ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 sean connery text to speech งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Speech to Text หมดเขตแล้ว left

  Implement pocketsphinx for Android application

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Ad Copy Text Generator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We require Entry level freelancers from USA for a very simple task. All freelancers will be considered.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...editor specifically designed to work with SVG files. The main feature that I am after is the ability to add text overlays to images that are in the SVG format. Key Points: - The tool should have a user-friendly interface, making it easy for users to upload files and add text. - The primary function of the tool is to add text to images, with no need for layer support. - The image editor should save the edited images in SVG format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SVG file-handling and manipulation. - Experience in developing image editing tools or software. - Strong understanding of text overlay features and their implementation. - Ability to create a user-friendly interface. If you have previ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...UK, and another with a native American accent residing in the US. The project involves recording audio of specific commands for an AI to recognize it. Your primary task will be to read provided commands (153 phrases of 2 to 3 words) in your native accent and record them using an app. It usually takes 1 hour to complete the task, but some have finished it in 30 to 40 minutes. These recordings will be utilized for speech recognition technology, therefore, clarity and quality are of utmost importance. Requirements: - A native British or American accent - Clear and articulate pronunciation - A Smartphone (Android or Iphone) - Previous experience with speech recording or AI projects is a plus The compensation for the completed project i...

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...skilled WordPress developer to create a dedicated page on my website where users can ask a question and receive a text and image response. This page should have a clean and professional design. Key Requirements: - Implement a radio button for users to choose 'Text response' as the type of response they want. - Provide a text input field for users to type their questions. - Design the page to be 'Professional and clean', ensuring it aligns with the rest of the website's theme and visual style. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in WordPress development, including custom page creation. - Strong UI/UX design skills to achieve a 'Professional and clean' look. - Experience with form creati...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who can translate a small amount of general text into Punjabi. Punjabi Translation: - I need the content to be translated into Punjabi, a language widely spoken in India. - The text is general in nature, so the translation should be neutral and should not require any specific technical jargon. Ideal Candidate: - Proficiency in both English and Punjabi is an absolute must. - Experience in translation, particularly with general text, is highly valued. - A knowledge of cultural nuances in the Punjabi language will also be beneficial.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional logo designer to create a modern and minimalist logo for my brand. This project requires a combination of text and icon in the design. Ideally, the color scheme should consist of neutral and natural colors. The final look should be chic, clean and easily recognizable. Ideal Skills: - Experience in minimalist design - Understanding of color theory - Ability to incorporate text and icon elements effectively - Portfolio showcasing examples of modern logo designs

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Text Addition 2 วัน left

  I need an addition to my logo specifically in the form of text. I am looking for a skilled designer who can seamlessly incorporate text into my existing logo. Add the word ‘Privé’ And the attached logo ONE Text to compliment our existing logo, under or across etc. Use italic !!!!!!! Key Requirements: - Proficiency in graphic design - Previous experience with logo design - Ability to seamlessly integrate text into an existing design Please include your relevant past work and experience in a detailed project proposal. Include is a low res png of the logo Show text ‘Prive’ with the logo attached please!!!!!

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I require someone to assist with a data entry task. The job essentially involves copying textual content from a PDF file and pasting it elsewhere. I will provide all the required details. The work is needed to be done are most welcome.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  165 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced freelancer to modify the text on my website and certificate to match. Key Responsibilities: - Review the text on my website and certificate - Modify the content as necessary to ensure consistency and alignment between the two Ideal Candidate: - Proven experience in content editing, particularly across different mediums such as websites and certificates - Excellent attention to detail to ensure the final content is error-free - Strong communication skills and the ability to work independently Communication: Please provide me with your experience in similar projects. Throughout the project, I would prefer to communicate primarily via email.

  $110 (Avg Bid)
  NDA
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Trophy icon Text-Based Logo Design - Domains 4 วัน left

  ...color of the logo is optional. - The font of the logo should be "Baloo Bhai 2 Medium". THIS IS EXTREMELY IMPORTANT!! I am looking for a talented designer to create a logo from the word "Domains" which represents domain name registration, website builder tools and email services, . do not include the quotation marks in the logo. Keep it simple but UNIQUE. Please note: ONLY the 1st letter D is capitalized - Domains. Entries without the Letter D capitalized will automatically be rejected. Entries without correct Font - Baloo Bhai 2 Medium". WILL AUTOMATICALLY BE REJECTED. Key Requirements: - The design can incorporate things Related to Websites and Domains including email icons, .com, .net, .store, and any other online identity related ite...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  ...would be to help me create a professional proposal video. Key Responsibilities: - Perform Green Screen Removal: I have footage that was shot in front of a green screen that needs to be removed. - Implement Text Animation: The video will require engaging text animations to keep viewers attentive and interested. - Execute Colour Correction: It's important that the video maintains a consistent colour scheme throughout. Ideal Skills and Experience: - Proficient in After Effects: You should be very comfortable working in After Effects, able to manipulate footage and create stunning visual effects. - Green Screen Expertise: Experience in green screen removal is a must, as my footage needs to look professional. - Text Animation ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...expertise to create two algorithms specifically for image dataset training and testing. The goal is to recognize text (written in Telugu, a Dravidian script language) from the images and render it as digital text accurately. Key Requirements: - Design and implementation of two algorithms for training and testing on image datasets. The primary image format is JPEG. - The algorithms should be able to accurately detect Telugu text in the majority of the images, with an expected accuracy rate of 9 out of 10 images. - The output of the algorithms should be the recognition of the Telugu text and the conversion of it into digital text. Ideal Skills and Experience: - Strong background in algorithm development and implementation, particul...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Ionic Text Printing Plugin for Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced developer to create an Ionic plugin that will enable text printing on Android devices. The plugin should integrate with the printer SDK and be written specifically for Android OS. Key requirements: - Support for Android OS: The primary focus of this project is to create a plugin that can be used for text printing on Android devices. The code should be optimized for Android platform and compatible with the latest versions of Android. - Text Printing: The primary functionality of this plugin should be to enable text printing. The plugin should allow me to print text content from my Ionic application to a connected printer. - Integration with Printer SDK: The plugin must seamlessly integrat...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Romanian Text Replacement in Media 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a skilled photo and video editor. For this task, you will need to be experienced in: - Retouching and enhancing photos and videos - Color correction - Background removal Your main task will be to replace English text in numerous photos and videos with Romanian language. Proficiency in Romanian language is therefore crucial. Please include relevant samples of your work with your bid.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Text detection for premiere pro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a plugin in Premiere Pro that will automatically cut the text layer where the text changes. And automatically cover the original text with a selectable color fill.

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  Existe la teoria de que el vocabulario y la lengua que hablamos da la forma al cerebro y la forma en la que percibimos el mundo, con base en esto Requiero extraer información de los videos de 1 canal de youtube que tienen un vocabulario particular y que esas frases sean puestas en un documento de Word, este en uno de los canales y dejo uno de los videos como ejemplo: ESTE ES UN EJEMPLO DE VIDEO ESTE ES EL CANAL DE YOUTUBE @BARRASPRADERAS1OFICIAL/videos Tienen un vocabulario particular pero es con fines academicos, practicamente voy a pagar por que vean videos de youtube y que extraigan las frases y palabras como vocabulario de barrio de ellos y lo pongan en un documento de word, poner el titulo del video y abajo

  $20 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need an expert who can make some text modifications on an Adobe PDF document while preserving the exact original formatting. Please note that I will provide a marked PDF document with the required changes highlighted.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient web scraping expert to provide me with text content from various websites on a weekly basis. The data should be formatted in CSV (Comma-Separated Values). Key Requirements: - Regular weekly web scraping of specific websites for text content. - Delivering the scraped data in CSV format. Ideal Freelancer: - Proficiency in web scraping techniques. - Experience working with data in CSV format. - Reliable and able to deliver on a weekly basis.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm looking for an exp...videographer and photographer with their own equipment to cover a corporate event on the morning of Tuesday 17 September in mid-town Manhattan. Specifically, I'll need film footage of a 20-minute speech edited into a 3-5 minute polished and professional video of highlights. And 3-5 professional shots of the event itself and my company's stand. Key requirements for the project: - Ability to deliver high-quality, compelling videos and photos that capture the essence of the event. - Time-keeping: the event agenda is set so you will need to arrive on time and be ready to go. - In your bid, please provide examples of human shots so we can see your style. My company performs behavioral analytics, so it will be imp...

  $1318 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1318 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have a project that involves working with English text documents. Please find more details about the project below. - I have a set of text documents that require detailed data work. - The specific tasks will include data entry, data analysis, and content editing. - The documents are all in English, and thus, proficiency in the language is a must. Ideal skills for this project include excellent attention to detail, strong data entry and analysis capabilities, and a good command of the English language. Proficiency in using tools like Microsoft Word and Excel is an added advantage. The documents are critical to the project, so the ability to maintain confidentiality and work with sensitive information is a must. Experience in similar projects is highly...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Text Data Entry for Analysis 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled data entry freelancer to assist in a project involving text data. The data will be provided digitally, and the ultimate aim is to perform data analysis. Key Requirements: - Proficiency in data entry - Experience in handling text data - Understanding of data analysis Your responsibilities will include: - Accurate and efficient data entry from digital files - Ensuring data integrity and quality - Preparing the data for analysis This project requires someone who is detail-oriented, reliable and has a good grasp of data analysis techniques. The chosen freelancer will be instrumental in delivering the insights we need from the data.

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Copywritter Español 8 วัน left

  Hola Juan Manuel, te escribo porque tengo un texto de 19K palabras que me gustaría que un experto repasara. Ahora mismo es un borrador inicial y me gustaría repasar: ortografía, sintaxis, errores tipográficos, signos de puntuación, frases mal expresadas y facilidad de comprensión. El texto busca ser dinámico y fácil de leer, por lo que busc...Manuel, te escribo porque tengo un texto de 19K palabras que me gustaría que un experto repasara. Ahora mismo es un borrador inicial y me gustaría repasar: ortografía, sintaxis, errores tipográficos, signos de puntuación, frases mal expresadas y facilidad de comprensión. El texto busca ser dinámico y fácil de leer, por lo que busco q...

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer to develop an MVP project - AI mobile web service for restaurants. The main purpose of this system is to assist restaurant staff in creating reservations. Key Features: - Online Calling: The system should enable online calling for making reservations. - CRM Database: The system should include a CRM database for managing customer records. This is essential for avoiding duplicates and ensuring efficient service. - Calendar Database: The system should have a calendar database for reservation management. The level of interaction I expect between the AI and users is AI-assisted human interactions. It's crucial that the AI is able to support and facilitate the process of creating reservations, but not completely replace the human element....

  $721 (Avg Bid)
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา

  ...project comes to you with a strong demand for creating a compelling and influential elocution speech on a topical issue - 'life of a teenager depends on technology'. The purpose is dual - to engage and influence the audience. - Length: It must be concise and impactful, so a two-minute timespan is what we're aiming for. - Main Points: The speech should emphasize on striking a balance between technology and real-life experiences. Therefore, the ideal freelancer should have experience in formulating and delivering such arguments in an engaging, persuasive manner. - Skills and Experience: Emphasis on speech scripting, good understanding of the relevant topic, and an ability to write in an attention-grabbing and persuasive style is...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need some text modifications made to my Facebook artwork, which is currently being used as a WhatsApp Business ad. The task: - You will be provided with the current Facebook artwork - I need you to modify the text on the artwork. This could include changing taglines, slogans, or updating promotional information. Ideal Skills: - Proficiency in graphic design and editing software - Experience with creating and editing Facebook artwork - Strong understanding of effective social media advertising strategies - Ability to produce high-quality work in a timely manner A good understanding of WhatsApp Business promotions and knowing what type of text modifications will have the most impact on our target audience is also a plus.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...allows children to listen to the correct pronunciation of words and learn to pronounce them accurately. Speech-to-text models will analyze the children's speech and provide feedback on their pronunciation. Various assessments will be conducted, and real-time feedback will be given to the users. What We're Looking For: • Unity Expertise: Proven experience in Unity development, with a strong portfolio showcasing your skills in game development for mobile platforms. • Passion for Innovation: A keen interest in gaming, with a passion for creating unique, movement-driven gaming experiences. • Technical Proficiency: Strong understanding of game physics, animation, and optimization techniques. • Global Pers...

  $1702 (Avg Bid)
  $1702 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Create 4 social Media Videos 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented video creator to develop 4 short social media videos (each about 20/30 seconds) for my brand. - mobile format for insta, youtube, tiktok upload - i have a storyboard and would provide the speech for the video. I also have statistics that should apprear in the video, however if you can animate it a bit that would be nice. - 3 videos in total each about 20/30 seconds In the storyboard you can see the text and the visuals that should be displayed. I would prefer the content not to be static but to be scrolled and or pan/zoomed. For the bar charts we can maybe make them appear as to the years, so that e. g. from 2020 to 2029 the charts appear after one another. So a bit of animation work in an app would be req...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer who can assist in scraping text content from a website on a weekly basis. Key Points: - The only data to be scraped is the text content. Images and links are not required. - The scraped information should be delivered in CSV format. - This will be a recurring job, required weekly. Ideal skills and experience: - Proficiency in web scraping, especially for text content. - Ability to deliver scraped data in CSV format. - Reliability in meeting weekly deadlines for the scraping task.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I'm currently seeking a Speech Language Therapist who holds a Master's degree in Speech-Language Pathology. The therapist will be working with both children and adults. I am looking for someone with less than 2 years of experience in the field. Ideal Skills and Experience: - Master's or Bachelors degree in Speech-Language Pathology - Experience working with children and adults - Less than 2 years of experience in the field

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...entry specialist to transcribe information from handwritten forms to digital format. The forms contain specific fields that need to be accurately replicated. Key requirements: - Transcribing handwritten forms to digital format - Ensuring 100% accuracy and attention to detail - Experience working with forms and specific fields Ideal skills and experience: - Proficient in data entry and data processing - Excellent understanding of English - Prior experience with handwritten documents or forms - Strong attention to detail and ability to maintain accuracy - Reliable and able to meet deadlines without compromising on quality Your commitment to accuracy and attention to detail is essential for this project, as the data w...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Modern Icon-Text Combo Company Logo 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled graphic designer to create my company's logo based on my design. Here are the specifics: - Logo Type: It should be a combination of text and an icon. I have a design in mind but require your expertise to bring it to life. - Color preference: I have specific colors that the logo should incorporate. - Style: The logo should have a modern feel to it. The ideal candidate for this project should have a strong background in graphic design, particularly experience with logo creation. A portfolio showcasing previous work of a similar style would be highly advantageous. Awareness of modern design trends and color theory is also essential. Looking forward to seeing your proposals.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced Photoshop professional who can adeptly modify an image for me. Specifically: - I need certain body text removed cleanly and efficiently. - In its place, I'd like to add a time-related text, seamlessly integrated without hampering the image quality. Preferred skills for this project include advanced Photoshop skills, a keen eye for detail, and a strong understanding of typography. Prior experience with similar projects is highly beneficial for ensuring smooth project execution.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  AI Voice Clone for Exciting Video Voiceover 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a skilled AI voice clone creator. Key points: - The AI voice clone should sound happy and excited. - The ability to convey the script with enthusiasm and an energetic undertone is integral. Ideal candidate would be someone with: - Proven experience in creating AI voice clones. - Strong understanding of speech inflection and tone manipulation to voiceover. This is an opportunity to turn a script into a delightful auditory experience for viewers. Looking forward to our collaboration!

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm seeking a qualified professional to create an AI trainer with a specific focus on natural language processing capabilities. This project centers around the AI's ability to understand and interact effectively in English. Key tasks include: - Development of an AI, designed specifically to operate within the educational sector. - Implementation of advanced natural language processing. The AI should be taught to understand English, with a consideration of various complexities such as slang, dialect differences, and more. - Ensuring the AI can independently learn and adapt to improve on its language processing capabilities over time. Ideal skills for the project: - Experience in AI development, particularly with natural language processing t...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Edición Profesional de 3 video - entrevistas largas para YouTube 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estoy buscando un profesional capacitado para editar tres videos de entrevistas extensos para subirlos a YouTube. Requisitos: - Duración del vídeo: cada vídeo tiene una duración superior a 10 minutos. - Tipo de edición: los requisitos de edición incluyen cortar y ajustar clips, agregar subtítulos e incorporar efectos visuales y transici...especialmente para contenidos extensos. - Gran dominio del software de edición de vídeo. - Posibilidad de agregar subtítulos de alta calidad y atractivos efectos visuales. - Conocimientos en optimización de vídeos para YouTube. Proporcione ejemplos de trabajos anteriores en un sentido similar. El profesional independiente ideal debería poder ofrecer videos pulido...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Luxury Fashion SEO Specialist 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...luxury fashion industry, offering a wide range of branded items from renowned brands worldwide. We cater to customers who appreciate high quality, unique designs, and an exclusive shopping experience. About the Role: We are seeking an experienced freelance SEO specialist to join our team and assist us in promoting our website and achieving our business goals. Job Objectives: Significantly increase the number of purchases on the website. Improve the website's domain ranking in Google search results. Strengthen the website's credibility with Google and users. Increase the website's visibility on social media and in the online community. Create authentic and high-quality content tailored to the target audience. Strengthen the Special-Brands brand and...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I'm in need of a web scraping specialist to help me extract text content from a series of websites. The data needs to be delivered in an Excel spreadsheet format and the scraping must occur on a daily basis. Key Points: - The primary task is to extract text content from selected websites - The scraped data should be organized and delivered in an Excel spreadsheet - The scraping should take place on a daily schedule - You'll be required to ensure the data is accurate and properly formatted

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Hi Dmytro D., I need to make 7 simple text changes to a file. It is for packaging in the USA. It's similar to the previous job where we were mostly updating to change from micro-USB to USB-C.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a set of handwritten notes that need to be entered into a digital format. Key Points: - The data is text-based, so you'll need to accurately transcribe the notes into a document or spreadsheet. - I'm looking for freelancers with prior experience in similar data entry tasks, especially with handwritten text. - When applying, please provide examples of your past work in data entry. Experience in data entry, especially with text data, and a track record of handling handwritten notes are key skills for this project. Your application must include examples of past work.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา

  Se trata de la portada para un libro sobre alimentación infantil dirigido a padres de niños de todas las edades. El título del libro es: "No más dramas a la hora de comer: cómo lograr que tus hijos sean felices comiendo sano". Autora: Sonia Valero. El libro habla de cómo lograr que los niños coman sano y que a la vez el momento de la comida sea agradable, evitando discusiones y enfados para conseguir que los niños coman bien. Me gustaría que en la portada, de fondo blanco, apareciese el dibujo de una familia feliz con niños de diferentes edades, sentados a la mesa, en la que puede aparecer comida saludable. Se aceptan otras propuestas de dibujo que encajen con el título. El diseño final ...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี
  Experienced Debater for Multiple Education Speeches 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...competitions to write a series of speeches on the topic of education. Your previous work in this field will be invaluable for this job. - SPEECH TOPIC: All of the speeches will focus on various aspects of education. The exact themes will be established following further discussion, but I am looking for an emphasis on unique approaches and perspectives. - QUANTITY: I require three or more speeches. - EXPERIENCE: Please provide examples of your previous relevant work, whether it has been in crafting speeches or debate arguments. This job will be an excellent opportunity for those who can blend clever analysis, insightful commentary, and polished rhetoric in an engaging delivery. I am looking forward to working with someone who is passionate about education and ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I want to have an app that is able to create a note in my obsidian fault, which is in an iCloud folder of the obsidian application. I thought at first that it is not possible to do that, but the app 'Actions for Obsidian' is somehow able to achieve this and I want to recreate the creation of a note with it. Here is a link:

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  PDF Image Text Extraction to Excel 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled freelancer to assist with extracting text from PDF images and inputting it into an Excel spreadsheet. Key Requirements: - Proficiency in extracting text from PDF images - Ability to organize extracted text in Excel as per the image layout Ideal Skills: - Proficiency in PDF and Excel - High attention to detail - Strong organizational ability - Previous experience with data extraction and entry in similar projects would be highly valued Your work will be vital in ensuring our data is accurately extracted and organized for future use. I look forward to receiving your proposals.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  325 คำเสนอราคา

  I need a freelancer to assist me with converting text data from images into a structured database format. Key Requirements: - Data Entry: You will be required to accurately transcribe the text data from the images provided. - Data Structuring: I need the data to be organized and entered into a database format such as SQL or Access. - Attention to Detail: It's crucial that the data is entered accurately, without any mistakes. Skills and Experience: - Proficiency in Data Entry: Previous experience in data entry is essential for this project. - Familiarity with Databases: Knowledge of SQL or Access is preferred, as you will be working directly with these formats. - Attention to Detail: Being meticulous and thorough in your work is cruc...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  In need of professionals to create and publish engaging text, image and video content for our social media platforms within the beauty and hospitality sector. • Expertise: Candidates should have a history of creating video and image text content, ideally within the same field. • Purpose: The content will be key in reaching out to our audience, keeping them informed and engaged. • Genre: All content should align with the beauty and hospitality genre. • Platforms: All content will be primarily posted on TikTok and Instagram platforms, so familiarity with these platforms is a must. Only the experienced should apply with a portfolio that can highlight their skills and previous work in this sector.

  $977 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $977 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I require a skilled data entry specialist to assist with capturing text data into a digital format. - **Task Description:** The primary task will involve entering text data from printed and handwritten documents into a digital database. - **Volume:** While the specific volume of work is not provided, the successful candidate can expect a reasonable amount of data entry work to be completed. Ideal candidates for this position will possess: - Proficiency in data entry, especially with text data. - Familiarity with both printed and handwritten documents. - Attention to detail and accuracy in data input. Please show your interest in this project by providing your relevant experience and approach to text data entry.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  2D Avatar AI for Speech Recognition 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of Work: Scenario 1: Speech-Recognizing and Responding 2D Avatar Project Understanding This project aims to develop a 2D rendering avatar that can recognize speech and reply to specific questions in a speech format. The system will be designed to work on both Android 3288 and Windows-based OS platforms. It will recognize seven predefined questions and provide corresponding answers. Technologies and Time Frame Technologies: 1. Speech Recognition: • Google Speech-to-Text API: For converting spoken words into text. • CMU Sphinx: An open-source speech recognition toolkit that can be used for offline recognition. 2. Speech Synthesis: • Google Text-to-Speech API: For ...

  $1216 (Avg Bid)
  $1216 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Its a construction company that held in Greece . there are some examples, but if you have something better I would like to see. The main foto would be in-front , up left will be the logo , and down will be “Luxury Apartments Complex “Olympus” ”and will be “ΠΩΛΗΣΕΙΣ 694 2214794 Savvas 697 0087883 Galini” contacts for sell , if there is more space we can add down the other info of the company

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...podcast editor to clean up and refine audio content for our three-host podcast. This is an ongoing project, occurring 3 to 4 times per month. Audio Details: - Pre-edit length: Approximately 1 hour 30 minutes - Number of tracks: 3 (one per host) Tasks: 1. Edit three separate audio tracks (one per host) 2. Remove filler sounds and words: - "uh's" and "um's" (where possible without affecting natural speech) - Filler words like "like" and similar expressions (within reason) 3. Clean up edits for: - Hosts fumbling over words - Mispeaks - Any segments where hosts indicate "delete this" 4. Deliver cleaned audio as separate tracks (multitrack format) Requirements: - Experience in podcast or audio editing - ...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา