ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  141 simple palindrome project java งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...that receives a string of characters via the UART, checks if this string is a palindrome, and then uses a print function to print either “Yes” or “No”. A palindrome sequence of characters (typically a word or phrase) that is the same both forwards and backwards. For this project, strings will be terminated using a period (‘.’). You may as...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  plp assembly language program หมดเขตแล้ว left

  I need an assembly program written on plp tool to check palindrome. please bid only if you can do it , i need it urgently. within next few hours.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Palindrome Checker PLPTool 5.2 หมดเขตแล้ว left

  Check the attached zip file please for all the project detail.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Small PLP task and using UART หมดเขตแล้ว left

  ...that receives a string of characters via the UART, checks if this string is a palindrome, and then uses a print function to print either “Yes” or “No”. A palindrome sequence of characters (typically a word or phrase) that is the same both forwards and backwards. For this project, strings will be terminated using a period (‘.’). You may as...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  palindrome sequence in a sienctifc work หมดเขตแล้ว left

  I have a part in a scientific paper that is related to palindrome sequence. I want to write a discussion and conclusion of that part .

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  palindrome sequence หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  I need to do the discussion part of multiple parts in the paper in palindrome sequence

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  3 web pages with minimal work - 28/04/2018 19:22 EDT หมดเขตแล้ว left

  ...work. Each page will have ONLY 1 or 2 entry fields with a submit NO DB work. This is really an academic style site verse a professional, so bid as such. Project Details: The technology used can be Java or NodeJS. The front-end can be HTML, AngularJS, Angular 6, or React. The software that you write must contain very good comments that describe what each

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  22 การประมูล
  ML Palindrome Checker หมดเขตแล้ว left

  Background A palindrome is a sequence that reads the same forwards and backwards. For example “1234321” is a number palindrome, but “123456” is not. Examples of word palindromes include “wow” and “Hannah”. Phrases are generally considered palindromes when punctuation and spacing is ignored, such as “Madam, I’m Adam&rdquo...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  PALINDROME! หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Background A palindrome is a sequence that reads the same forwards and backwards. For example “1234321” is a number palindrome, but “123456” is not. Examples of word palindromes include “wow” and “Hannah”. Phrases are generally considered palindromes when punctuation and spacing is ignored, such as “Madam, I’m Adam&rdquo...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo หมดเขตแล้ว left

  ...Sheldon: "The best number is 73. Why? 73 is the 21st prime number. Its mirror, 37, is the 12th and its mirror, 21, is the product of multiplying 7 and 3. In binary 73 is a palindrome, 1001001, which backwards is 1001001." > Colors: I have no colour scheme. I do like colors that are rick and have depth. I am eclectic. I want the logo to standout

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Logo Design หมดเขตแล้ว left

  ...Sheldon: "The best number is 73. Why? 73 is the 21st prime number. Its mirror, 37, is the 12th and its mirror, 21, is the product of multiplying 7 and 3. In binary 73 is a palindrome, 1001001, which backwards is 1001001." > Colors: I have no colour scheme. I do like colors that are rick and have depth. I am eclectic. I want the logo to standout

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Palindrome หมดเขตแล้ว left

  This lab will give you a practice with both queue and stack ADTs. In this work, you are to determine if an input string is a palindrome. A string of characters is a palindrome if and only if it reads the same forward and backward. Examples: eye, abba, civic, radar, and so [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] are different algorithms to determine if a string is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Assembly program x86 using Irvine32.inc หมดเขตแล้ว left

  ...characters). Option 2 will convert all elements of the string to lower case. Option 3 will remove all non-letter elements. Option 4 will determine if the string is a palindrome. Option 5 will display the string to the screen. Option 6 exits the program. If the user enters something other than 1 – 6 there should be an error displayed to

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  H1 assmebly language for palindrome หมดเขตแล้ว left

  The project is about H1 assembly language, Write an assembly language program to do the following: In a loop, ask the user if they want to test for a palindrome word (y/n) If the answer is 'y', ask the user to input a string; echo the string back out As on the exam, call a function pal to determine whether or not the string represents

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Trophy icon T-Shirt Graphic Design หมดเขตแล้ว left

  ...colored, line through the center stripe of the flag. Our brand name "Thirteen Fifty Apparel" should be included on the front of the shirt. We normally use "Mustang" and "Palindrome Expanded SSi" fonts for most of our designs but please feel free to be creative with the logo if you desire. The phrase "Honoring The Fallen" should be included al...

  $150 (Avg Bid)
  C++ Palindrome หมดเขตแล้ว left

  ... C++ Palindrome Description The challenge for this second assignment is to develop a program, called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], capable of detecting palindromes. A palindrome is a word, phrase, or sequence that reads the same backward as forward. Your program should take input from stdin and determine whether the characters formulate a palindrome. Requirements

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  matlab 2nd year coursework หมดเขตแล้ว left

  three question in total q1.A palindrome is a word that remains the same when all of its letters are reversed: for example, ‘radar’ and ‘tenet’ are both palindromes. Write a program which asks the user to input a word and then checks whether it is a palindrome or not, and prints ‘True’ when it is, and ‘False’ when it is not. Do not ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Design and test a recursive function palindrome หมดเขตแล้ว left

  ...function palindrome() which returns true if the entered string is palindrome, and false otherwise #include <iostream> #include<iomanip> using namespace std; cons tint LINE=80; void input_string( char a[], int &length ); void print_string( const char a[], int length ); void output( const char a[], int length ); bool palindrome( const char

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  I need a code of C++. หมดเขตแล้ว left

  I. Write a program using stacks that tests whether or not a word, expression or number is a palindrome. A palindrome is a word or expression that reads the same forwards and backwards. (ignore punctuation and blanks) Test at least 10 phrases and words. Be sure to label any palindromes as numeric or string in the output. Make sure it works for sentences

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  I need C++ code หมดเขตแล้ว left

  I. Write a program using stacks that tests whether or not a word, expression or number is a palindrome. A palindrome is a word or expression that reads the same forwards and backwards. (ignore punctuation and blanks) Test at least 10 phrases and words. Be sure to label any palindromes as numeric or string in the output. Make sure it works for sentences

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  basic C++ program needed in 20 minutes หมดเขตแล้ว left

  -Declare a character array of size 16. -Populate the array with random characters (small letters only, create your ...create your own function) -Write a function bool is_palindrome which checks if characters in the array constitute a palindrome. -The output of the program should be : -The content of the array -Is or is not a palindrome

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo หมดเขตแล้ว left

  Need a logo for Korbrok Technologies Please note that Korbrok is a palindrome (same when spelt backwards) so this needs to be factored in while designing the logo. Ideally 'Korbrok" to be in the first line and "Technologies" to be in the second line. Preferred colours would be Dark Blue, dark Maroon.

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  PHP Experts Needed หมดเขตแล้ว left

  ...occurrences of palindromes in it. Example: For the string I O M K I L O L I K T C J I O P L L P O The answer would be: O P L L P O and K I L O L I K Please note that every palindrome that is more than 3 characters in length can be broken down into more palindromes but you just need to print out the largest size possible for each set (so, for the example

  $1135 (Avg Bid)
  $1135 การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  project is to implement both TCP and UDP clients and servers. The execution should work as follows: 1- The server will start listening (waiting for) for a message from the client. 2- The client will then start and contact the server (on a given IP address and port number). The client will pass the server a string (eg: “radar” or “Hello”). 3- The

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Palindrome Data Structures Java Project หมดเขตแล้ว left

  You are to implement a Palindrome detector Java program. A palindrome is a series of intelligible characters that read the same both forward and backwards, excluding punctuation and spaces and normalizing case. Additional instructions are in the .doc file.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Write some PHP software หมดเขตแล้ว left

  Standard and Perfect Palindromes A palindrome is a word or phrase that is identical forward or backward, such as the word “racecar”. A standard palindrome is similar to a perfect palindrome except that spaces and punctuation are ignored. For example, “Madam, I’m Adam” is a standard palindrome because the characters are identical forward o...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I would require a small C# application made in Visual S...would require a small C# application made in Visual Studio that will check a users input, either being a single word or sentence (example Never odd or even) to see if it is a palindrome or not and display the result. Please use the picture attached to get a better understanding. Thank you

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Assignment หมดเขตแล้ว left

  ...the United States and Canada. It is popular to sing on long trips, as it has a very repetitive format which is easy to memorize, and can take a long time to sing. The song's simple lyrics are as follows: 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Take one down, pass it around, 98 bottles of beer on the wall. The same verse is repeated, each time

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  C++ Recursion program หมดเขตแล้ว left

  ...string with the same characters as s in reverse order, e.g. "abc" --> "cba" bool isPalindrome(int nums[], int size); // return true if the values in nums form a palindrome, e.g. {1,2,2,1} or {63,24,63}. bool isSorted(int nums[], int size); // return true if the values in nums are in ascending (or nondescending) order, e.g. {1,1,2

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Basic C# Programing หมดเขตแล้ว left

  We call a word a palindrome when it is the same when it is spelled backwards. (So all the one letter words are palindromes.) Every word has a palindrome in it, which means that if we delete letters from it we get a palindrome. Write a program that gives a number. The number of the letters of the longest palindrome in the given word. Eg.: Input:

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  I need you to develo...developed using C or C++. Need a program in C language for the following Given a string S, you are allowed to convert it to a palindrome by adding 0 or more characters in front of it. Find the length of the shortest palindrome that you can create from S by applying the above transformation. Input will be lowercase strings

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  many projects in c++ หมดเขตแล้ว left

  ...separated by a single blank. 3. A function to reverse a string. For example given the string "Planet", must produce "AtenalP". 4. A function to determine if a string is palindrome. 5. A function to count how many times a given character is repeated. 6. A function that allows a string from an array of strings as a separator character. (Split) 7

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  api palindrome implementation หมดเขตแล้ว left

  Write an API that searches NASA patents ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and determines the number of palindromic ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) strings that can be created from inventor's name.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Palindrome challenge หมดเขตแล้ว left

  It should be proper working API. Eclipse Project with build and execution instruction in word doc. o Build script · The URL for the remote service is crafted correctly and · Input parameters are validated/checked and not return as is · Invalid parameter to be handled and proper exception handling and messaging · Exception

  $8 / hr (Avg Bid)
  ด่วน
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  api palindrome implementation -2 หมดเขตแล้ว left

  Write an API that searches NASA patents ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] patents ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and determines the number of palindromic ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) strings that can be created from inventor's name. I am already done with this project i need few corrections like inserting exception messages

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  api palindrome implementation หมดเขตแล้ว left

  Write an API that searches NASA patents ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and determines the number of palindromic ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) strings that can be created from inventor's name.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  eg output for program1:-a string with three duplicate characters I.1 = "abcabcde" * O.1 = 62 O.2 = a, b, c, d, e, aa, aba, aca, ada, aea, bb, bab, bcb, bdb, beb, cc, cac, cbc, cdc, cec, abba, abcba, abdba, abeba, baab, bacab, badab, baeab, acca, acbca, acdca, ac...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  eg output for program1:-a string with three duplicate characters I.1 = "abcabcde" * O.1 = 62 O.2 = a, b, c, d, e, aa, aba, aca, ada, aea, bb, bab, bcb, bdb, beb, cc, cac, cbc, cdc, cec, abba, abcba, abdba, abeba, baab, bacab, badab, baeab, acca, acbca, acdca, ac...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  A simple program surrounding words. i.e. the program should be able to tell length of word, whether it is an anagram, if it is a palindrome. has to be written in python.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Write java code for me หมดเขตแล้ว left

  Project Goal:rnShow case knowledge and understanding of basic and introductory programming for String manipulation in Java:rn1. Create a program that takes input of 2 strings.rn2. Check if the any of the strings is a palindrome. If yes, print the string. Otherwise print "no palindromes".rn3. Print the characters that are same in 2 strings

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Ranking Primer and also algorithm หมดเขตแล้ว left

  ...repeats of length 5 and even 4 length repeats also 6 which is very high and ideal is [No,No] 9) Next Factors CH---- [No] is idel but Yes minimum 1 10) nEXT can form palindrome ideal is [No,No] luckily all are [No,No] in my case 11) Secondary structure formation ...Ideal is [No,No] but if Yes should be minimum I want to rank based on following

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  Background: In this second assignment you are going to manage a database of palindrome games. A user defined data structure is specified to represent each palindrome game. A linked list-based dynamic memory approach is used to represent the content of the database during the program execution. An interactive session with the user is proposed, so

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  c language หมดเขตแล้ว left

  i want a program for fibonacci and palindrome

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I got roped into helping a friend finish some Java homework; unfortunately I don't have time to do it. So, I turn to Freelancer. PLEASE NOTE: I need this completed within 24 hours, so please only bid if you are available to start immediately. I will be available for questions anytime you like. ALSO - please use Eclipse as opposed to NetBeans or some

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Java- palindrome program หมดเขตแล้ว left

  Write an application that finds the 3 longest unique palindromes in a supplied string. For the 3 longest palindromes, report the palindrome, start index and length, in descending order of length. For eg... Given the input string: sqrrqabccbatudefggfedvwhijkllkjihxymnnmzpop , the output should be: Text: hijkllkjih, Index: 23, Length: 10

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  "LAAL" logo design หมดเขตแล้ว left

  "LAAL" means Red in Hindi. I want a palindrome logo design. Look up for palindrome in google.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  Program on stacks. for friend หมดเขตแล้ว left

  ...number is a palindrome. A palindrome is a word or expression that reads the same forwards and backwards. (ignore punctuation and blanks) Test at least 10 phrases and words. Be sure to label any palindromes as numeric or string in the output. Make sure it works for more than just words and you MUST use stacks! Also if a word is not a palindrome, see if the

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  program on stacks หมดเขตแล้ว left

  ...number is a palindrome. A palindrome is a word or expression that reads the same forwards and backwards. (ignore punctuation and blanks) Test at least 10 phrases and words. Be sure to label any palindromes as numeric or string in the output. Make sure it works for more than just words and you MUST use stacks! Also if a word is not a palindrome, see if the

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...grammar mistakes of English posts. - Review which menus to include and which to eliminate . Graphic Design. Redesign the website and the Noisyvision Logo. Pheraps using the palindrome of Noisyvision word. Website should be accessible for Visually Impaired. Think of a new way to make it accessible but still looking cool. - Graphic Design. Change layout

  $1433 (Avg Bid)
  $1433 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล