ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 website design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Website graphic design หมดเขตแล้ว left

  มองหากราฟฟิกดีไซน์ สามารถตกแต่งรูปถาพเพื่อลงเว็บไซต์ของบริษัท

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Web development หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I need you to design and build my online store. ฉันจะทำให้พวกเขาติดตามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในสังคม เพื่อจะสะท้อนวัยรุ้น

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  design website, built function for usability, 2 week done. ออกแบบและสร้าง เว๊ปไซร์ ตามคอนเซ็ปของลูกค้า

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  php website design html i'm professional ผมได้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมผลงาน และนำเสนอผลงานสู่สายตาของทุกๆ ท่าน โดยเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างสรรค์งานออกมา ผ่านการทำงานในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงงานศิลปะแขนงต่างๆ ผลงานต่างๆ ที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ จึงเกิดขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์โดยแท้จริง ผมถือว่างานเหล่านี้ที่ได้สร้างสรรค์ออกไป เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Design a Website Mockup (Thais only) หมดเขตแล้ว left

  Hi there, We are looking for a Thai (!) graphic designer to support our Design department. We are currently working on a few exciting projects and need your creative help. You will need to create three options for a homepage layout + 3 additional designs once we chose one of the homepage options. You will need to allow us at least three (3) review rounds, where we will ask you to adjust the options based on our feedback. We will provide you with a company profile, a list of items that have to appear on the homepage, as well as a list of websites we like. If this sounds interesting, please contact us asap. Thank you!! P.s.: No agencies, and no copy and past cover letters please. ต้องการหา Graphic Designer ออกแบบ Layout เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ออกแบบ Layou...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  Creating the corporate website for a chemical company with eCommerce function. Able to search 300000+ items and show suggested result while typing, login to see price, can generate a quotation online, has add to basket order function and send out email confirmation . If possible, the product data will link to an ERP database ( Winspeed). Has live chat function and customers can subscribe to our newsletter. Back office can pull the quotation data, order data and customer data. The website will have CMS to manages pages like news, promotion, career opportunities. Also include contact form and catalog request form. Also need graphic design for banners. And also do SEO. สร้าง website บริษัทโดยมี eCommerce function สำหรับสินค้าประเภทเคมี 300000 รายการ ส...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  www.5edma.jo 6 วัน left

  i want to create a website but different names like Justdial similar idea but different design

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Twitter Ads Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a keen professional to design a Twitter Ads campaign with the main goal of driving website traffic. I'm aiming to reach a broad audience, with a specific focus towards Information Technology professionals. - Ideal Skills: Experience with Twitter Advertising, understanding of Information Technology industry, and a proven track record of successful campaigns, particularly with driving significant web traffic. - Job Role: You will be required to create an engaging Twitter Ads campaign targeting the general public with specific emphasis on IT professionals. You should use a strategic approach to captivate this audience and direct substantial traffic towards our website. Sucess of this task will be measured by increased website traffic. Prior expe...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  The ideal candidate should have: - A knack for minimalistic website design. - Experience in working with Black and Gold colors. - Ability to work within a $40 budget. Current website is

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  An Trading Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional web designer to create an informational website for me. Key Requirements: - Development and design of the website including a home page, an 'About Us' page, a 'Services' page, and a 'Contact' page - The integration of a shopping cart, customer reviews, and product search functionality Ideal Skills & Experience: - Proven experience in web design and development - Proficient in eCommerce platform integration - Excellent understanding of customer review and product search functionalities - Ability to create engaging and easy to navigate web pages - Strong attention to detail - Good communication and understanding of client's needs.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Project for Md Abu Y. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to fully define the project's specifics. Ideal Skills: - Versatility: The ability to deal with a range of tasks, regardless of whether it pertains to website design, mobile app development, or graphic design. - Flexibility: The task may change as I define and refine my project; I need a freelancer who can adapt and offer solutions for whatever direction the project takes. Experience: - Proven experience in various fields, demonstrating a broad skill set. - Previous successful projects showcasing your flexibility and ability to work on different tasks. - Experience with various design aesthetics, as I am yet to finalize on a preferred design style. Please, if you believe you have the skills and adaptability I need for this upcoming project, do...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am in need of a web professional who can perform content updates on my website. This is mainly centered around updating product/service details. The following tasks form the crux of the project: - Updating details of current services/products Although I skipped the question about the exact nature of the changes, let's assume that the work might involve adding new products/services, removing outdated ones, and revising descriptions for existing products/services. The ideal candidate for this job would be someone with excellent web content management skills as well as an understanding of web design to ensure that content updates don't break anything else. He or she should be detail-oriented, efficient, and should have a good understanding of my business and its...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Trophy icon Niche Marketing Agency Logo Creation 4 วัน left

  I'm looking for a talented graphic designer to create a text-based logo for my niche marketing agency. Here are the specific requirements: I need a cool text based logo for my niche marketing agency. My niche marketing agency name is Pool Remodeling Marketing. We target swimming pool remodeling contractors. The text f...niche marketing agency. Here are the specific requirements: I need a cool text based logo for my niche marketing agency. My niche marketing agency name is Pool Remodeling Marketing. We target swimming pool remodeling contractors. The text for the logo is: Pool Remodeling Marketing color scheme is: 0a8ffa I really like the logo on this website: Your logo cannot be a copy of the logo on poolmarketing.com. Your design needs to be unique.

  $35 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Cutting Edge Concrete: Portfolio Site 6 วัน left

  I am looking for an expert web developer to create a portfolio website for my concrete company, Cutting Edge Concrete, located in Ontario, Canada. Key Features: - The site must prominently feature our specialization in stamped concrete. - It should include a section that maps out the background of our company, the services we offer, and our contact information. Website Design: - Remember we don't have a set logo or specific branding assets yet, so the design should be clean and professional, with the flexibility to incorporate those elements in the future. Ideal Candidate: The ideal candidate for this job will have a strong portfolio showcasing their ability to create visually compelling and functional portfolio websites. It's a definite advantag...

  $36 (Avg Bid)
  การันตี
  Engaging Portfolio Website 21 ชั่วโมง left

  I'm looking for a skilled web developer with a refined aesthetic sense to design and build my portfolio website using the Worldpress platform. This website isn’t just a visual representation of my work, but a representation of my brand, who I am, and the work I do. Details: • The website should showcase my creative work, broken down into 1-5 pages. • Your design must put a high emphasis on the use of high-quality images. Each image will represent a project I've completed, and should tell a story on its own. • Each page will need a description associated with the project it represents, that means compelling and well-written project descriptions are a must. Ideal candidate: Apart from having an extensive background in W...

  $424 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $424 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  ...developer to create a search engine style website for rating influencer content. This platform will integrate a voting or ranking system, providing a user-friendly interface for users to rate their favorite influencer content. Key features: - Voting/ranking system: The website should provide a reliable system for users to easily rate or vote on various influencer contents. - User registration: This platform will require users to create an account to rate or vote. A secure, intuitive, and easy-to-navigate user registration system is crucial. - Design: I have a specific design in mind for this website. I'd like to work closely with you to ensure the final product matches the envisioned design. Ideal skills and experience: - Proficiency in ...

  $1066 (Avg Bid)
  $1066 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  ...techniques with our community. Ideal candidates for this project should have a solid understanding of fishing and experience in creating engaging, educational content. - Lastly, Feeder Hub will also host a platform for selling our new groundbait brand. Experience in e-commerce and familiarity with fishing gear would be an asset. Our community will be hosted on a dedicated website. The candidate should be adept at website design and development, with a focus on user-friendly interfaces and strong SEO practices. Experience with community management platforms will be highly beneficial. In summary, the ideal candidate should have: - Fishing knowledge and experience - Web development and SEO skills - Experience designing user-friendly digital platforms - Experience in...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...to develop a website for my shirt business with an e-commerce functionality. The main aim of the website is not just to showcase my unique designs but also to sell shirts directly to the customers. The following specifications are expected: - E-commerce shop: This should include features such as customer reviews to help create a communal shopping experience. Furthermore, a detailed size guide is mandatory to ensure customers make accurate purchases. - Wishlist option: This will enable customers to save their favorite items for future purchases. - Preferred Payment Gateway: The platform should incorporate PayPal as the primary mode of transaction. The ideal freelancer for this job would possess the following skills and experience: - Proficient in e-commerce websit...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Fish On Fishing & Party Charters Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a website dedicated to showcasing both fishing and party charters. It would serve as an online hub where prospective customers can learn about and book our services. Key features required: - Booking Information: Online booking should be straightforward and user-friendly. Customers should be able to view availability, pricing, and secure their bookings directly from the site. - Gallery of Charters: A visual gallery for charter options is essential. This would provide an overview of our different fishing and party charters. High-quality images displaying the boats and highlighting memorable events would be crucial. - Customer Testimonials: The ability to display customer testimonials is equally important. These endorsements could be an effective way to convince poten...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I require a robust website tailored for a comprehensive data analysis workflow. As a key aspect, this website should demonstrate a meaningful level of interactivity. Meeting the specifics of the project requires: • The development of a website suited to handle customised interactivity. Users should be able to create their own visualizations and perform user-defined calculations. • The integration of custom promotional and data analytics tools. These data analytics tools, as custom-built, should be practical and efficiently integrate with the rest of the website, enhancing the user experience and improving workflow management. The perfect freelancer for this job should possess significant experience in advanced web development, a core understandin...

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm looking for a highly skilled and experienced web developer to design an e-commerce website, where I can sell physical goods. Key Requirements: - E-commerce functionalities enabling browsing and purchasing of physical goods - Payment integration for Credit/Debit cards and PayPal Ideal Candidate: - Proven experience in e-commerce website design - Skilled in payment gateway integration - Strong portfolio demonstrating past work in relevant fields - Excellent communication skills. I look forward to receiving your proposals and discussing this project further!

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  We are looking for a skilled UI/UX designer who can create a professional and corporate-geared product dashboard and website. Key responsibilities to be handled include: - Creation of a clean, intuitive UI with a corporate aesthetic. - Innovation of the UX to make it seamless and professional. - Adaptation of the design to align with the desktop monitor viewing. Ideal skills needed are: - Strong experience in UI/UX design with a portfolio to demonstrate, specifically for websites. - Solid understanding of desktop-centric design principles to display status, dashboard & reports. - Expertise in using Figma for design creation. - Excellent eye for aesthetically pleasing design that encapsulates the corporate feel. - Track record in developing us...

  $629 (Avg Bid)
  $629 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Corporate Website Designer Wanted 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in the market for a skilled web developer with experience creating sleek and professional corporate websites. The website needs to include: - A Contact Form - A News/Blog Page - An About/Company Profile page Ideally, candidates should have a keen eye for design as I have a specific color scheme in mind for the website. Background in creating similar corporate websites will be advantageous. If you're adept at delivering functional, visually-pleasing, and user-friendly sites, then you're the person I am looking for.

  $564 (Avg Bid)
  $564 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...Color Palette: Brighten up the current navy blue to a more vibrant shade to enhance visibility and appeal. Consider a gradient or a complementary color to add depth and dimension to the design. Professional Touch: Introduce sleek lines or elements that reflect a professional aesthetic. This could be in the form of a subtle emblem or a refined layout that aligns with the themes of faith, agility, and speed training. Layout: Evaluate the spacing and alignment of the acronym and the full wording to ensure that it is balanced and harmonious. The updated logo should be versatile for various uses, such as on a website, apparel, or marketing materials. Additional Elements: Optionally, introduce a graphic element that encapsulates the essence of the services provided, such as a...

  $101 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก

  ...boasts an impressive portfolio featuring website and mobile app designs, as well as logo creations. My goal is to collaborate on the development of a fresh website/application that comes with two essential functions: - An E-commerce platform - Sharing content feature With your vivid creativity and technical savvy, you'll be able to effectively translate my vision into a user-friendly and interactive platform. Your experience with the aforementioned tasks will significantly contribute to the project's smooth run and successful completion. Your portfolio showcasing diverse website designs, mobile app designs, and logo designs will truly be a testament to the quality of your potential work. Ideal skills would include but aren't limited to: - UX/UI ...

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm in immediate need of a proficient web developer to design an educational website. Ideally, this person should have had prior experience in developing educational websites. Features expected include: - User Registration and Login: I want potential learners to sign up and have personal accounts on the site. Though previous functionalities were skipped in the questionnaire, I do expect the website to be a well-rounded educational platform. Therefore, skills like course programming, developing interactive quizzes, and e-learning methodologies should be reflected in the freelancer's skills set. Immediate availability is crucial for this job as I'm looking to have this project completed without delay. Location: mumbai

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...looking for an expert in WordPress, specifically skilled with the BlackSilver theme, to help me in creating and organizing the structure of my website. Key Areas to Be Focused On: - Creation of a visually pleasing image gallery, using a masonry layout. - Help in setting up and organizing our galleries and portfolios. Ideal Expertise Required: - Proficient knowledge of WordPress, with experience handling various themes. - Strong understanding of BlackSilver WordPress theme, and its customization possibilities. - Experience in crafting and organizing engaging galleries and portfolios specifically for aesthetic industries. - Having a good eye for design and a creative approach to the layout will be beneficial. This project offers a great opportunity to showcase your skil...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Modern Logo Redesign & Transparency Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, I'm looking to revamp the quality of an existing logo and add a transparent background per...and white. The end products should be delivered in high-quality Photoshop, JPEG, and PDF formats. Apart from advertising applications, these logos will be used: - On a website. - For product packaging. - For advertising merchandise like T-shirts, stickers, etc. For this job, the ideal freelancer would possess strong design skills with a keen eye for minimalistic and modern aesthetics, and be proficient in graphic design software including Adobe Photoshop or equivalent. Good understanding of color theory and ability to work with the specified color scheme is also necessary. I conjecture that past experience in logo design and brand identity would contrib...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  E-commerce Site Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a passionate and experienced web developer to construct a dynamic E-commerce website. At this stage, the nature of the products, whether physical, digital or both, is unspecified. As we progress with the project, the specifics will be communicated clearly. Ideal Skills and Experience: • Proficiency in E-commerce website development • A robust understanding of online selling principles • Experience working with different web development tools and technologies • Strong attention to detail to ensure the website's easy navigability and user-friendliness • Excellent communication skills, to facilitate smooth exchange of ideas and information Consideration will be given to those who can provide examples of past E-commerce websites t...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  Trophy icon Oilfield Parts eCommerce Revamp 2 วัน left

  ...revamp my existing website () into a place where I can sell new power tong parts to less tech-savvy oilfield workers. Here's what I am looking for: - User-friendly: Considering my audience's web navigation abilities, the platform has to be easy to use. Clear-cut categories, descriptive product images, and straightforward navigation are a priority. - SEO optimization: The website should be optimized to appear higher in search engine results, making it easier to reach potential clients. - Fast Loading Speed: To prevent potential clients from leaving the site, it is critical that pages load quickly. Ideal Experience and Skills: - Web design and development: Experience with eCommerce extensions is needed. - UX/UI design: This will ensure the ...

  $50 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก NDA
  Web Template Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a web template for unspecified p...unspecified purposes. The ideal freelancer for this job will have vast experience in web design and development and should be able to suggest the best purpose and color scheme for the website based on popular trends with reasoning. For your application, I would appreciate if you could provide: - Your past work: Showcase your ability and versatility through your past projects. - Your experience: Let me know how long you've been in the field and what you specialize in. - A detailed project proposal: A plan for my project that outlines how you'd handle it, with a timeline and estimates. Your experience in e-commerce, blogging, and portfolio websites will be an advantage. HTML, CSS, JavaScript, and UX/UI desi...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Website Migration to WordPress with E-commerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented web developer to migrate a clients current website to WordPress, infusing it with new design elements drawn from its existing HTML layout. The primary goal is to improve website performance and user experience, with the secondary objective being to add useful features. Key Aspects of the Project: - Migration from HTML to WordPress: You should have experience and expertise in migrating websites from HTML to WordPress, ensuring all aspects of the original design are seamlessly integrated into the new platform. - Performance Enhancements: The new website should load quickly and offer an improved and more engaging user interface. Mastery in this field is essential. - E-commerce Capabilities: I would also like you to include an e...

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา
  Secure Website Redesign with E-commerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...freelancer to create a website by mimicking another site's overall layout and design, including its navigation menu structure. My concept includes the integration of social media comments, such as discord or discus. Although I have a concept in mind, I remain open to suggestions and ideas that can improve the design and branding. Key elements for this project include: - Digital download sales integration: In this regard, I prefer to use Amazon CloudFront services. Therefore, experience in working with Amazon CloudFront services is crucial. - Amazon services integration: Knowledge in Amazon services is essential for ensuring the smooth integration. - Security features: The website must follow best practices in security to protect any sensitive informatio...

  $25 - $50 / hr
  ปิดผนึก
  $25 - $50 / hr
  50 คำเสนอราคา
  Sleek Wordpress Website Design and Build 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to create a sleek and modern Wordpress website to showcase our products/services. Your task will include designing and implementing a well-structured website from scratch, making use of my current domain and host. Key Requirements: - An integrated contact form to allow smooth communication with our customers. - A blog section to share insights and updates about our products/services. - Special section for use cases, showcasing practical applications of our offerings. Ideal candidate should have experience in Wordpress and a keen eye for modern and sleek design. Knowledge in structuring websites for product showcases would be highly beneficial. Leveraging current design trends and balancing them with user-centric design would be nece...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  ...modern-style personal blog for me. The designer's responsibility will comprise both website development and the establishment of Google AdSense on the site until it gets approval from Google. Only then will payment be made. Key Requirements: - Design a personal blog with a modern aesthetic. - Implement the following pages: Home, Contact Form, About Us, Privacy Policy, and Terms & Conditions. - The website will host 30 articles, which you will use for Google AdSense approval. A Highlight on the Contact Form: The contact form should include the user's name, email address, contact message, and phone number fields. Ideal Freelancer: The ideal freelancer for this project should have: - Expertise in web design, especially with a flair for modern ae...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced web designer to create an e-commerce website. Key requirements for the website include: - A shopping cart feature: To provide a seamless user experience for customers who wish to purchase items. - an easy updatable add and removal product list for admin. - it need to feature item counter for each item sold and displayed live. - Integrated Credit/Debit Card Payment Options: It is crucial for the website to have this feature, ensuring safe and secure transactions for customers. Ideal Skills & Experience: - Experience in E-commerce website design is a necessity. - Expertise in integrating payment systems, particularly Credit/Debit Card options, into shopping cart features. This project is a great opportunity for in...

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  We're looking for a talented developer who can create an Android application and website for a car rental service. Android & iOS Application: Skills required include creating a well-functional Android and iOS application with the following functionalities: * Car Booking: Users should be able to browse the available cars and book their desired vehicle. * User Management: Develop an effective user management system where users can register, log in, and update their profiles easily. * Payment Integration: Integration of various payment methods for users to hassle-free checkout and make their payments for bookings. Website: Here's what we expect for the website: * Car Listing: Attractive and detailed car listings to provide users with a comprehensive in...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Revamp Smart School Management System Theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented, top-notch frontend website developer who can take my existing Smart School Management System theme to the next level. Key features that need to be incorporated are: - User-friendly interface: The design should be intuitive, with particular attention to ease of use for teachers, students, and parents alike. - Responsive design: As online education is rapidly shifting towards mobile and tablet use, a responsive design that looks and works perfectly on all devices is a must. - High-speed performance: Slow-loading pages can be frustrating and detrimental to the learning experience. The end product should be optimized for speed, ensuring seamless navigation and usage. - Stunning animations: Visual engagement is essential within ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...greens to be utilized in the design. - Style: The design needs to reflect a classic and elegant style, capturing the essence of my business. - Essential Elements: I have an AI-generated image that will provide insight into the needed elements or symbols in the logo. In terms of some additional info relating to this; I used Chat GPT to come up with some ideas, I particularly like the dark blue, grey and white theme along with the circular logo Chat GPT spelt the logo incorrectly – It should be Paragon not Parigon I am hoping that you will be able create something similar to the logos attached – however, if it is a circle logo, I would like the ‘P’ in the middle of the circle instead of off to the side as shown. I also don't like the white bac...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert in e-commerce website development to build a platform for showcasing and selling physical goods. The project will involve: - Developing a site that is user-friendly and visually pleasing, which effectively displays less than 10 different categories of physical goods. - Creating a secure online checkout system. - Integrating different payment gateways and shipping options. The ideal candidate for this project has: - Proven experience in e-commerce website development, specifically for selling physical goods. - Strong competence in UX/UI design. - A comprehensive understanding of secure payment gateway integration. - Experience in setting up shipping options for physical goods.

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone with the technical skills to design a responsive E-commerce website. The website should feature custom fonts and colors that align with my brand's identity. As the primary goal of this website is e-commerce, it needs to include features such as a product catalog for browsing and a shopping cart. The freelancer should also have a strong grasp of Google Analytics, Google Search Console, and both on-page and off-page SEO. Experience with social media is also beneficial, as the site should ideally be optimized for sharing. Please provide a portfolio of your past work and a brief strategy on how you would approach this project.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Website Designer Needed 6 วัน left

  Hi, Contract Web Developer Needed: Build Our Website! We are seeking a skilled .NET Full Stack Developer to build our website on a contract basis. Responsibilities: • Design and develop our website using ASP.NET, WEB API, Develop user-friendly interfaces using HTML, CSS, and Bootstrap • Implement front-end functionality using a JavaScript framework like Angular or React (familiarity with either is preferred) • Experience with relational databases like SQL Server or Oracle is a plus Qualifications: • Proven experience as a .NET Full Stack Developer • Strong understanding of ASP.NET, NET Core, ASP.NET Web API, HTML, CSS, Bootstrap, and a JavaScript framework (Angular or React) • Experience working with relational databases is a p...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm looking for a graphic designer who can assist in making small adjustments to the graphics on my blog website. Here's specifically what I need: * Enhancing images and icons on my website. This will include improving the quality, resizing, retouching, and possibly creating new icons and images that better fit with the current design aesthetic of the blog. The ideal freelancer for this project would have: * Solid experience in bitmap images (photoshop/Inkscape) and vector images. * A keen eye for design detail and a knack for improving aesthetic appeal. Job includes making the website look more polished and modern. Some images need to be updated to royalty-free graphs. The candidate needs to understand html, and css as some enhancements ...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert web developer to help me accomplish my aim of creating an e-commerce website that targets selling men's clothing. Here are the core features and functionalities that the website must deliver: - E-commerce Integration: The website will be selling my products thus the need for a shopping cart. It should be properly set up to handle transactions smoothly and securely. - Customer Reviews: The platform needs to incorporate a system where customers can leave reviews of the purchased products. This will necessitate a user-friendly portal where customers can easily rate and review items. - Product Customization: It is crucial to have product variables, particularly size and color options, for each of the items on sale. Our customers should ...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...looking for an experienced web developer to build a website for my new home decor brand. The site needs to have the following features: 1. Online Shopping: The platform's main function should be eCommerce. Customers should be able to add multiple items to their cart before checking out. 2. Payment Options: I want to be able to accept payments via debit/credit cards and PayPal. Integration of UPI as a preferred payment method is also important to cater to a wider customer base. 3. Product Catalog: The website should contain less than 10 product categories. Each category needs an easy-to-navigate page showcasing relevant products. Ideal Sills and Experience: - eCommerce website development - Payment gateway integration - UI/UX design, with an...

  $584 (Avg Bid)
  $584 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...specialist to enhance my website visibility. • Website Goals: I am specifically looking to target local customers, international customers as well as B2B clients. Hence, your strategies should be all-encompassing and apt for these target groups. • Experience & Skills Required: The ideal candidate will have substantial experience in SEO optimization for varied audiences. Since my website's SEO has been partially optimized, it will be beneficial if you have proficiency in advanced SEO strategies to build upon existing on and off-page optimizations. • Project Expectations: Your task would encompass identification and rectification of potential SEO problems, keyword research, link-building, and creating META tags. Carry out SEO audits to bring about...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน website design ชั้นนำ