ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 asterisk2billing installation customization งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Shopify Website Font Customization for Online Pharmacy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web designer to help me with a complete customization of my Shopify website design. I want to achieve a modern and minimalist brand aesthetic. The primary goal of this customization is to strengthen the brand's identity. We want the design to be similar to the independent pharmacy based in the UK. It must include all functionality from this website which has improved their SEO: - Schema data - FAQ - Reviews using - Guides - FAQ Schema Time - 5-10 days max. Daily progress report required. We have total of 3 website design projects all in same niche so the freelancer to quote best price will get all 3 projects straight away.

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Online Travel Portal with Itinerary Builder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a comprehensive online travel portal that caters to both individual customers and travel agents. The system should be designed to facilitate flight and hotel bookings, as well as holiday package customization through an itinerary builder. Key Software Features: - Front end and back end that's user-friendly and efficient for both B2B and B2C transactions - API integration to enhance seamless booking and itinerary generation - Search and filter options for flights and hotels - User registration and login functionality - Interactive map showcasing travel destinations The itinerary builder should: - Automatically generate itineraries based on the user's inputs Flight Inventory Module Your ideal skills and experience: - Proficient in front and back-end development -...

  $2241 (Avg Bid)
  $2241 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Microsoft Dynamic CRM Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...customizing Microsoft Dynamics CRM. Specifically, I need help with sales module customization and marketing module integration. Key Responsibilities: - Customizing the Sales module: I want to improve how we manage leads and track opportunities, focusing on lead management and opportunity tracking in particular. - Integrating the Marketing module: While I haven't specified a tool for this, I'm keen to explore integrating a marketing automation tool or platform in the future. Your experience with similar integrations will be an asset. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Dynamics CRM, with a portfolio demonstrating successful customization projects. - Extensive experience in sales module customization, particularly in lead management and...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Linux Vicidial Server Installation & Support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional who can help me set up and support a Vicidial system for a large team of 200+ agents. The project involves: - Configuring Call Routing: The system must be able to efficiently route calls to different agents based on the defined criteria. - Implementing an IVR System: The setup should include an interactive voice response system to guide callers to the right department or agent. - Enabling Call Recording: It is crucial that the system supports call recording for quality control, compliance, and training purposes. I do not plan on using any additional telephony equipment or software with the Vicidial system. Your expertise in Vicidial administration, call routing, IVR implementation, and call recording will be highly valued. Please ensure your bid includes ...

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need a skilled Shopify developer to enhance my site and ensure it's optimized for selling products. Requirements: - Theme Design: I'm looking for a fresh, modern theme design that's visually appealing...user-friendly for my customers. - Feature Addition: I require the incorporation of new features that can enhance the shopping experience and help in boosting sales. - Performance Optimization: It's crucial that the site is optimized for performance, ensuring fast loading times and smooth navigation for users. Ideal Skills: - Proficient in Shopify development. - Experienced in theme design and customization. - Can implement additional features to a Shopify store. - Skilled in optimizing site performance for e-commerce. - Strong understanding of user experience ...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  WordPress Developer Needed for PST Timezone -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a WordPress developer who is available to work during PST timezone, preferably from Canada or the USA. The initial tasks will be small, with the potential for larger projects if your work is of high quality. You will be expected to collaborate with me on task sharing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with WordPress - Prior experience in theme customization - Familiarity with plugin installation - Knowledge of content migration - Strong communication skills - Ability to work during PST timezone Access: You will be provided with: - WordPress admin access - Hosting account access If you meet the criteria above and are interested in this position, feel free to reach out.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I require an individual who is adept at EPDM rubber extrusion die programming particularly in the key areas of: 1. Die Shape Customization - specifically, abilities in customizing die in a round shape. 2. Precision control of Extrusion Speed - high level precision is paramount. The ideal candidate will possess a background or experience in programming rubber extrusion dies, have a keen eye for details and demonstrate a high level of precision control abilities. Applicants must be able to showcase previous projects or experiences that required similar skills.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...the data entry process for vessels arriving at our business. Key Features: - Data Entry: The application will enable me to efficiently input vessel details including name, date of arrival, and quantity. - User-Friendly: The interface should be intuitive and easy to navigate for smooth data entry. - Data Storage: The application should save all entered information accurately and securely. - Customization: The ability to adapt the software to include additional fields or features if necessary. Required Skills: - Proficiency in Windows application development - Experience with data entry software - Strong understanding of Excel for data handling - Attention to detail for accurate data input - Ability to deliver the project within a month Please note, the application will be used ...

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  GPT Article Generator 6 วัน left

  I'm in need of a customized, sophisticated GPT system that can transform scripts into engaging and informative articles. Here are the key details: - **Customization Level**: I'm looking for a moderate level of customization in the generated articles. They should maintain the essence of the script but be tailored into a coherent, insightful article. The majority of the wording should not be changed, it should only organise it into sentences, make sure it has a clear beginning, middle and end, and rewrite sentences where needed so that it removes repetition and anything that sounds like "speech' - **Primary Goal**: The primary aim of the articles would be to provide informative content. Freelancers should ensure that the resultant articles are educative an...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Reward Website & Apps Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced developer to help me customize my existing reward website and its corresponding apps. The project involves the following key aspects: - **User Interface Design:** I need a professional revamp of the site and apps to enhance user experience and engagement. - **Loyalty Program Structure:** I need to modify and fine-tune the current loyalty program to make it more effective and attractive to users. - **Gamification Elements:** Adding, tweaking, or enhancing gamification features to make the site and apps more interactive and engaging. Besides these, I'm also looking to integrate **PayPal** as well as into the system. For the telephony integration, the details are as follows: - **QR for Tracking:** The telephone system should incorporate a QR tracki...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  142 คำเสนอราคา
  Odoo Sales Module and Website Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently using the Sales and Website modules on my Odoo platform. I need a skilled Odoo expert to customize sales module and enable specific functional blocks on my website. Key Requirements: - Customizing Odoo Sales Module: I'm looking to enhance the sales module on my platform by setting up different modules and functionalities to cater to specific business needs. This may involve setting up custom pricing options, discount management, and quotation templates. - Website Functional Block Enablement: I want to enable specific functional blocks on my Odoo website. These include a blog, a product catalog, and a contact form for seamless customer interaction and engagement. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in customizing Odoo modules, particularly the Sales m...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  The purpose of this project is to generate a legal settlement letter that effectively resolves an ongoing HVAC installation dispute. Consequently, the letter must achieve the following: 1. Clearly articulate our perspective of the HVAC installation issue. 2. Present a detailed proposal for conflict resolution. 3. Solidify the agreement and put a clear end to the dispute in written form. This project is ideal for legal professionals with experience drafting settlement letters, specifically with expertise in HVAC-related disagreements. Your understanding of installation nuances will be a huge advantage.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Social Networking Mobile App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient developer to create a native mobile app for both iOS and Android platforms, with a strong focus on social networking. The app will be connected with a webpage where users can insert data to be shown in the app. There will be also a summary page for admins to monitor app/website data and management. Key Features: - Instant Messaging - Photo and Video Sharing - Profile Customization - Browse local users profiles - Create "tables" - Join "tables" - Geo localisation - Push Notifications - Payments integration The project must be completed within 2 months. Prior experience in social networking app development would be highly advantageous.

  $1904 (Avg Bid)
  $1904 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I need a simple one-page UI Flutter app that supports both Android and iOS for my ELM327 scanner. The app must have the following features: - Connect via Wifi (Not bluetooth) - No animations nor complex widgets. Just display the values on Text() widgets. - No need for branding & customization. Focus on functionality & correctness. - Read and clear trouble codes - Real-time vehicle data display: - Vehicle Speed - Engine RPM - Mileage - Trouble Codes (Current, Pending and Permanent) - Throttle Position - Fuel Pressure - Timing Advance - Engine, Transmission & Intake Air Temperature - Battery voltage - Mass Air Flow Rate (MAF) - Air:fuel ratio - Engine Run Time - Fuel Level Input - Fuel economy (l/100km & mpg) - Vehicle Identification Number (VIN) - Alti...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...optimization. • Troubleshooting and Bug Fixes: The freelancer must have strong problem-solving skills to identify and fix any technical issues that may arise on the site. Given the ongoing nature of these tasks, the demand for these services will certainly be frequent. The ideal freelancer will have robust knowledge of WordPress coding and theme customization, coupled with solid experience in resolving WordPress issues. Experience with plugin installation and configuration will also be beneficial. For me, the ability to communicate in Russian is very important....

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา

  I need a proficient Zendesk expert to configure an efficient Knowledge Base for my operations. The focus would be on the creation of 'Frequently Asked Questions' that offer professional support answers. This will entail: - Customization and refining of the Knowledge Base. - Formulating the most relevant professional support answers for FAQ. Ideal skills and experience: - Proficient in Zendesk setup and customization - Strong background in technical support - Excellent written communication and editing skills - High attention to detail to ensure accuracy in FAQ.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm searching for an expert in Sprinklr CMS to help with customizing platform features and troubleshooting issues. Key Objectives: - **Customization**: Enhancing content management efficiency through customization is pivotal. You should be able to dissect our current setup and recommend and implement changes that will make content management more efficient. - **Troubleshooting**: An eye for detail and experience with debugging will be essential. I need someone who can identify and resolve any bugs or issues that are currently affecting our system's performance. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with Sprinklr CMS is mandatory. Experience with this specific platform will be a significant advantage. - Proven experience in customizing and troubleshooting c...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Shopify Product Page with Dynamic Pricing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...customer. These options are necessary to ensure a seamless and user-friendly shopping experience like the one on the provided link. Pricing Display: - Radio buttons: I'd like the pricing options to be displayed through radio buttons. This method of display helps in presenting the different price points in a clear and concise manner, allowing customers to easily pick their desired choice. Customization: - Dynamic price updates: The product page should update the total price dynamically as the customer selects different options. This real-time update will ensure that the final price is always visible to the customer, aiding in their decision-making process. Skills and Experience: - Proficiency in Shopify: I need a freelancer who is well-versed in Shopify and can efficiently...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  135 คำเสนอราคา

  I need immediate assistance with installing the ioncube loader on my Ubuntu 22 server. I'm looking for an experienced professional who can do this quickly and correctly. Key Requirements: - You must have prior experience installing ioncube loader on Ubuntu servers - Root access to the server is available, so you can carry out the installation without delay - Familiarity with PHP 8.2 is essential for compatibility and proper functioning Additional Information: - This is an urgent task, so I'm looking for an expert who can complete it promptly - Please only bid if you have extensive experience in this area; this is not a project for beginners.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Experienced Odoo Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Objectives: - Customizing Odoo: Our project is based on the customization of Odoo, so experience in this area is a must. Additional Information: - Specific Modules: I'm unsure about the specific modules or functionalities needed. Your expertise in understanding and customizing the system based on our requirements will be crucial. - Compatibility: Our platform may be running on different versions of Odoo, so the customization should ideally be version-agnostic. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Odoo customization - Strong understanding of Odoo's architecture - Ability to work with ambiguity and develop the system based on our specific business needs - Familiarity with different versions of Odoo, ensuring the customization rema...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Website Template Change with New Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented web designer who can help us change our current ...resemble the layout, color scheme, and fonts of the 'Viatours' HTML template from creativelayers.net. Key Requirements: - Replace the current template on our website with the 'Viatours' HTML template. - Ensure the new design reflects the color scheme, layout, and fonts of the 'Viatours' template. Ideal Experience: - Proficiency in web design and development with prior experience in template customization. - Familiarity with HTML and CSS. - Strong attention to detail to ensure the new design accurately reflects the 'Viatours' HTML template. Please note that I don't have specific color schemes, layouts, and fonts in mind, so I'm open to your suggestions. ...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  As we're working with Salesforce Enterprise edition, I'm in need of a seasoned Salesforce developer who can step in and assist with various aspects of my current project. This project involves a high level of complexity, including advanced customisations and integrations with other systems. Key Tasks: - Customisation of objects and fields: This will require a deep understanding of how our organisation operates and what data is critical to our processes. You will need to not only create custom objects and fields, but also ensure they are integrated seamlessly into our existing Salesforce platform. - Workflow automation: Our goal is to streamline as many of our business processes as possible. Your role will be to identify areas that can be automated and implement these changes ef...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  theme 1 1. nstall a theme name LOMS. 2. Language will be English for now. Will check with theme if it is arabic support than we will use those settings else will be in English. 3. Setup the Registration form for students with the data fields as mentioned and payment processing we will use PAYPAL as payment gateway. 4. Setup the pipeline of courses and levels 5. Create Course page as content provided by the client. 6. We will install the Free chat plugin which is available in the Moodle. 7. link moodle and website both moodle theme 2 1. Install plugin for exams again. - As per conversation above you said that it was deleted and need to reinstall again. 2. Backup of old courses exams and materials - We will take backup of courses and exam by using default moodle options as possible. 3. ...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...the roof. - Evaluate if the current structure can support the weight of 18 solar panels. - Identify any potential structural issues that might affect the installation. - Suggest possible solutions if any structural modifications are required. For this project, you will ideally have: - Extensive experience with structural surveys for residential buildings. - Knowledge in the installation of solar panels on flat roofs. - Expertise in analyzing structures with timber rafters, WBP ply and resin finish. - Familiarity with 125mm kingspan insulation structures. I am looking for assurance that my roof's structure can accommodate the installation of solar panels efficiently and safely. Ideally, your experience and knowledge will prevent potential problems and optimi...

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  goldsvet installation 9 วัน left

  goldsvet installation goldsvet installation

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WordPress Speed Optimization Plugin Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... - Ability to write to wp-content directory (with manual workaround option) 4. Performance: - The plugin itself must be lightweight and not negatively impact site speed 5. Security: - Implement best practices for WordPress plugin security 6. Code Quality: - Follow WordPress coding standards - Provide well-commented, maintainable code Deliverables: 1. Plugin source code 2. Installation and configuration documentation 3. User guide detailing all features and how to use them 4. Admin documentation for managing the plugin 5. Test results demonstrating performance improvements Project Milestones: 1. Project kickoff and detailed requirements gathering 2. Architecture and design phase 3. Core functionality development 4. User interface development 5. Testing and bug...

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  **Project Description:** I am seeking a skilled freelancer to assist with the installation of GBlicense, including the integration of a full proxy system. The ideal candidate should possess extensive experience with GBlicense and a thorough understanding of its features and functionalities. **Skills and Experience:** - Proficiency in installing and configuring GBlicense - Strong understanding of proxy systems and their integration with GBlicense - Knowledge of network security to ensure the system is secure - Experience in troubleshooting and resolving installation issues **Project Timeline:** The project needs to be completed within a week. I am looking for someone who can start immediately and deliver the installation within this timeframe. **Requirements:** - Ex...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Magento 2.4.7 Error Fixing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...related to JavaScript and CSS on all other pages. I've recently made changes to the installation. I need a Magento expert to help me fix these errors. Key responsibilities: - Identify and fix the 500 error on the checkout page. - Resolve console errors related to JavaScript and CSS on all other pages. - Ensure the checkout page and all other pages are functioning without any issues. The ideal freelancer for this project should have: - Extensive experience with Magento 2.4.7. - Proven track record of identifying and resolving checkout page errors. - Strong understanding of JavaScript and CSS for console error debugging. - Experience in troubleshooting errors arising from recent changes in Magento installation. Please include in your proposal your plan of action t...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced social media marketer to set up and manage a Facebook ad campaign. The primary goal of this campaign is to boost product sales, targeting local residents. Golf cart sales Golf Cart lithium batteries and installation Solar Panel systems for Homes and Businesses Key Responsibilities: - Set up a Facebook ad campaign - Monitor and optimize the campaign for sales conversion - Create ad content that resonates with the local audience - Regularly analyze and report on campaign performance - Suggest strategies for ongoing audience engagement and growth The ideal candidate should have: - Proven experience in setting up and managing successful Facebook ad campaigns - Strong understanding of the local market and audience targeting - Excellent copywriting ...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Android App Customization -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an Android developer to customize an open-source application. The modifications will include: - Renaming the app - Changing the app icon - Adjusting the app's color scheme - Creating a splash screen Here is the App open-source github The app currently comprises two screens. No additional features are required, just the modifications listed above.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Shopify Site for Women's Braided Wigs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...organizing photos of the wigs. Creating a user-friendly and intuitive site structure. Implementing an attractive and modern design, similar to and Site Functionality: Detailed product pages with descriptions and images. Secure shopping cart and checkout system. Integration with common payment methods. FAQ section and customer support. Product customization feature, allowing customers to choose between: Lace quality. Hair color. Hair length. SEO and Optimization: Optimization of the site for search engines (SEO). Research of relevant keywords for people interested in braided wigs. Optimization of product descriptions, meta tags, titles, and URLs. Creation of SEO-friendly content to improve the site's ranking. Requirements: Proven experience in

  $1113 (Avg Bid)
  $1113 การประมูลเฉลี่ย
  188 คำเสนอราคา
  LED Lights User Manual 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a technical writer to create a comprehensive user manual for a new line of LED lights. Key aspects to be covered in this manual include: - Installation Instructions: A step-by-step guide that ensures that even less technically-inclined individuals can set up the LED lights. - Operation Steps: Detailed instructions on how to use the lights effectively, ensuring that users can make the most of the features. - Troubleshooting Guide: A comprehensive list of potential issues with corresponding solutions. This is to help users overcome any problems they may face. - Warnings: Clear advisories about potential dangers and important safety precautions, to ensure safe and appropriate usage of the LED lights. Ideal candidates are expected to have: - Proven experience in t...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Google Cloud ERPNXT Installation for Indian GST Compliance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can assist me with setting up ERPNXT on Google Cloud. The key focus of this installation is to ensure the system complies with Indian GST regulations and includes E-Invoicing and EWay Billing capabilities. Key Requirements: - Intermediate level of customization: I'm looking for someone who can assist with setting up workflows and user roles within ERPNXT. - Strong knowledge of Indian GST: Given the focus on compliance, it's essential that you are well-versed with Indian GST regulations and how they apply in an ERPNXT setting. - Expertise in E-Invoicing and EWay Billing: The successful candidate should be able to enable E-Invoicing and EWay Billing within ERPNXT and ensure they are functioning correctly. Overall, I am lookin...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  As part of enhancing our e-commerce presence on Shopify, I'm seeking a qualified professional with direct experience for following duties: Theme customization: - Modifying the layout and design to suit our brand's aesthetics - Incorporating applicable custom fonts throughout the website Layout modifications: - Rearranging sections across different pages for improved user engagement - Adding or removing certain elements based on our evolving business needs - Tailoring our header and footer for a consistent look and feel across the website Proficiency in Shopify's platform, an eye for design, and a knack for user experience are vital. Hope to work with someone who can employ their expertise to refine our site into a compelling and intuitive online store.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I’m looking for a skilled Shopify developer experienced in Liquid for an urgent project. You’ll develop 4-5 screens based on our UI, with a tight deadline of the 28th June. Requirements: ? Expertise in custom Shopify coding ? Ability to integrate our UI/UX designs ? Immediate availability ? Multi-phase project, up to three months Key Requirements: - Solid experience in Shopify theme customization is a must. - Previous work in similar urgent project environments would be highly advantageous. Your proposal should showcase your relevant experience and how it aligns with this project. Please refrain from mentioning detailed project proposals and focus solely on your experience.

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  I need a Bitrix24 expert to help me with some key customizations on my Bitrix24 Cloud Plan. The go...fields mandatory: I want to ensure that certain fields on the ticket form are mandatory before the ticket can be submitted. - Adding custom fields at the project level: I need some custom fields to be added at the project level. These are crucial for our project management and tracking. I had some more potential customization ideas in mind, but I'd like to focus on these two key areas first. Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of Bitrix24 platform and its customization capabilities - Prior experience with making ticket fields mandatory and customizing project fields on Bitrix24 - Ability to understand business needs and translate them into effective Bi...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Zoho CRM & Books Customization & Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Zoho CRM expert to help me with various tasks related to Zoho CRM & Zoho Books. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Ability to setup Dashboard, Sales, and Contacts view in Zoho CRM - Proficiency in customizing fields and setting up workflow automation in Zoho CRM - Experience in integrating Zoho CRM wit...specifically syncing contacts and invoices - Setting up email templates - Defining product/services in Zoho CRM Your main responsibilities will include setting up the views and customizations on Zoho CRM, as well as ensuring that the contacts and invoices are effectively synced between Zoho CRM and Zoho Books. Please only apply if you have prior experience with Zoho CRM and Books, as well as relevant customization and...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Expert MS Technologies Asset Management Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a software developer who specializes in MS Technologies to create a...asset management system for our company. Requirements: - Utilize only latest MS Technologies in the project - Develop an integrated system that includes inventory tracking, maintenance scheduling, reporting and analytics, along with a depreciation schedule, custodian information, and purchase information. Key Points: - No need for integration with existing systems - User interface customization should be at a high level, with a fully customized interface designed from scratch. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in MS Technologies - Proven experience in developing fixed asset management systems, preferably with similar features - UI/UX design capabilities for a highly customi...

  $4509 (Avg Bid)
  $4509 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Shopify Theme Customization -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Shopify developer to help me customize my Shopify theme. The goal is to make the site identical to a specific website I will provide. SHOPIFY THEME INSTALLED - SLEEK LINK TO A COMPLETED SITE USING THIS THEME: STALLED - SLEEK LINK TO A COMPLETED SITE USING THIS THEME: Key Customizations Required: - Change color scheme - Add custom sections - Modify product layout Successful Freelancers Should: - Include past work in their application - Have experience in Shopify theme customization - Demonstrate a clear understanding of the project needs Revisions should be flexible until we reach a satisfactory result.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  189 คำเสนอราคา
  Wordpress Customization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a WordPress theme that nee...a few layout tweaks I'd like to make to suit my needs. This may involve changes to the positioning of elements, the sizes of sections, or the overall structure of the site. - Font style updates: I'm also looking to update the font style used on the site to better match my brand and desired aesthetic. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience with WordPress theme customization. - Strong design skills and a good eye for aesthetics. - Excellent communication skills and a keen ability to understand and deliver on client requirements. Please note that I will be providing all the content, so you won't need to worry about content creation. All you need to focus on is bringing my theme in line with the customiz...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  I have a YouTube PHP fetch plugin (with shortcode) that sends video information to Woocommerce. It looks ugly and works only half the time. It has 2 options: Add single video Add playlist Supports all variations of youtube URL (, , youtube.com...items (max 2hrs per item) What is needed: The plugin works but is ugly, uses ajax without notifications and doesn't properly add playlists. Make it more modern OR make a new plugin (new plugin is preferred) When item is added to cart, add ability to see WHATS INSIDE that item (Which videos, their names and length). I cannot provide FTP access or WP-Admin access. You need to do it on your local installation. Any reply without "I don't need FTP or WP-Admin, I can do it and make the features and make it look more modern"...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  VTiger CRM Siteground Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need an experienced Freela...the CRON jobs for the following are also configured and working: 1) Imports 2) Mail sending 3) Sales Flow 4) Reports 5) Workflows Please only apply for this job if you are certain that you can install and configure vtiger correctly with all of the CRON jobs configured and working. Key Project Details: - I already have a Siteground hosting plan, so you'll solely be responsible for the CRM installation. - The VTiger CRM version to be installed should be the latest stable release. - Timeliness is crucial - I need this completed as soon as possible. Ideal Freelancer: - Experience with VTiger CRM installations, particularly on Siteground. - Proven track record of completing projects promptly. - Familiarity with the latest VTiger CRM version is ...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Custom Shopify Dropshipping Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a dedicated Shopify developer to help me build my dropshipping website from the ground up. Although I don't have a specific desi...Expertise: A thorough understanding of Shopify's backend and frontend is a must. - Design Sense: Help me select or create an appealing, modern design for the website. - Dropshipping Experience: Previous experience in creating dropshipping websites will be highly beneficial. - Custom Functionality: The website will require some special functionalities, such as product customization. Therefore, experience in incorporating customization features or multi-language support is a plus. I am open to suggestions and advice on how to make the website a success. Looking forward to working with someone who is reliable, creative,...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Advanced Web-Based 3D Furniture Configurator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- Embedded in our website We will provide the 3D models, component pictures, and all inputs to the tool. The tool should be similar to the below link – Ideal skills needed for this project include: - Proficiency in web-based 3D configurator development - Experience in integrating tools with existing websites - Strong understanding of advanced customization features and interactive web design. Please provide examples of your previous work in this area, as we are looking for a developer with a proven track record in delivering similar projects....

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Working prefect one one pc but facing issue on other pc. both have same nodejs version v18.17.0 Nodejs package install issue/error: { "dependencies": { "@project-serum/serum": "^0.13.65", "@raydium-io/raydium-sdk": "^1.3.1-beta.54", "@solana/spl-token": "^0.4.6", "@solana/": "^1.93.0", "": "^9.1.2", "": "^5.2.1", "bs58": "^5.0.0", "ethers": "^5.7.2", "fs": "^0.0.1-security", "jito-ts": "^4.0.1", "prompt-sync": "^4.2.0" } } ERROR: node:internal/modules/cjs/loader:573 throw e; ^ Error [ERR_PACKAGE_PATH...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Urgent 360° Office Image Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented freelancer who can customize office images based on specific textures given. The purpose of these customizations is for marketing and advertising. Key Requirements: - Apply furniture finishes: Your main task will be to apply various furniture finishes to the images provided. This will require a keen eye for detail and a strong sense of aesthetic design. - Create 360° previews: Additionally, I need 360° previews of these customized images. This will help in creating an interactive and engaging marketing content. Timeframe: - The project has an urgent timeline. I need it completed as soon as possible. Ideal Skills: - Proficiency in graphic design and image editing software - Experience in creating 360° images or videos - Strong understanding o...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented professional who can work on image customization based on given textures to enhance customer engagement. In addition, I'm interested in incorporating a 360° preview feature. Key Requirements: - Expertise in image editing and customization: You should have a keen eye for detail and be able to work with specific textures to produce high-quality, engaging images. - Experience with 360° previews: Knowledge of how to integrate this feature into a website or app is a plus, even though the specific platforms are yet to be decided. - Creative thinking: I'm open to suggestions and ideas that could improve the customer engagement through the use of images and 360° previews. This project is aimed at improving customer engagement, so y...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am looking for a WordPress developer who is available to work during PST timezone, preferably from Canada or the USA. The initial tasks will be small, with the potential for larger projects if your work is of high quality. You will be expected to collaborate with me on task sharing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with WordPress - Prior experience in theme customization - Familiarity with plugin installation - Knowledge of content migration - Strong communication skills - Ability to work during PST timezone Access: You will be provided with: - WordPress admin access - Hosting account access If you meet the criteria above and are interested in this position, feel free to reach out.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  ...setup and livestreaming capabilities Create detailed installation instructions for future club setups Key Requirements: 90%+ accuracy for shot classification 95%+ accuracy for player identification Processing time under 60 minutes for a 90-minute video Cost less than $1 per 90-minute video generation Scalable infrastructure to support 400 users and 20 simultaneous highlight generations Clear API documentation for frontend integration Fallback mechanism in case of failures Ownership of the model transferred to client 2 weeks of post-delivery support Scalability roadmap for future expansion Deliverables: Functional AI model for highlight generation Server setup with basic HTML interface API endpoints for mobile app integration Installation and setup instructions for new ...

  $5692 (Avg Bid)
  $5692 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา