ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 google analytics งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Google data studio หมดเขตแล้ว left

  ผมต้องการทำ Google data studio เพื่อแสดงข้อมูลรายงานรายได้ ค่าจอดรถของผม ซึ่งผมมี เวป คราวที่สามารถดึง CSV ออกมาได้แล้วก็นำมา สร้างเป็นหน้ารายงานสรุป

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Platform development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the affiliate network website and backend system. - Integrate affiliate tracking software that accurately tracks referrals, clicks, and conversions. - Implement a secure payment system for affiliate payouts. - Ensure the platform is scalable, with a focus on handling a large number of transactions and users. - Develop a dashboard for both merchants and affiliates to manage their accounts, view analytics, and generate reports. - Optimize the platform for SEO and mobile devices. **Technical Requirements:** - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, and server-side languages (PHP, Python, Ruby, Laravel or similar). - Experience with database management systems. - Familiarity with affiliate tracking technologies and payment gateway integration. - Stron...

  $4313 (Avg Bid)
  $4313 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I need a digital marketing professional to enhance my LinkedIn presence. The tasks will include posting engaging...Analyze our current LinkedIn strategy and suggest changes or improvements to increase our profile visibility and engagement. Ideal candidate must have: - Proven experience in optimizing LinkedIn strategies for businesses. - Ability in creating engaging and educational content, relevant to our industry. - Excellent communication skills and keen attention to details. - Familiarity in using LinkedIn analytics for data-driven strategy improvement. This is an opportunity to apply your creativity, strategic thinking and digital marketing experience to expand our reach and engagement on LinkedIn. Help us tap into the potential of this professional platform to reach our busin...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Google Merchant & Ads Setup, Swiss Focused 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional who is adept in setting up and refining Google Merchant Center and Google Ads, with a focus on launching a shopping campaign. - You will focus on advertising physical products. - There is a broad spectrum of these products, over 35.000 to be precise. - You won't need to upload any products manually as they are all currently available on a website. The ideal freelancer for this job will have strong experience with Google Merchant Center, Google Ads, setting up shopping campaigns. Since the campaign will be focused in Switzerland and for a German-speaking audience, fluency in German, and a good understanding of the Swiss market will be a significant advantage. The goal is to drive relevant traffic to my website, optimize our product...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  "Smart Dash Cam with GPS & 4G " 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In my endeavor to implement a smart dash cam solu...minimize obstruction to the driver's view. - Preferred low cost solutions & Scalable Ideal Candidate: - Deep understanding of Raspberry Pi. - Proven experience in developing GPS tracking and 4G connectivity solutions. - Extensive knowledge in video resolution and recording options. - Exceptional design skills, especially in creating compact and discreet devices. - Strong Knowledge on cloud video analytics & image processing I am keen to collaborate with skilled professionals who can bring this vision to life. Willingness to work iteratively, refined communication skills and a commitment to meeting deadlines will be greatly appreciated. Similar Product Details you can find in the below link

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Zoho Analytics - Sales Performance Report Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require assistance in customizing a Zoho Analytics report, focusing on sales performance per salesperson. Key data to include are: - Sales volume per guest - Cancellation rates (both % and Volume) - Close rates for both Gross and Nett These components would be vital in accessory analyses, such as yearly comparisons, growth rate calculations, and trend predictions. The final report should be delivered in HTML format within Zoho Analytics () and be downloadable as a CSV or XLS. Freelancers adept at Zoho Analytics and experienced in sales performance reporting are highly preferred. Please ensure you view the example I have uploaded before bidding on this project.

  $393 (Avg Bid)
  NDA
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Google Data Studio Heatmap Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a Google Data Studio expert to create and customize heat maps for my project. The heat maps should accurately visualize our customer distribution data based on city-level locations. Key tasks: - Develop effective heat maps in Google Data Studio utilizing our client location data - There is 106 business names and addresses that will need to be mapped out. - Fine-tune these maps for city-level geographic detail - Instructions (Video Tutorial) on exactly what we are looking for is located here: Ideal skills and experience: - Profound experience working with Google Data Studio - Past portfolio demonstrating similar projects, with emphasis on heatmap creation - Strong understanding of geographic data representation Applicants with

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Google Cloud Vault Setup Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a company utilizing the Google Cloud platform, we're in the process of enhancing our security and access management, particularly in the fields of Secrets Management and Identity-Based Access. We're looking for an expert to set up Vault, a tool that securely stores and tightly controls access to tokens, passwords, certificates, API keys, and other secrets in modern computing. Key tasks would include: - Setting up Vault on Google Cloud Platform - Configuring Secrets Management for our team - Implementing Identity-Based Access for 2 users Ideal candidates should have: - Extensive knowledge and experience with Google Cloud Platform - In-depth proficiency with Vault setup and operation - Experience with Secrets Management and Identity-Based Access cont...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Simpro and Google Drive API Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm aiming to smoothly integrate different APIs, specifically Simpro and Google Drive, to achieve seamless data syncing between both platforms. A successful candidate would ideally have: - Solid technical skills in integrating diverse APIs. - Practical experience with Simpro and Google Drive APIs. - An understanding of data synchronization. The task at hand is to ensure the seamless transfer of data from Simpro to Google Drive and vice versa. By integrating these APIs, my expectation is a more efficient and automated data handling process. as per breif

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Google Ads Optimization and Tag Scripting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert in Google Ads who also possesses basic scripting skills for Google tag settings. Goals: - Increase website traffic - Generate leads - Boost sales Type of Campaign to Optimize: - Google Search Network Google Tag Tracking: - Focusing on Form Submissions The ideal candidate would have substantial experience in Google Ads and basic knowledge in scripting. I'm looking for someone with a track record of successful campaign optimizations to help increase the performance of my campaign and to track specific actions using Google tags. Your expertise should reflect in traffic increment, lead generation and higher sales. Understanding on how to track form submissions is crucial.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Flutterflow app Firebase and google maps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a passionate developer to assist with an app project that combines the power of Flutterflow, Google Maps, and Firebase. It's vital for candidates to possess a strong proficiency in these tools. The app has already: Pages - Product Listing Page - Product Detail Page - Favorite Page - Map Page - Create Product Page - Your profile Widget - Menu - Sign in - Create account And wanted: Widget wanted - Saved search(email notifications boolean button). - Sort by: section (9 different elements ). + recently changed + newest + price: high to low + price: low to high + 5 differents ( from schema already) - Filter section save the filter wanted. + Price range bar + 2 min and max schemas + 15 checkbox clean Page Map feature wanted - whe...

  $1179 (Avg Bid)
  $1179 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Experto Wordpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Agencia de marketing necesita incorporar un experto wordpress por horas o proyectos, según demanda. Se requieren conocimientos de programación, control absoluto de woocommerce, elementor pro, crocoblock, plesk, cPanel... Se valorará si tiene conocimientos de etiquetado con Google Tag Manager, Google Analytics y Google Ads. También si tiene conocimientos SEO Si no te consideras un experto no postules por favor. Gracias

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Advanced Google Sheets Bookkeeping Template 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an advanced and comprehensive Google Sheets bookkeeping template that resembles features of quickbooks with a primary focus on my business needs. The Google Sheets template will need to be able to: * Handle expense tracking * Manage sales tracking *Allow for bank reconciliation *Generate Financial Reports This template is specifically for business financial tracking, therefore, the focus should be on sophisticated features that align with business operations. It should be professionally designed, with a user-friendly interface and functionalities that enhance seamless usage. The ideal freelancer for this job is someone who is proficient in Google Sheets and has extensive experience creating complex templates. Familiarity with QuickBooks feature...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Dominican Republic Multi-Vehicle Rental Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to design a comprehensive multi-...the platform is an online booking management system to keep track of bookings. For Admin: The platform's admin will need user management tools, a robust analytics and reporting feature for tracking use, performance and trend data, and a streamlined system for payment processing. Additionally, an interface that enables straightforward communication with end-users is also required. Ideal Skills: Knowledge in designing user-friendly interfaces, experience in building accessible platforms for varying user types, expertise in integrating different features as per role requirements, and a background in more sophisticated aspects like analytics and reporting, inventory and booking management, and online payment processing s...

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I need a check and revamp on Google Console to increase visibility of my two small websites. One of the issues I am encountering is a message "Duplicate without user-selected canonical" I need of someone with experience in troubleshooting and enhancing search performances. A background in resolving similar Google Console issues will be highly regarded. Thank you

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  WordPress Custom Google Map Marker highlight area 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled web developer proficient at WordPress and Google Maps integration to enhance the functionality of my website's map. The project involves customization of the Google map markers displayed on my site. Key Responsibilities: - Add multiple markers on the Google map embedded in our WordPress site. - Each marker should display specific information: business name and address. User Interaction: - When a site visitor clicks on a marker, it should display the business's details in a floating information window. Ideal Candidate: The ideal candidate should have experience in WordPress, Google Maps API and Javascript. They should also have a strong understanding of user interface and experience to ensure seamless user interaction with ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  GOOGLE PLAY WEBVIEW APPS NEED REBUILDING - I HAVE NO SOURCE CODE -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...NOTE I DONT HAVE ANY SOURCE CODE THESE WERE DONE BY A DEVELOPER LONG AGO USING PHONEGAP THEY ARE WEBVIEW APPS WHICH GO TO A URL WHEN LAUNCHED SO PLEASE DONT GIVE ME A HEADACHE ASKING FOR SOURCE CODE OR EVERY OTHER THING YOU BASICALLY GONNA HAVE TO MAKE ME NEW WEBVIEW APPS Violation App must target Android 12 (API level 31) or higher Details To provide users with a safe and secure experience, Google Play requires all apps to meet target API level requirements. From 31 Aug 2023, if your target API level is not within two years of the latest Android release, your app will not be available to new users running Android versions higher than your app's target API level. PLEASE NOTE I DONT HAVE ANY SOURCE CODE THESE WERE DONE BY A DEVELOPER LONG AGO USING PHONEGAP THEY ARE WEB...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Google Ads Expert for Roof Repair 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a Google Ads specialist who can help me generate more leads for my roof repair services with a focus on the Florida Broward County area, specifically Fort Lauderdale and Hollywood. I am looking to boost my business and achieve better results with my campaigns. Key Job Responsibilities: - Set up and manage Google Ads campaigns and their budgets - Focus campaigns geographically around Fort Lauderdale, Hollywood, and the wider Broward County area - Measure and track KPIs and deliver regular performance reports - Help increase website traffic and generate more leads through targeting anyone with roof repair needs The ideal candidate should have: - A strong background in Google Ads management and digital marketing - Expert knowledge of digital advertising ...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Google Ads Campaign Setup Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for assistance in setting up a Google Ads Campaign designed to increase website traffic. I have created the Campaign and Ad, but it is not showing up. I have very basic Google Ads experience, and have created Ads in the past, but I need professional assistance to make this Campaign more effective. I am looking for someone to assist with editing the existing Campaign and Ad, and also answer a few questions that I have with regards to Google Ads. Once this Campaign and Ad is working as needed, I am able to copy and edit for other locations and Ads in the future. Time required: 2 Hours Skills and Experience required: Google Ads proficiency Thank you - Jonathan

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...expert who can guide me through the Google Apps Store Account Verification process. I am currently in the initial stages of the process and am having difficulty understanding the policy requirements. The developer can choose their own deadline by which to complete these account verification, so that they can choose a timeline that works for them. Ideal Experience and Skills: - Proficient in Google Play Console and its policies. - Experience in successfully verifying Google Apps Store accounts. - Excellent communication skills to effectively guide through each process. - Ability to explain complex policy requirements in an easily understandable way. Job Duties Include: - Guiding me to understand Google Apps Store policies. - Assisting in navigating the Go...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Boost Business with SEO 6 วัน left

  We are a dynamic and growing company looking to enhance our online presence wit...remains competitive and compliant with search engine algorithms. Requirements: • Proven experience in SEO with a portfolio that demonstrates successful optimization projects targeting the Canadian market. • Strong understanding of search engine algorithms, ranking strategies, and SEO best practices, as well as how they apply within Canada. • Proficiency in SEO tools (e.g., SEMrush, Ahrefs, Google Analytics) and the ability to interpret data to make informed decisions. • Excellent communication skills and the ability to work collaboratively with our team to integrate SEO with overall marketing strategies. • Knowledge of Canadian cultural and linguistic nuances that...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  WordPress theme customization and redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Skills Previous employers with ability to add arbitrary number Date started - ended Job Title Employer Job Description & Accomplishments Education and certificated with ability to add arbitrary number Once submitted the form will convert the form data to the normalized Prime PDF format and emailed to internal members. Basic SEO Optimizations Language availability in English and French Google Analytics Integration Operational Requirements: Provide procedure for managing the DNS for deployment. Provide procedure for the migration of Microsoft365 emails to GSuite and availability for assistance...

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  ...who can help in improving the ranking of my five websites on Google. The aim here is to increase traffic to these websites, in turn improving their visibility and lead generation. these ones: Tasks: - Achieve high Google ranking for all five websites within two weeks. - Use a mix of branded keywords related to the brand and products, product-related keywords and competitor's keywords as part of your SEO strategy. Ideal Skills: - In-depth knowledge and experience in using various SEO strategies. - Proven track record of achieving high Google ranking in a short time. - Familiarity or experience in forex

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I need a solution to auto-fill Google Docs templates with both text and images from my Google Sheets. This involves mapping the data from the spreadsheet to the correct fields in the Docs templates. The desired outcome is a workflow that is both efficient and precise. Key Requirements: - Use Google Sheets as the source of data - Automatically fill both text and images from the sheet into corresponding Google Docs templates - Images inserted should follow a specific design and placement within each corresponding doc Ideal Candidate: The freelancer who will undertake this task should have the following skills and experiences: - Expertise in Google Suite Applications, especially Sheets and Docs - Strong experience in scripting or automation within the ...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I need Google ads management for existing campaign

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need help optimizing my website (SEO). It's a wordpress website with Kajabi links. It's a simple website but I need someone who is familiar with the field of education (ESL) and who can help me target my key audience (English language learners). I also need someone to help me check my google analytics and help me with issues with google console.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Google Ad Optimization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced freelancer to comprehensively optimize my Google ad campaign that has been running for 1-3 months. - Ad Targeting - Ad Creative - Ad Bidding The focus of this optimization project is boosting conversion rates. If you're proficient in Google ads and have a record of improving conversion rates through effective ad targeting, ad creative, and ad bidding, you're the professional I need. Proven ability to analyze campaign data, make necessary adjustments and measure improvements is highly advantageous. Convince me you're the right one for this task.

  $112 (Avg Bid)
  NDA
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a new freelancer because the freelancer I've been working with for several years quits for personal reasons. For several years, all projects have been created with PlayCanvas, ReactJS, HTML Canvas, Typescript, and ElectronJS, and Google Tag Manager. What our company wants is that we are looking for a skilled developer who can work on the project immediately if we provide the source code created with PlayCanvas and ReactJS. I look forward to reviewing your applications and past projects to see if they align with these specific requirements. Thanks!

  $1181 (Avg Bid)
  $1181 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Google Tag Manager Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled individual with experience in Google Tag Manager and SEO analytics to help setup conversion tracking for my website. The successful freelancer will be tasked with: - Configuring Google Tag Manager for my website. - Setting up conversion tracking to track page views. The ideal candidate will have: - Hands-on experience with Google Tag Manager - Proficiency in SEO analytics. - A deep understanding of conversion tracking strategies - Demonstrated expertise in tracking and improving page view conversions. I look forward to working with a knowledgeable freelancer who can professionally complete this task and provide advice for future improvements.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...hours per week and work independently. MUST BE available the entire 20 hours per week, be available for daily meetings and follow ups throughout the day, discussions on strategy, I'm not interested in dealing with agencies or accepting package is a job with our agency. Not us hiring your agency. Main responsibilities will include: - Setting up the proper SEO tools (SEM Rush, Google analytics etc. - Site optimization plan and suggestions - Keyword Research: Identify and track competitive keywords phrases using analytical tools. - On-Page Optimization: Improve website structure, page layout, content, and loading speed to enhance search engine visibility and gain better rankings. - Link Building: Develop good-quality, relevant backlinks from high authority...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Event Planner & Vendor Matchmaking Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Premium, and Gold), providing varying levels of service and benefits. - An Affiliate program to promote our services and draw new users. - A comprehensive, custom-designed dashboard for each type of user. - All vendors, such as caterers or food truck operators, to create 2 types of profiles(short versions and extensive), add their menu/prices/items, and manage their offerings independently. - Data analytics must be create to maximize the search categories/subs and other uses. Additionally, the website must host a range of API integrations, including but not limited to: - Secure payment gateways for transactions to occur with peace of mind. - Social media integrations to enhance profile depth and connectivity. - Functioning scheduling tools enabling organizers and vendors to arran...

  $2285 (Avg Bid)
  $2285 การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา
  Remote Group Health Benefits Analyst + Underwriter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expertise to conduct in-depth analysis and create pricing proposals for existing renewals and new group employee health benefits plans. Ideal Skills and Experience: - Strong analytical skills. - Hands on experience with group health benefits insurance analysis, pricing, proposals - Experience using CRMS (Hubspot Preferred) - Policy underwriting skills are required. - Proficient in data imports and analytics. Tasks You Will Handle: - Evaluate and assess the risk and performance of existing and new group policies. - Set prices that align with the evaluated risk. - Management of insurance policies including updates and renewals. - Import relevant data into MS Power BI and conduct comprehensive analysis to inform decision making. This is a 100% remote and part-time role based on ...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...to help with setting up my Merchant Center and Google Ads for my Shopify store. I am branching out into online sales of physical products, but I don't yet have a Google Merchant Center account. Key Responsibilities: 1. **Google Merchant Center Setup**: You will need to create and properly configure a Google Merchant Center account for my Shopify store. 2. **Google Ads Setup**: Once the Merchant Center is set and sync with my store, the next task is to create and optimize Google Ads campaigns. 3. **Data Synchronization**: I already have a plugin that automatically syncs my product data with Google Merchant Center. Guidance on best use could be beneficial. Ideal Freelancer: - Proven experience with Shopify, Google Merchant Ce...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Google Ads Especialista 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola buen dia, tenemos una cuenta en goole ads que necesitamos mejorar, ya tenemos varios años funcioanando pero la persona que estaba trabajando la sacamos y necesitamos alguien que nos ayude a revisar si estan bien las configuraciones, si esta bien lo que se ha hecho, como podemos mejorar, publicar varios avisos y que nos explique para hacer un mantenimiento, que el proceso nos los explique y asi podamos saber que se esta haciendo, tambien montar unos eventos Esto se podria hacer en un par de horas o una mañana de trabajo.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...to help with setting up my Merchant Center and Google Ads for my Shopify store. I am branching out into online sales of physical products, but I don't yet have a Google Merchant Center account. Key Responsibilities: 1. **Google Merchant Center Setup**: You will need to create and properly configure a Google Merchant Center account for my Shopify store. 2. **Google Ads Setup**: Once the Merchant Center is set and sync with my store, the next task is to create and optimize Google Ads campaigns. 3. **Data Synchronization**: I already have a plugin that automatically syncs my product data with Google Merchant Center. Guidance on best use could be beneficial. Ideal Freelancer: - Proven experience with Shopify, Google Merchant Ce...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Manager with a focus on conversion rates. I have a series of important tasks that need your attention: Responsibilities: - End-to-end recruitment of new affiliates leveraging Affiliate network partnerships. Your ability to source, manage relationships, and onboard new affiliates is key. - Tracking and reporting of affiliate sales, conversions, and commissions. You'll need a strong command of analytics tools to monitor and report on performance metrics. - Providing ongoing support and training to our affiliates. I require someone who has great communication skills and experience in guiding affiliates to reach their maximum potential. Ideal skills: - Hands-on experience with affiliate networks - Strong data analysis skills - Excellent communication and training capabilitie...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Google Analytics Data Correction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to improve the Google Analytics data collection for my existing business. We seem to be experiencing issues with data tracking, which is hindering our ability to make informed decisions and optimize our online performance. The data we struggle to collect accurately include: - Page views data - Audience Demographics data - Traffic source data These issues need to be resolved for us to fully understand and leverage our audience behavior. Our website is built on WordPress, which suggests that the ideal candidate for this project would be knowledgeable in WordPress environments. Also, the freelancer should possess excellent skills in Google Analytics interpretation and troubleshooting. Experience in related jobs is appreciated, as it can bring ...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...solid backlink strategy to increase site authority and improve rankings. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with local SEO strategies and a strong understanding of the nuances associated with different search engines. - Proven experience in e-commerce SEO is crucial. - Strong understanding of the latest SEO strategies and techniques. - Experience with keyword research tools and SEO analytics. - Ability to think creatively and strategically in order to identify and resolve issues. This project is aimed to reach a Nationwide audience (India). Therefore, knowledge of Local SEO strategies would be beneficial. I'm expecting an individual who can provide measurable results and a holistic approach to our SEO needs. **Including your Plan of Action/Results in the Prop...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I have spreadsheets filled with operational data that need a thorough descriptive analysis. Your task will involve interpreting the data and creating an easily digestible PowerPoint report. The work requires: - Proficiency in data analysis, particularly descriptive analytics - Strong experience with spreadsheet tools - Ability to translate data into meaningful insights - Experience in creating clear and impactful PowerPoint presentations A background in operational data analysis is a significant plus. Be ready to work with large data sets and produce meaningful interpretations to inform strategic decisions.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Digital Marketing expert who can help me strategize and implement Search Engine Optimization (SEO) and Social Media Marketing for my business, with a target audience of small b...improvements Campaign Goals: The primary goal of this campaign is to increase brand visibility. You should aim to showcase our brand in a way that appeals to small business owners and maximises our online presence. Skills And Experience: - Proven experience in SEO and Social Media Marketing - Understanding of digital marketing specifically targeting small business owners - Excellent communication and analytics skills - Proficiency in using SEO tools and social media platforms. Let's increase our brand visibility together! Looking forward to working with an enthusiastic digit...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Digital Marketing Agency for an Artist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Facebook, etc.) to engage with fans, promote upcoming releases, and maintain a consistent brand image. Create and implement email marketing campaigns to keep fans informed about new music releases, upcoming events, and other relevant updates. Optimize the artist's website and other online platforms for search engines to improve visibility and organic traffic. Coordinate online advertising campaigns (Google Ads, Facebook Ads, etc.) to maximize exposure and drive traffic to the artist's content. Monitor and analyze key performance indicators (KPIs) to measure the effectiveness of digital marketing efforts and make data-driven decisions. Stay up-to-date with the latest trends and developments in digital marketing, particularly within the music industry, and adapt strategie...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Boosting Sales with Local Google Ads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Google Ads specialist to create and manage a campaign to increase online sales within my local area. Key requirements for this project: - Proficiency in setting up and managing Google Ads campaigns - Ability to target ads to a specific local audience - Knowledge of online sales strategies and conversion optimization - Strong understanding of budget management and cost-per-click optimization - Proven track record of running successful Google Ads campaigns with similar budgets and results Ready to start as soon as a suitable freelancer is found. Please provide examples of similar projects you've handled.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  We need an online Virtual assistant to help us with our company tasks such as social media posts, research data entry etc... The tasks are very simple, however, this will be ongoing, daily work for the foreseeable future. Must be reliable and consistent in order to be successful in this role.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Looking to increase my google reviews. Key objectives: - Elevate our overall rating - Escalate our count of reviews Skills and Experience: - Proven success in Online Reputation Management - Demonstrable experience in Google review enhancement - Strong communication skills to respond professionally and appropriately to reviews. Ideal freelancers will have a solid record highlighting improvement in an organization's online rating and review inflow. Your impact should be visible and sustained. We envisage a long-term relationship if positive results are realized.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Rekisa Ecommerce Sales-Boosting Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert who can build an ecommerce website using Rekisa, with a prime focus on increasing sales. Time is of the essence as I need this done ASAP. Ideal skills and Experience: - Proficiency in Rekisa platform - Strong understanding of ecommerce marketing - Proven experience in...Time is of the essence as I need this done ASAP. Ideal skills and Experience: - Proficiency in Rekisa platform - Strong understanding of ecommerce marketing - Proven experience in increasing online sales What I Require: - Implementation of strategies to enhance sales - Responsive User Friendly Interface - Proper integration of payment gateways - SEO optimized content - Detailed reporting and analytics If you have the necessary skills and can promise a quick turnaround, I'm eag...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Global SEO Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled SEO expert who can assist with a range of ta...solid backlink strategy to increase site authority and improve rankings. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with global SEO strategies and a strong understanding of the nuances associated with different search engines. - Proven experience in e-commerce SEO is crucial. - Strong understanding of the latest SEO strategies and techniques. - Experience with keyword research tools and SEO analytics. - Ability to think creatively and strategically in order to identify and resolve issues. This project is aimed to reach a global audience. Therefore, knowledge of international SEO strategies would be beneficial. I'm expecting an individual who can provide measurable results and a holistic approach to...

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Google My Business Local SEO & Reputation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled SEO professional to assist in enhancing my Google My Business footprint, with the primary goal of improving local search visibility and bolstering my online reputation. Key Tasks: - Develop and implement robust local SEO strategies to increase the visibility of my business in local search. - Monitor and augment my online reputation, tackling any negative elements efficiently and promoting positive narratives. The target audience is primarily local residents in my city whom I want to reach and convert into customers for my professional audit services business. Necessary Skills: - Extensive experience with Google My Business and local SEO - Proven expertise in reputation management - Knowledge of the professional services sector - Strong un...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน google analytics ชั้นนำ