ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 shopify งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง ร้านค้าออนไลน์ Shopify &stripe

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Job Description: We are excited to announce the upcoming launch of Adina Mei, a new skincare brand that emphasizes natural, eco-friendly products tailored for young women 13-25. Our website's foundation on Shopify is set, but we need an experienced web developer to bring our vision to life, focusing on a dynamic subscription service and e-commerce functionality. Key Responsibilities: - Implement a Subscription Service: Set up a three-tier subscription model allowing customers to choose from different subscription levels. Ensure the system is intuitive and user-friendly, enabling easy sign-ups and management of subscription preferences. - E-Commerce Integration: Develop a seamless shopping experience for customers to purchase lotion sets (including an outer bottle with an inner...

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I am in need of a freelancer who is proficient in Shopify to finish constructing my online store. I've started, but need assistance and a professional touch to make sure it's ready for the market. Key Elements: - Main goal is to sell physical goods online - Products to include are physical products - Customization: Looking for basic details and pictures on product listing pages Ideal Experience: - Previous experience in setting up or managing Shopify stores - Proficient in e-commerce optimizations and best practices - Ability to deliver high quality product images and simple yet effective product descriptions.

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Trophy icon Innovative Tech Logo Design 6 วัน left

  ...appreciation for the design of the 'S'. Color Scheme Vision: Main Color: Black, symbolizing sophistication and professionalism. Accent Colors: 1. Incorporate an energetic orange shade into one part of the 'S', reflecting our commitment to innovation. 2. Integrate a vibrant green shade into the other part of the 'S' to signify fresh perspectives and sustainability. This also aligns with our focus on Shopify services, echoing Shopify's green logo. Slogan: "Innovate. Elevate. Navigate." Color Representation: "Innovate" highlighted in orange to emphasize creativity and forward-thinking. "Elevate" showcased in green to denote growth and eco-consciousness. "Navigate" presented in black for clarity and authorit...

  $108 (Avg Bid)

  I am seeking an experienced Shopify developer to create an engaging ecommerce site for electronics and gadgets. - Platform: You should be proficient at using Shopify as an ecommerce platform, as it was chosen to host our online store. - Product Listing: The core requirement is for the site to handle an inventory of various electronics and gadgets. All products should be categorize and listed neatly. - Payment Methods: The website should support multiple payment methods, namely Credit Cards and PayPal. Being able to integrate these systems is crucial. - Essential Skills: Mastery of Shopify, experience in uploading and managing product listings including electronics, and proficiency in integrating multiple payment methods. Your expertise will help me create a...

  $1331 (Avg Bid)
  $1331 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  ...and sales-driven homepage for my Shopify store. Here's what I'm looking for: - Main Focus: The homepage should be visually engaging and designed to drive sales by showcasing my products and building brand awareness. - Introduction: I plan to introduce my company through a rotating banner that features my products and company logos. This means you would need to have experience in graphic design, in addition to Shopify website design. - Rotating Banner: The homepage should have one rotating banner. This banner should be visually appealing and capable of capturing shoppers' attention. - Featured Products: Alongside the rotating banner, I want to feature a few of my top-selling products prominently on the homepage. Ideal skills for this job include ...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  - Hourly work on Shopify store -

  $59 / hr (Avg Bid)
  $59 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Exciting Shopify Store For Fashion Line 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a creative and experienced Shopify developer who can distribute their innovation on my online store to manifest an attractive style. The primary purpose of this platform is to sell my range of clothing and accessories to customers. An ideal candidate must demonstrate: - Prior experience in designing and setting up Shopify stores, specifically in the clothing and accessories line. - Ability to implement an attractive and appealing style that will draw customer interest. - Strong knowledge of Shopify’s object/properties, Liquid template language, and the potential for Shopify features and improvements. - Excellent UI/UX skills to ensure an intuitive and smooth customer journey. Your role will be to develop and design the Shopify stor...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Shopify Donation Page with Subscriptions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient developer to create a minimalistic donation page on Shopify that incorporates a subscription feature. Key Features: * Exclusive content access for supporters * Credit Card and PayPal donation options Ideal candidates will have a strong grasp of Shopify back-end functionality, page design aesthetics complementing a minimalistic vision, and a solid understanding of handling online payments. Experience with setting up and managing subscription systems will be a significant advantage. Let's build a smooth, efficient system that offers valuable content to our supporters and aids our cause.

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional to develop a demand-driven Shopify online store specializing in casual wear and accessories. The store’s target audience is middle-aged adults. Preferred skills for this project: - Proven Shopify e-commerce development experience - Familiarity with clothing and accessories industry practices - Strong understanding of consumer demographics, particularly middle-aged adults - Capable of implementing on-demand supply logistics. Your proposals should include: - Experience details or similar completed projects - Estimated turnaround time - Pricing structure - Plans on integrating practical on-demand mechanisms This project is a chance to apply creative and technical skills to build an impressive and responsive online store that'...

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  ...website not a translator. I'm in need of an ecommerce website from scratch, the platform has not been chosen yet so I invite your recommendations. The site will be solely dedicated to selling small kitchen appliances. The following is important: Ideal Skills and Experience: - Knowledge in developing ecommerce sites from scratch. - Experience with popular ecommerce platforms (e.g., WordPress, Shopify, WooCommerce). - Understanding of what makes a good ecommerce site from a user experience perspective. About the Site: - It needs to be user-friendly. - Strictly hosts small kitchen appliances under. - I'm open for the site to have filter functionalities, however, I haven't decided on that yet. Your input on implementing filters such as Price range, Brand, or Cat...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm currently seeking an experienced Shopify Liquid developer who can enhance the functionality of my online store. The main goal here is the creation of product bundles. I want to offer bundles that are based on related products on my platform, giving my customers the option to purchase multiple relevant items at once. Key Features needed: - Integration of the 'Product Bundles' feature on Shopify. I want this to be based on related products, which means an algorithm or relevant logic needs to be created that ensures the bundled products are related. - A seamless user experience where customers can easily navigate and understand the designed bundles. - The integration of this bundle feature should not interfere with the current workings of the online store....

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Css and some customization in shopify website

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Profitable Electronics & Fashion Dropshipping Store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Electronics and Fashion products. Here's what I'm looking for: 1. Niche Selection: - While I have chosen the overarching categories, I am open to suggestions on specific niches within the Electronics and Fashion sector. 2. Shopify Store Setup: - Given my preference for Shopify, I'm seeking experts who have set up successful dropshipping stores on this platform before. I want to leverage their knowledge to prevent common pitfalls and accelerate my path to profitability. Preferred Skills and Experience: - Proven experience in setting up profitable Shopify dropshipping stores - In-depth knowledge of the Electronics and Fashion industry - Strong understanding of dropshipping business model - Excellent skills in market and product research. ...

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced web developer to build a website for my new hom...wider customer base. 3. Product Catalog: The website should contain less than 10 product categories. Each category needs an easy-to-navigate page showcasing relevant products. Ideal Sills and Experience: - eCommerce website development - Payment gateway integration - UI/UX design, with an eye for easy navigation and attractive product showcasing - Experience in working with Platforms like Shopify, WooCommerce, or Magento will be an added advantage. website should have similar feel to Please provide your portfolio of previous e-commerce websites, specifically with home decor or similar products. Looking forward to working with a professional who can deliver a quality project on time.

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Expert Shopify Store Builder Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced Shopify developer for the creation of a robust online store to both sell and exhibit a collection of products. The targeted demographic for this store is, specifically those aged 18 to 65. Key Job Requirements: - Expertise in Shopify store setting up and design - Mastery of minimalist and clean aesthetic as per project needs. - Full understanding and able to target young adults, tailoring the site to their specific preferences and buying behaviors. -Setting up payment integration so I can take mobile payments -Getting shopify to approve instant payouts to my bank Smooth flawless setup integration and success Ideal Candidate: - Previous experience designing and building Shopify stores - Strong grasp of current design principles, c...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm searching for a highly skilled Shopify marketing expert. The primary objective will be to drive sales for our Shopify store targeting young adults between 18-35. website name: Key Responsibilities: - Develop a strategic marketing plan for Facebook, Instagram, and Google - - Implement the marketing strategy to reach and drive sales from the young adult demographic Ideal Expertise: - Organic Marketing Expert - Seo and web development on shopify to drive sales - target countries: United States(most prioritized), United Kingdom, Australia, Canada and India(least prioritized) - Strong experience in designing successful marketing campaigns for Shopify platforms - High proficiency in marketing via Facebook, Instagram, and Google - Proven track record in...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Shopify Inventory Management & Forecasting Application -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a sophisticated Shopify app developer with a deep understanding of inventory management and forecasting. Key Functionalities: Integrate with Shopify and multiple sales channels (TikTok Shop, eBay, Amazon, Etsy) to track inventory levels in real-time. Utilize historical sales data to predict future demand and optimize stock management. Include lead time considerations and safety stock configurations. Generate forecasts with clear visual indicators (red, orange, green) for stock status. Provide reorder alerts when inventory reaches predefined thresholds. Allow editing of SKUs, including the ability to manage composite SKUs made up of other products. Benefits: Improved inventory accuracy across all sales channels. Reduced stockouts and overstocking. Data-driven...

  $5289 (Avg Bid)
  $5289 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Shopify Inventory Management & Forecasting Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a sophisticated Shopify app developer with a deep understanding of inventory management and forecasting. Key Functionalities: Integrate with Shopify and multiple sales channels (TikTok Shop, eBay, Amazon, Etsy) to track inventory levels in real-time. Utilize historical sales data to predict future demand and optimize stock management. Include lead time considerations and safety stock configurations. Generate forecasts with clear visual indicators (red, orange, green) for stock status. Provide reorder alerts when inventory reaches predefined thresholds. Allow editing of SKUs, including the ability to manage composite SKUs made up of other products. Benefits: Improved inventory accuracy across all sales channels. Reduced stockouts and overstocking. Data-driven...

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Shopify Website SEO Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Shopify website, , that isn't giving me the results I want. I'm looking to work with an experienced freelancer to improve our on-site SEO. Here are the key areas we need to work on: - Meta tags and descriptions: We need to ensure our meta tags and descriptions are optimized, relevant and engaging. - Header tags and keyword optimization: I'm looking for someone with the expertise to strategically incorporate our keywords into our header tags. - Image optimization: We have numerous product images that need to be optimized for both speed and SEO. To apply, please share detailed project proposals outlining how you intend to improve each of the above areas. Keep in mind that I already have a list of specific keywords to be utilized for the SEO optimization...

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled web designer with a forte in creating visually appealing and functional Shopify-based E-commerce websites. Though I skipped the question about specific functionalities, it's crucial that you're well-versed in the creation and integration of key elements for a thriving web shop. Main Objectives: - Design an aesthetically pleasing and intuitive E-commerce website. - Set up and integrate Shopify as the platform for the website. Essential Skills: - Proven experience in E-commerce website design, ideally on the Shopify platform. - Ability to apply modern web design principles to create an engaging user experience. - Familiarity with essential E-commerce functionalities even if specific requirements weren't provided. If you pos...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Shopify SEO Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can effectively assist with improving on-page optimization for my Shopify-based website. The ideal freelancer should possess the following skills and experience: -Solid understanding of SEO best practices, especially in relation to Shopify. -Proven experience in content update. As part of this project, you will be required to update and optimize the current content to enhance its SEO value. -Strong knowledge and experience in Meta tags optimization. You will need to ensure that meta tags are correctly used and optimized for better page visibility. -Proficiency in image optimization. The project demands optimization of images on the site to ensure they are SEO-friendly. Please note, having experience working with Shopify is integral for this role. Demonstrating ...

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Shopify store 9 วัน left

  ALL PRODUCTS LISTING SHOPIFY WEBSITE DEVELOPMENT

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Job Description: We are seeking a skilled E-Commerce Website Developer and Manager to create and manage our online platform. Responsibilities include website development, payment setup, product loading, social media advertising, and drop shipping coordination, all aligned with our company's standards and preferences. Qualifications: - Proven experience in website development and e-commerce. - Proficiency in programming languages and e-commerce platforms. - Strong understanding of payment integration and online security. - Experience with social media marketing and drop shipping preferred. - Excellent organizational and communication skills. If you're motivated and meet these qualifications, apply now for this exciting opportunity!

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to create an engaging e-commerce website aimed at adults aged 26 to 50 years. Key Responsibilities: - Developing an efficient, user-friendly e-commerce platform f... - Developing an efficient, user-friendly e-commerce platform from scratch - Designing a website layout appealing to my target audience Skill Requirements: - Expertise in website development and design - Understanding of e-commerce platforms and user experience principles - Proven experience in coding would be beneficial. Please note that this website will not utilize common platforms like Shopify, WooCommerce, Magento, etc., but will be original and unique to our business needs. Demonstrated experience in similar projects would be an added advantage when choosing the r...

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Shopify Redesign for Enhanced Sales 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Shopify developer to revamp my website, "FeedingDiva". The main focus is: - Redesigning the layout: The current appearance isn't as appealing as I wish. I need someone with a keen eye for design to bring in a fresh, engaging layout. - Improving Navigation: It's crucial that our customers can find their way around easily. Your job will involve making our site more user-friendly. Though I don't have specific design references, I'm open to innovative ideas that reflect my brand's spirit while improving its sales potential. SKILLS & EXPERIENCE: - Shopify development - User Interface Design - Sales-oriented design approach - eCommerce experience My ultimate goal with these updates is to boost sales. Yo...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Shopify developer capable of converting Figma designs into a live and functional Shopify store. Although it's unfortunate the specifics for features weren't detailed, the ideal candidate should have the capacity to implement a range of functions including customizable templates, product search and filtering, as well as payment gateway integration. Key Responsibilities: * Convert Figma designs into a functional Shopify store. * Implement customizable templates, product search and filtering. * Integration of payment gateway. The freelancer must have prior experience in similar projects. Samples of previous work will give you an edge in your application process. As for the content, I will provide everything needed, so you will primarily...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Shopify Site Development & Customization (similar to ray-ban.com) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert who will design and develop a Shopify website like , using my existing logo and brand colors. Your main focus points will be: - Incorporate my provided logo and brand colors seamlessly into the design. You must have a keen eye for detail and strong design skills. - Implementation of key functionality including custom design. Expertise in Shopify customization is critical. - Since I skipped specifics about design elements, I need you to be creative and exhibit a high level of design autonomy. An ideal candidate will have a proven record in developing Shopify sites with a portfolio demonstrating their design ingenuity and e-commerce proficiency.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Advanced Shopify App Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Here's a summary of the requirements: 1. Create a screen where users can toggle the Shopify app schema on and off (created) 2. The screen should have a toggle button to enable or disable the app. 3. Once enabled, users should be able to access the product schema. 4. The purpose of toggling the schema is to add or remove the code associated with it. 5. Enabling the schema should add the necessary code while disabling it should remove the code. 6. The toggle functionality should allow users to test whether the schema is working correctly by toggling it on and off. This summary outlines the functionality needed for the screen. Users should be able to control the Shopify app schema directly from this screen, enabling or disabling it as needed.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Shopify-Projekt für Europäer:In 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ich suche einen Freelancer, der seinen Wohnsitz in einem europäischen Land hat. Du hast ausserdem einen Vorteil, wenn deine Muttersprache Deutsch oder dein Sprachniveau mindestens auf Stufe C1 ist. Mein Webshop läuft auf Shopify 1.0 mit dem veralteten Template Brooklyn. Dieses Template soll abgelöst und durch ein neues (2.0) ersetzt werden. Es fallen viele Aufgaben an, wie die Verknüpfung von Metatags (ich benötige mehr Details auf den Produktseiten), Anpassung von Liquid Code (z.B. AGB's die akzeptiert werden müssen, Warenkorb der B2B Preise anzeigen muss), HTML und CSS (Templateerstellung für individuelle Webseiten für Desktop und Mobile und Anpassung der Startseite). Du solltest Liquid, Javascript, HTML und CSS fliessend sprechen un...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...of an experienced Shopify designer to enhance the look and functionality of my online store. Your main tasks will involve: - Theme Customization: I am not completely satisfied with the current theme. I am looking for someone who can tailor it to better suit my brand's image and customer base, ensuring it's maximally user-friendly. - Design Improvements: This includes an update of our logo and overall branding to make them more appealing and in line with the theme's new aesthetic. The site layout needs to be improved for ease of navigation for the customers. The way products are presented on the site should also be enhanced to make them more attractive and compelling. This is a quick turnaround project. Therefore, I need someone who has an in-depth understanding ...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Needing a skilled Shopify expert to swiftly integrate our e-commerce site with a third-party app, specifically, Delhivery as our courier partner. This must be completed promptly, therefore, experience with swift and efficient Shopify edits is necessary. Familiarity with the Delhivery application and rapid implementation is of paramount importance. Ideal candidates will have: - Familiarity with Shopify platform - Rapid work turnaround - Experience with Delhivery integration - Proven background in achieving efficient results quickly. Looking forward to seeing your proposals. Please only apply if you can meet these time-sensitive requirements.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Weekly Payment 8 วัน left

  ... I seamlessly managed tasks on Shopify, and utilizing advanced CRM tools like Gorgias, Salesforce, Zendesk, and Freshdesk to elevate customer satisfaction. I bring a tech-savvy, detail-oriented, and proactive approach to the table, and I'm eager to discover how I can best serve you as your assistant. Happy to hop on a quick 20-minute chat if you'd like to see how we gel or if you'd like to ask me any follow-up questions! What I Do: - Manage Inbound & Outbound Calls - Email Support - Live Chat Support - Handle Customer Complaints - E-commerce Management - Shopify Store Management - Order Fulfillment - Inventory Checking - Order Management - Order Tracking - Product Listing - Creating blog posts - Creating bundles in Shopify - Creating brand page...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled web developer who can build a Shopify online store for me. I'm planning to sell physical products via this platform. The main features I want incorporated into the store are: - Product catalog: To display the array of physical products that my store will be offering. - Easy-to-use payment gateway integration: To make the checkout process smooth for customers. In keeping with my project's requirements, the ideal freelancer for this will: - Have substantial experience with Shopify web development and its related technologies. - Be able to design user-friendly, attractive and efficient online stores. - Be proficient in payment gateway integration. - Have a keen eye for detail and good problem-solving abilities. Please note, there...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Winning Product Discovery & Campaign Management -shopify 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an experienced specialist to find a winning product that would resonate with potential customers and run a successful campaign on Facebook and Instagram. While the target audience and specific criteria for the product aren't predetermined, your expertise in these aspects will be fundamental to this project. Key Tasks: - Discovering a product that promises market success - Crafting a compelling campaign strategy for the chosen product - Executing campaign effectively on Facebook and Instagram Ideal Skills: - Social media marketing, specifically Facebook & Instagram - Expertise in trend analysis - Product research and marketing savvy - Strong creativity and strategic thinking - Familiarity with various audience demographics and effective targeting strategies.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Shopify Account 8 วัน left

  Creating Shopify account and providing the website developement and product listing service

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Estoy buscando un experto en Shopify para diseñar y desarrollar una tienda online centrada en el comercio electrónico. La tienda debe incorporar varias categorías, como tecnología, hogar, belleza, mascotas, salud y deporte, entretenimiento y servicios, y debe tener un carrito de compras y facilidad para comprar a través de la página. Las habilidades y experiencia ideales para este proyecto incluyen: - Experiencia sólida en el diseño y desarrollo de sitios en Shopify - Capacidad para implementar un diseño moderno y estéticamente atractivo - Experiencia en la creación de categorías desplegables y subcategorías Necesito que todas las categorías de la tienda sean desplegables, es ...

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Shopify Store Setup and Customization 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Shopify developer to help me with store setup and theme customization. Here's what I need: - Store setup and configuration: It's essential that my store is setup correctly and in the most optimal way right from the start. - Theme customization: I want my store to stand out, so I'm looking for someone to apply unique touches to the default theme. While I didn't specify any specific theme customizations or the main purpose of my store, I'm open to suggestions and would value your expertise in these areas as well. Demonstrated experience with the Shopify platform and a creative eye for design are the key skills I'm looking for in a freelancer.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I am looking to relocate my current Wordpress & Woocommerce website to the Shopify platform. Key Aspects: - Cross-platform migration - Theme selection assistance needed - Customizations required Currently, my website contains features like a product catalogue, customer accounts, and a payment & checkout process, which I want to have replicated in the new Shopify website. Extra Details: I have specific customizations in mind for the new Shopify site. These will be discussed further once the project begins. Ideal Skills: For this project, you need to have substantial experience with Shopify and Wordpress & Woocommerce. I value strong communication, meticulous attention to detail, and the ability to advise me on theme selection. Experience in webs...

  $194 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Shopify to WordPress WooCommerce Migration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...proficient freelancer who can complete a task related to the migration of my website from Shopify () to WordPress (). **Preferred Skills and Experience:** - Experience in Shopify and WordPress WooCommerce migration - Proficiency in Elementor usage for WordPress - Understanding of the eCommerce website layout and functionalities **Project requirements:** - Mirror the exact overall design and layout of my existing Shopify website for the WordPress WooCommerce platform. This includes primary navigation, site structure, responsive design to fit different devices. - Ensure the WooCommerce functionalities on my WordPress site are identical to the ones currently available on my Shopify site. For this, you would need a deep understanding of eCommerce functionali...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  142 คำเสนอราคา
  Shopify Store Setup & Product Upload 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need assistance with my Shopify store set-up, specifically uploading products onto the platform. Project Details: - I already have a Shopify account. - This involves uploading 100+ products. - The products details are to be copied from a specified website I will provide (simple copy and paste product info _ download images) Skills & Experience Required: You should have relevant experience with the Shopify platform and product uploads and manual data entry work . ** We will upload many more products in the future, so we want to hire long term. This is a test project to start before we hire long term.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  Squarespace to Shopify Complete Website Translation / REPLICATION 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled coder to replicate my existing Squarespace website in Shopify, ensuring that all effects and functionalities are maintained in the transition. This includes: - All animations, parallax scrolling, and slideshow functions - Customizable product options - Advanced search functionality - CSS, JAVA, HTML etc. In terms of design, I want the Shopify website to mirror the style and aesthetic of the current website. An ideal candidate for this project would have strong experience in both Squarespace and Shopify platforms, plus proven expertise in website replication and ecommerce migration. Efficiency and accuracy are essential; I aim to disturb my customers’ shopping experiences with my brand as minimally as possible during this transition. I can...

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  Shopify E-commerce Website for Services 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Shopify developer to create an E-commerce website where I can sell my services. The main purpose of this website is to highlight different services I offer as well as allow customers to purchase those services directly from the site. Basic functionalities like shopping cart, payment gateway integration, service listings, and user accounts should be included. The ideal freelancer for this project would have: - Strong experience in Shopify - Experience in building E-commerce websites oriented towards selling services - A good understanding of user-friendly website designs - Ability to ensure secure online payments. I want it to be professional and easy-to-use. The quality of work matters a lot to me. A portfolio of previous similar work is hig...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Shopify Payment Gateway Integration Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an online store owner operating on Shopify, I am searching for an expert to assist in integrating a payment gateway into my platform. The specific payment gateway to be integrated will be clarified later. The ideal candidate for this job should have: - Proficiency in Shopify's platform and the ability to navigate its backend with ease, - Prior experience with integrating payment gateways, - An in-depth understanding of eCommerce transactions and the potential hurdles that can occur, - The ability to work efficiently and meticulously, ensuring all project requirements are met. Please note: the number of products to be listed on the Shopify store is currently unspecified, therefore broad knowledge and flexibility is essential. Your proposal should indicate your exp...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  My Shopify store requires an expert in setting up eCommerce payment gateways and a proficiency in SEO strategies. Key Tasks Include: - Configuring PayPal as the primary payment method on my Shopify Store. - Creating a focused strategy for keyword optimization. Ideal candidates should have the following skills and experiences; Payment Gateway Setup: - Extensive knowledge in configuring and troubleshooting PayPal gateway on Shopify platform. SEO: - Proficiency in managing SEO, with a specific emphasis on keyword optimization. - Demonstrated ability to target medium competition keywords. Making my Shopify store run smoothly with reliable payment options and driving traffic to it with efficient SEO is paramount. If you have substantial experience in thes...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  We need an experienced Shopify developer to rearrange our product page details. The scope of Work: • Modify the current layout based on provided example files and collection page. Ideal Skills & Experience: • Proficient in Shopify platform. • An impressive portfolio of previous Shopify stores worked on. • Ability to quickly understand our business and apply the ideas from the example files. Timeline: We require this project to be completed as soon as possible. Please mention your earliest possible start time in your bid.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Shopify developer to install 2 apps and update copy placement TODAY 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  this has to be worked on right away we're in a rush 1) Add affiilate app to our shopify store 2) Add lead capture function to header, 5% off offer to provide contact details 3) Fit all text from 2nd slider on 1st slider as well

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Add paypal smart button to shopify Like video ->

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Shopify developer who can help in setting up a multilingual Shopify store for our small retail shop. The functionality of the online shop must include: - Product catalog: A system that will allow us to display and categorize our diverse product range with the ability to add, remove, or update products. - Shopping Cart: A seamless shopping experience where customers can add their preferred items, modify quantities, or shift between different products. - Payment Gateway: Integration of a secure payment portal for easy, fast, and secure transactions. In addition, we require a new inventory management system to be aligned with our Shopify POS. This is crucial for managing our stock levels and ensuring efficient order fulfillment. It wo...

  $574 (Avg Bid)
  $574 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน shopify ชั้นนำ