developer for a maximum of 4 hours per week for a period of 4 months (total between 60 and 80 hours). Specifically, the sought-after figure will have to support my developer in case of problems related to writing the code relating to the development of our software called KAIZENCLOUD.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  As an ecommerce business, we seek the expertise of an accomplished Angular developer. You will predominantly focus on: - Building our frontend, ensuring it's user-friendly and visually engaging. - Pioneering the construction and utilization of Angular components. - Integrating APIs effectively and efficiently into our platform. Your skills and experience should include: - Proven expertise in Angular development and component creation. - Demonstratable prowess in API integration. - Specific experience in ecommerce sector would be beneficial. We anticipate a partnership that will improve our user interface, thus growing the business. The perfect candidate will be an experienced Angular developer with a passion for the ecommerce sector.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  For an existing website I need this: Likely Laravel framework. Please keep in mind you need to make the MySQL db for this as well. 1. Store form and order data in MySQL, calculate pricing and show in .js, and send email confirmations from main website order form. 2. Store form and order data in MySQL, check voucher code in DB and return back, need to update order details in bottom of page (.js) and send email confirmations from Affiliate landing page order section. Need to implement online payment from Stripe on both order pages. First phase: 1. Login page (html done, some core PHP done) 2. Forgot password page (html done) 3. Sign up page (html done, some core PHP done - confirmation email needs work) 4. Orders list page (html done) 5. Single order page (html done...

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  172 คำเสนอราคา
  GitHub Project Deployment on Linux cPanel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled web developer who can take a GitHub project, which is a single page PHP/HTML/JS, fix it by the project defintion in the file and make it operational. The project's main functionality is to display an HTML page that contains an iframe and gif elements above it. Once the project is fully operational, I'll need it installed on a vanilla cPanel account, ill supply which runs on Linux Centos7 all changes made for the project will be committed back to github. Key responsibilities include: - Deploying the GitHub project on a vanilla cPanel account - Ensuring the project functions as intended - Implementing the minimalistic design requirements Ideal skills for this project include: - Proficient in PHP, HTML, and JavaScript - Experience working with...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced, talented programmer fluent in Angular and Node JS for the creation of a medium-interaction web application. Essentially, the project revolves around the development of an e-commerce platform. The requirements are as follows: - Expertise in Angular and Node JS, with a strong understanding of e-commerce web application development - Familiarity with e-commerce platforms, and a solid grasp on medium user interaction requirements - Experience in creating user-friendly and highly efficient online shopping platforms Overall, the candidate's role is to ensure an engaging yet smooth e-commerce experience for the end users. The ability to problem-solve, think creatively and communicate effectively are also important for this proje...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Dating Mobile app using capacitor js with javascript and Laravel API 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for developer to create dating mobile app using capacitor js with javascript only no framework and Laravel API in backend . Features Register/Login using mobile - sms otp Enter profile details - city, gender, profession, interests Match Making to explore users Send/Accept chat request Messages/Chat/Conversation - using websocket/laravel reverb Audio call

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Urgent Node.js Developer for Payment Gateway 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a fast-growing business, I urgently need a skilled Node.js developer to focus on backend development. The primary task is to integrate a payment gateway. We followed the instructions provided and implemented...provided but is not available. We were advised to handle callbacks and decrypt the response, but we're facing difficulties in doing so. Handling callbacks and post-success payment URLs did not resolve the issue. We now need the transaction ID, which we are unable to obtain. We need someone who can do the final step here and complete the integration on the website. The website is in React Js and Node Js. The solution should be configurable for other websites also. Please check the PDF

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  Slider work with api connectivity. Full project code handover.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an experienced Angular developer to work on some improvements to my application. While the specific module in need of work hasn't been stated, the right candidate will be ready to handle varying tasks and challenges. Key project aspects: * Updating and enhancing an existing application module * Priming your skills for diverse functionalities What I'm looking for: * Past work demonstrating your proficiency in Angular development * Proficiency in TypeScript Apply today and let’s push the capabilities of this application together.

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Angular developer to assist in building a new application with a strong focus on responsive design. Key requirements and responsibilities include: - Creating a new application from scratch - Ensuring the application is fully responsive - Experience in e-commerce transaction data handling is a plus - Familiarity with REST and PrimeNG. Ideal candidates should have: - Strong experience with Angular - Proven track record of creating responsive designs - Previous work experience in e-commerce transactions - Strong understanding of REST API - Experience with PrimeNG is highly desirable The successful candidate will be instrumental in bringing this project to life, so please only apply if you meet the above requirements.

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  API Prestashop 5 วัน left

  Cerchiamo un programmatore con specifica conoscenza Prestashop per collegare il backend di prestashop a un front Angular

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  E-commerce Development Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer who's proficient with Next Js and Medusa.js. The project involves implementing e-commerce functionality and integration with external APIs. Your responsibilities will include: - Implementing e-commerce functionality: You will be required to set up a complete e-commerce system in Medusa.js. - Integrating external APIs: I need you to integrate the project with a payment gateway API and a shipping API. - Payment Gateway API: The payment gateway API should support credit card, Apple Pay, and Stripe payment methods. If you're a talented developer with experience in e-commerce development and API integration, and you're confident in your abilities with Next Js and , please reach out. Your contributions will be pivotal in maki...

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  161 คำเสนอราคา
  pair programming / "code walkthrough" 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looki...static site generation using faustjs/nextjs (v14) and a headless WordPress in a monorepo project. Data fetching is done using graphQL. We already have all required react components for the site, but the components need to be moved into a reusable, independent ui library (including build scripts). We use Storybook which should import components from the ui library. We use styled components as css-in-js solution in our react components. We use graphql code generation to generate typescript types from our fragments. Static site generation should make use of SSR and server components. The coding is more than half done. We are looking for someone, who has already made all the mistakes, and guide us. My backend dev scope the project for 2 days. If it takes longer, we will ...

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา

  I'm working with an API who giving the hash of a file, it returns a p7s digital sign in base64 who needs to be add it to the PDF dictionary. (It can be one or more signatures) What I want is, the ability to add the sign to the PDF in NodeJS (better if it's with typescript) and then open it in adobe acrobat and see the sign. I will provide the PDF sample, the hash of the file and ...Java to better undestanding of the requeriments The flow of the file will be: 1. Give the hash and received the API response (this will be mocked) 2. The API response must be decoded (it's in base64) and add it to the PDF 3 A new PDF must be saved in the disk 4. When the new pdf is opened in Adobe acrobat, the sign must be available in the signature panel I don't need a UI, it's eno...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Ethereum Smart Contract Developer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proficient Solidity and Web3 developer to help build a smart contract on the Ethereum network. The primary functionality of the contract is to facilitate fund transfers and sharing. Ideal Skills and Experience: - Solid experience in Ethereum smart contract development - Expertise in Solidity and Web3.js libraries - Familiarity with test networks I need to create a smart contract and wallet connection using metamask. Here's an example; On this link, they only can donate using a credit card or debit card. I want to pay with eth test network (using metamask) and the smart-contract is; Person A needs 2000ETH for their project with a deadline of 30 days and share the profit 10% after 10 days of the project to reach the goal

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  As a burgeoning project in demand, we're in need of a Full Stack PHP Developer with a good command of both frontend and backend development. For our backend development, we prioritize: - Proficiency in PHP, MySQL & Laravel When it comes to the frontend, we value: - Experience with Javascript & Web Designing using HTML & CSS. Knowledge on VueJs will be Plus. We're specifically looking for someone at an intermediate level, who has: - A solid grasp of Javascript & PHP. We're excited to welcome a competent, committed developer to our team. Bring your A-game, and let's create something great together.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I need a developer experienced in AWS or Heroku and serverless architecture to deploy a web application from a public GitHub repo. My project requires: - In-depth understanding and hands-on experience with AWS, specifically in deploying web apps. - Strong skills and knowledge in serverless architecture. - Ability to handle code from a public GitHub repository and turn it into a functioning web app on AWS. - I need to take a public GitHub Repo and deploy it to integrate with a custom GPT. repo link : Your job is to ensure seamless deployment of the repo, maintaining its functionality throughout the process. Someone who has done this before and can show past work will be ideal.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Migración de intranet de Laravel a Vue JS 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estamos buscando un Desarrollador Frontend Freelance con experiencia en Vue.js para unirse a nuestro equipo y trabajar en la migración de nuestra intranet desde Laravel a Vue.js. El candidato ideal debe tener experiencia previa en el consumo de información desde un backend y en la implementación de funcionalidades en Vue.js. Responsabilidades: Desarrollar la parte visual de dos módulos (Depósitos y Track DTE) utilizando Vue.js. Consumir información desde un backend desarrollado en FastAPI. Implementar las mismas funcionalidades que teníamos en Laravel en Vue.js. Trabajar en colaboración con el equipo de desarrollo para asegurar la calidad y el rendimiento de la aplicación. Requisitos: Experiencia previa en el desarrollo de a...

  $487 (Avg Bid)
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  My project necessitates a top-notch custom web-based ticketing system, prioritizing ticket submission, tracking, and superior user management. Key Features: - Ticket submission and tracking: The system should enable simple ticket s...management, role assignment, and priority matrix are essential. Fluent in programming languages like PHP, JavaScript, and proficiency in SQL for a robust database system is a must. Creativity in UX/UI design for an engaging and user-friendly interface should be apparent. It is also required to handle incoming and outgoing E-Mails. I don't want to have further frameworks involved. Core PHP is required and JS like Bootstrap 5, JQuery are ok.I have my own authentication system in place. Based on the role different ingoing and outgoing E-Mails shoul...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  I am in need of a full-stack Angular developer to create a new application. The main features involved are: - User authentication and authorization: This is a crucial aspect as the app needs to secure user data and information. - Real-time data processing: The app must be able to process and reflect data in real-time. This includes data from various sources or interactions within the app. - Payment gateway: The app also needs a payment gateway feature to allow users to make transactions securely. The ideal candidate for this project should have a strong background in Angular and full-stack development. Experience with implementing user authentication and authorization, real-time data processing, and payment gateway integration is a must. Additionally, a proactive approach ...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Enhancements for Linode Education Marketplace 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The website is an education marketplace. This project will require very good skills in: - Linode. Our project is hosted by Linode and will need you will need to upload the website onto Linode. - JavaScript, - Stripe, - PayPal Marketplace API - MEAN Stack - PayPal, - Angular version 10.0.11 (We are not going to upgrade that version) - MongoDB Do not apply if you are not skilled in all of the above , especially in Linode. 1) Part A: Homepage formatting and changes: a) Loading of website very slow. Fix this. b) Homepage: i) Logo: Alter log in the top left-hand side to Lernitt logo. Make logo, font and colours the same as the Lernitt logo the banner to 2x the current height. Make logo larger also. ii) Font style: alter the font for the heading on the homepage with font and colour

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  21 คำเสนอราคา
  Endless Runner Food Delivery Mobile Web JS Game หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an expert JavaScript game developer to build an engaging, endless runner mobile game themed on a food delivery courier navigating through an urban environment. Key features are: - Character Mechanics: The runner must be able to avoid obstacles, collect power-ups and coins, and swipe left or right to change lanes. - Urban Setting: The game takes place on busy city streets, and should depict a vibrant, setting to enhance engagement. - Integrated Ads: Merchant ads should be integrated into the game as banners on the buildings within the cityscape, to ensure smooth and non-intrusive monetization. Ads will be managed as videos, GIF, or images from the backend. Preferably, you should have prior experience developing endless runner games. A sound understanding of JavsScript...

  $750 - $1500
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $750 - $1500
  15 คำเสนอราคา
  React JS Bug Fixing Expert Needed 250 INR/80 hours/month -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a React JS developer with a proven track record in resolving rendering issues and JavaScript errors in React projects. Key Responsibilities: - Fixing rendering issues to ensure the project displays correctly - Addressing JavaScript errors that are disrupting the functionality of the project Ideal Experience: - Several years of experience with React JS - Track record of resolving rendering issues and JavaScript errors - Strong communication skills - Comfortable working with instant messaging for regular updates and discussions Please include your experience with similar bug fixing projects in your application.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  React JS Bug Fixing Expert Needed 250 INR/80 hours/month 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a React JS developer with a proven track record in resolving rendering issues and JavaScript errors in React projects. Key Responsibilities: - Fixing rendering issues to ensure the project displays correctly - Addressing JavaScript errors that are disrupting the functionality of the project Ideal Experience: - Several years of experience with React JS - Track record of resolving rendering issues and JavaScript errors - Strong communication skills - Comfortable working with instant messaging for regular updates and discussions Please include your experience with similar bug fixing projects in your application.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  React JS Bug Fixing Expert Needed -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a React JS developer with a proven track record in resolving rendering issues and JavaScript errors in React projects. Key Responsibilities: - Fixing rendering issues to ensure the project displays correctly - Addressing JavaScript errors that are disrupting the functionality of the project Ideal Experience: - Several years of experience with React JS - Track record of resolving rendering issues and JavaScript errors - Strong communication skills - Comfortable working with instant messaging for regular updates and discussions Please include your experience with similar bug fixing projects in your application.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  React JS Bug Fixing Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a React JS developer with a proven track record in resolving rendering issues and JavaScript errors in React projects. Key Responsibilities: - Fixing rendering issues to ensure the project displays correctly - Addressing JavaScript errors that are disrupting the functionality of the project Ideal Experience: - Several years of experience with React JS - Track record of resolving rendering issues and JavaScript errors - Strong communication skills - Comfortable working with instant messaging for regular updates and discussions Please include your experience with similar bug fixing projects in your application.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  As a burgeoning project in demand, we're in need of a Full Stack PHP Developer with a good command of both frontend and backend development. For our backend development, we prioritize: - Proficiency in PHP, MySQL & Laravel When it comes to the frontend, we value: - Experience with Javascript & Web Designing using HTML & CSS. Knowledge on VueJs will be Plus. We're specifically looking for someone at an intermediate level, who has: - A solid grasp of Javascript & PHP. We're excited to welcome a competent, committed developer to our team. Bring your A-game, and let's create something great together.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  AI-Driven Security Advisory Platform Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...vendors to facilitate the decision-making process. Platform Suggestions: Given the need for AI integration, including ChatGPT functionality, I recommend building the platform on a robust and scalable infrastructure. Here are some platform suggestions: Custom Web Application with AI Integration: Develop a custom web application leveraging modern web development technologies such as React.js or Angular for the frontend and Node.js for the backend. Integrate ChatGPT API to provide AI-driven chat functionality for users to interact with the platform and receive personalized recommendations and assistance. Utilize MongoDB or PostgreSQL as the database solution for storing user data and AI-generated recommendations. AI Chatbot Platform: Build the platform as an AI-driven chatbot sy...

  $1268 (Avg Bid)
  $1268 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  Black And white Themed Account Details page with a side bar. Side bar includes: Account Details Security Billings Subscriptions Account Details Page allows to edit profile forname, lastname, contact No. without email verification code, contains dummy profile avatar and pic uploader. Security page allows to change password or email with email verification code Billings page shows payments done for past plans (dummy transactions) Subscriptions shows current running subscriptions (dummy plans) Sidebar when on mobile will not show but a small arrow shows which brings out the side bar in smooth animation.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer 4 วัน left

  ...conception to finished product. • Design and develop APIs. • Meet both technical and consumer needs. Qualifications: • Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or related field. • 3-5 years of prior relevant work experience as a Full Stack Developer or similar role. • Proficiency in front-end languages such as HTML, CSS, and JavaScript. • Experience with JavaScript frameworks such as Angular, React, or Vue.js. • Proficiency in server-side languages such as Python, Ruby, Java, PHP, or Node.js. • Experience with database technology such as MySQL, PostgreSQL, MongoDB, or similar. • Familiarity with RESTful APIs and microservices architecture. • Excellent verbal communication skills. • Good problem-solving skill...

  $1392 (Avg Bid)
  $1392 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  CSS and JS Looking for a Thumbnail that when clicked on is larger with black background and has a X closing Probably CSS and JS Need Now $10 Job

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  We are currently seeking a talented Web3, Smart Contract, Solidi...blockchain technology. Responsibilities: Design, develop, and test smart contracts on the EVM chain Implement and deploy decentralized applications using Web3 technologies Collaborate with team members to design and implement new features Keep up to date with the latest trends and developments in the blockchain space Requirements: Proficient in Solidity programming language Experience with Web3.js and other blockchain development tools Familiarity with Ethereum and other EVM-based chains Strong problem-solving skills and attention to detail Excellent communication and teamwork skills If you are passionate about blockchain technology and eager to work on cutting-edge projects, follow the attachments with your resu...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Solana Wallet Connection & STL Token Transfer App -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want sustem do 1-user connect wallet with useWallet 2-send 10 slt oken from the token address 3-money ended after confirm transaction with wallet to admin address use react and this versions "@solana/spl-token": "^0.2.0", "@solana/wallet-adapter-base": "^0.9.23", "@solana/wallet-adapter-react": "^0.15.35", "@solana/wallet-adapter-r...useWallet 2-send 10 slt oken from the token address 3-money ended after confirm transaction with wallet to admin address use react and this versions "@solana/spl-token": "^0.2.0", "@solana/wallet-adapter-base": "^0.9.23", "@solana/wallet-adapter-react": "^0.15.35", "@solana/wallet-adapter...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  React js + Node js Developer with 4+ yrs experience 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced (4+ years) React JS and Node JS developer who can help in updating and adding new functionalities to existing web application. Your experience with Shopify APIs would be highly advantageous. Key Requirements: - have good understanding of UI UX - Integrate a payment gateway - Extensive experience with API integration - Proficient use of PostgreSQL as the database management system Preferable Experience: - Previous experience with developing react js , node js application - Proven experience with integrating Shopify APIs

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an expert full-stack developer to join our team? Here's what we're after: - Mastery in Front-end and Back-end Development: Your role requires proficiency on both the client and server side, so experience in both domains is a must. - Specialization in Web Development using ASP.NET Core 7+ MVC and Angular: We're seeking someone with deep expertise, though familiarity with other frameworks is a bonus. - Minimum 2 years of experience is required. - Proficiency in Arabic is preferred. If you're passionate about crafting high-quality, performance-driven applications and possess the skills we're seeking, we'd love to hear from you.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน angular js ชั้นนำ