ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 microsoft biztalk งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเชื่อมข้อมูลเข้ากับตัวเว็ป หรือสามารถให้คำปรึกษาและสอน สามารถสื่อสารช่องทางออนไลน์(Microsoft teams) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  ...เขียนได้โดยตรงที่นั่น ( (คุณสามารถใช้ไฟล์คำและรูปถ่าย) [คำขอเมื่อสมัคร] - โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีบทความใด ๆ ที่เคยเขียนมาก่อน ขอบคุณมาก ๆ === - This is a job from a company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any existing content ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  company profile หมดเขตแล้ว left

  ทำ template เกี่ยวกับ company profile เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ เน้นใส่รูปเป็นหลัก โดยใช้ microsoft word

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Microsoft Dynamics AX หมดเขตแล้ว left

  ใช้ AX2009 อยู่แล้วมีปัญหา ต้องการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้น ต้องการ consult เพื่อช่วยวเิคราะห์ปัญหาและออกแบบโซลูชั่น

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  กรอกข้อมูลลงตาราง หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลลงในตารางหรือพิมพ์ข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft office

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  ทำงานเกี่ยวกับ Excel หมดเขตแล้ว left

  พิมพ์งาน Microsoft work,คีย์งาน

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PDF to Word Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a quick and accurate transformation of less than 50 pages of PDF documents into a Word format. I am using the Windows operating system. The PDFs are made up of text only, and there are no images, tables or charts involved. Ideal Skills: - Expertise in Microsoft Word - Good at document formatting - Keen eye for detail to ensure accuracy - Familiarity with PDF-to-Word conversion tools would be beneficial Please place your bid considering these specific requirements. The turnaround should be as fast as possible.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  PDF to Word Conversion 6 วัน left

  I require a specialist to convert a series of PDF documents to Word while ensuring that the formatting is left identical to the original. The repurposing of these documents is primarily for editing. An essential requirement of the project is the compatibility of these newly converted documents with Microsoft Word versions 2007 to 2010. Ideal candidate should possess: - Proficiency in Adobe Acrobat and Microsoft Word - Strong attention to detail - Prior experience in converting PDFs maintaining exact layouts.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Changing/setup for application to use Office 365 SMTP for email relay 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As I'm facing hurdles with my multifunctional device, I require an experienced freelancer to streamline the email functionality utilizing Microsoft 365's IP base SMTP Relay Connector. After attempting to integrate this system myself, I've hit two primary roadblocks—incorrect SMTP configurations and authentication troubles—even with the SMTP details in hand. I am currently implementing IP base SMTP Relay Connector and need someone that has implemented/troubleshoot/fix in current or previous project **Ideal Skills:** - Deep understanding of Microsoft 365's email system -Office 365 IP base SMTP Relay Connector - Proficiency in managing SMTP settings - Expertise in email authentication protocols - Previous success in configuring similar devices...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Azure AI Real Time Voice Recognition Test Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for an experienced developer to build a Microsoft Azure AI-powered voice recognition test page. The functionality shall include simple demonstration. Key Features needed: - Real time voice recognition - The system should be able to immediately recognize voice and send transcribed text. This test demo (a Hello World Application) should be in PHP 8 in object programming

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Professional Business Letterhead Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  No amateur word proficient only expert I'm looking for an experienced designer to create a professional letterhead for my company. The final output must be in Microsoft Word format. This letterhead should include the company's logo, name, contact details and legal information. Importantly, I already have a specific design concept. - Skills and Experience Required: • Proficient in Microsoft Word • Graphic design background • Experience designing corporate documents • Strong attention to detail In your bid, please demonstrate similar projects you have worked on before, your understanding of corporate identity, and provide your process for creating the letterhead based on my design concept.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Comprehensive AI Integrative MERN Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer to build a M...ideal candidate should have proven experience in building responsive web applications using MongoDB, , React, and Node.js, and familiar with various AI integrations. Key Features: - Integration of multiple AI platforms without limitation to any specific platforms (as the question regarding this was skipped). Be prepared to work with AI platforms such as Google Cloud AI, IBM Watson or Microsoft Azure Cognitive Services. - An efficient, user-friendly interface that enables seamless interaction with the integrated AI infrastructure. - Timely completion: I'm hoping to have this project finished within a month. Skills and Experience: - Proficient in MERN stack - Knowledge in AI Platforms for integration - Excellent time managem...

  $671 (Avg Bid)
  $671 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm looking for an individual with strong typing skills, and preferably experience in typing technical manuals. The project involves: - Typing content from a given source into a Word document. - Following a provided template or format to ensure consistency. - Displ...individual with strong typing skills, and preferably experience in typing technical manuals. The project involves: - Typing content from a given source into a Word document. - Following a provided template or format to ensure consistency. - Displaying attention to detail for high accuracy and technical terminology. - Delivering a completed Word document with the typed content. Solid understanding of Microsoft Word formatting features is essential for this job. Prior experience with technical manuals will be an a...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  For this project, I'm seeking an experienced Hindi typist who can efficiently process data entry from handwritten notes. The final product needs to be a Microsoft Word document. The ideal freelancer for this job should: - Be fluent in Hindi, both written and verbal. - Have a strong proficiency in using Microsoft Word. - Possess efficient data entry skills with a keen eye for details. - Have prior experience in handling handwritten notes and transforming them into digital format. This task requires accuracy and due care as the information contained in the handwritten notes are significant and cannot tolerate transcription errors. The selected freelancer would maintain the integrity and secrecy of the information while working on this project. It's an excellent oppo...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced software developer, capable of creating a digital signer COMODO EV Certificate for Wix Bootstrapper exe. Here's what I'm primarily looking for: Compatibility: - The solu...Certificate for Wix Bootstrapper exe. Here's what I'm primarily looking for: Compatibility: - The solution should be designed to work with COMODO EV Certificate. Security: - I'm seeking high-level security for the digital signature (COMODO EV Certificate). Experience in developing secure software is essential. File Formats: - In addition to signing .exe files, the tool should also support .msi (Microsoft Installer Package) files. The ideal candidate will have experience working with digital signatures, Wix Bootstrapper, and a proven track of deliverin...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Dynamic Billboard Ads for Tech Brand 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Crucially, the project is aimed at those commuting through train stations, so a captivating mix of imagery and brief, impactful text is critical. Specifically, focus should be drawn to: - The IT services we provide - Our specialty in Microsoft Cloud Cost Reduction - The 0% finance opportunities available The final images will be <7Mb in size and JPEG in format Ideal candidates should have a strong background in advertisement design, and a keen understanding of engaging with tech-savvy commuter audiences. Knowledge of tech products (particularly Microsoft) and services is a definite plus. Cater your designs towards capturing attention and promoting brand recall. If you are a generic agency that does Python and programming / language interpretation etc then please...

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...layout without making the pages look overcrowded. - A keen eye for detail to ensure that every page is not only visually attractive but also easy to navigate and understand. - Must be proficient with Microsoft Word and experienced in document layout design, ideally with a portfolio that includes work on business presentations or similar projects. - Fluency in Chinese is essential since the entire document is in Chinese characters. - Ability to work within tight deadlines while maintaining high-quality output. Ideal Skills and Experience: - Document design and layout - Proficiency in Microsoft Word - Fluency in Chinese (reading and layout adjustments) - Experience with integrating visual elements (e.g., charts/graphs, images) into documents - Strong sense of aesthetics su...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Urgent Apache Server Debugging Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of an Apache Server professional who can proficiently troubleshoot and debug to unearth the root cause of server crashes and slow load times on my system. ...areas of attention are: - Understanding and interpreting error messages displayed during crashes. - Restoring the functionality of an unresponsive website. Skills and Experience: - Expertise in Apache Server troubleshooting and debugging. - Experience in managing server crashes and optimizing load times. - Ability to interpret error messages and restore unresponsive websites. - Knowledge of Microsoft Azure where the server is hosted - Knowledge of Opencart version 2.3.0.2 which is the version of the e-Commerce platform hosted on the server. Time is critical so I need someone who can deliver quickly an...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Professional Writing & Editing (artist events) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Position Overview: We are seeking a talented and experienced freelancer write for an event (art exhibition) and write artist bios. The ideal candidate will have a passion for events, a deep understanding of the artist community, and a knack for crafting compelling narratives. This role will involve creating event proposals, event briefs, event templates, and ar...of the artist community. * Excellent writing skills with the ability to craft clear, compelling, and concise content. * Exceptional attention to detail and accuracy in research and writing. * Professionalism and ability to work efficiently under tight deadlines. * Strong communication and collaboration skills. * Creative mindset with a passion for storytelling and creativity. * Proficiency in Microsoft Office and/or Google ...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Seeking Virtual Assistant for Administrative Support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...management (posting updates, responding to messages/comments). Other administrative tasks as needed. Requirements: Proficiency in English (written and verbal). Strong organizational and time management skills. Excellent communication and interpersonal abilities. Proven experience as a Virtual Assistant or in a similar role. Ability to multitask and prioritize tasks efficiently. Proficiency in Microsoft Office Suite and Google Workspace. Reliable internet connection and access to necessary software/tools. Duration: This is a part-time position with the potential for long-term collaboration based on performance and mutual satisfaction. Budget: Please provide your hourly rate or quote for the specified tasks outlined above. How to Apply: If you meet the requirements and are inter...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  PPT and Word Template Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Microsoft Office 2016, specifically PowerPoint and Word. At the heart of the project will involve: - Creating engaging PowerPoint presentations - Crafting tailored Word templates Although the third question was skipped, understanding the purpose of the presentations and templates will be further discussed upon selecting a successful freelancer. Essential skills include proficiency and creativity in PowerPoint and Word, attention to detail, and efficiency.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I need an expert coder highly skilled in Microsoft Access to create new, sophisticated forms for my database. Objectives include: - Designing forms with advanced automation features to expedite and streamline input parameters. Skills and Experience: - Demonstrated experience in creating complex MS Access forms. - Proficient in creating automation features. - Being adept at deciphering form complexities without specific instructions regarding the type of data is essential.

  $7 - $53
  ปิดผนึก
  $7 - $53
  9 คำเสนอราคา

  I need an expert coder highly skilled in Microsoft Access to create new, sophisticated forms for my database. Objectives include: - Designing forms with advanced automation features to expedite and streamline input parameters. Skills and Experience: - Demonstrated experience in creating complex MS Access forms. - Proficient in creating automation features. - Being adept at deciphering form complexities without specific instructions regarding the type of data is essential.

  $7 - $53
  ปิดผนึก
  $7 - $53
  11 คำเสนอราคา
  Seasoned Virtual Assistant Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional virtual assistant to take charge of several tasks to help streamline my business. Main duties will include: - Management of company emails, ensuring all are responded to in a suitable timeframe - Data entry which requires a high level of attention to detail - Scheduling appointments accurately within a busy calendar Expertise in Microsoft Office, Google Suite and CRM software is required as they will be the primary tools for your daily tasks. Although the method of overall communication was not specified, pro-activeness in communication is highly preferred, whether it is via Email, Phone, or Instant Messaging. Candidates with noteworthy experience as a Virtual Assistant and proficiency in the aforementioned software will be given priority.

  $118 (Avg Bid)
  NDA
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Construction PA Superstar Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...tasks that sustain project momentum. Key Responsibilities: - Maintain and manage detailed project documentation. - Coordinate and schedule meetings and appointments with precision. - Aid in creating detailed project schedules that align with project goals. - Assist in procurement processes and vendor management to ensure timely availability of resources. Essential Skills: - Proficiency in the Microsoft Office suite, particularly in Excel, to manage and analyze project data effectively. - Experienced with project management software preferably MS Project, to keep track of project timelines and milestones. - Knowledgeable in procurement software to streamline vendor coordination and manage supplies. - Familiarity with handling permits and compliance documents, ensuring all projec...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Microsoft 365 Dynamics Marketing Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're on the lookout for a Dynamics 365 Ma...on the integration process but also enhancing various aspects of our marketing strategies. Moreover, we need someone who can design and implement a contact form for our website, ensuring a smooth connection with Dynamics 365. This form should efficiently gather essential details such as names, email addresses, and phone numbers. The ideal candidate should boast extensive experience with Microsoft 365 Dynamics, possess advanced expertise in digital marketing, and demonstrate proficiency in form creation. Your ability to comprehend and translate our requirements, blend creativity with functionality, and guarantee a secure integration with our website will be pivotal. Experience in handling and securing sensitive customer data is ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...content like images and videos. 4. **Notifications:** - **Azure Notification Hubs:** To handle push notifications. ### Version Control: 1. **Git/GitHub:** - Standard version control for collaboration and code management. ### Collaboration and Communication: 1. **Project Management:** - **Azure DevOps:** For project planning, tracking, and collaboration. 2. **Communication:** - **Microsoft Teams:** For real-time communication within the development team. ### Development Environment: 1. **IDE:** - **Visual Studio Code:** A comprehensive IDE for .NET development. 2. **Virtualization:** - **Docker:** Containerization for easy deployment and scalability. ### Quality Assurance: 1. **Testing Framework:** - **NUnit and Blazor Test Frameworks:** For unit te...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  PDF Text Extraction 6 วัน left

  ...in Word - Keep documents in similar format, ie. where there is a table, keep that table in Word - Where there is a flow chart, keep that flow chart in word (you may use something like or lucid chart for that part also) - Make it look good, don't simply slice and dice the pdf, - You should be able to copy and paste most text but some manual work is required as well. - Experience with Microsoft Word - Exceptional attention to details, capable of preserving the original layout and content accurately. - There are 4 pdfs, 3 are 2 pages, and 1 is 1 page - After the initial submission, I may request reasonable revisions up to 3 times (ie, use a table instead of bullet list) I look forward to working with a professional who will streamline this process and deliver high-quality W...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Microsoft 365 Spam Filter Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our team uses Azure - Microsoft 365 for email and we're currently having issues with our emails ending up in clients' spam folders. This is a critical problem that we need to solve to ensure smooth communications with our clients. We're seeking a professional with: - Expertise in Microsoft 365 - A solid understanding of spam filters - Experience resolving email deliverability issues The task will involve diagnosing the problem and implementing a solution that ensures our emails are reliably received in the recipient's inbox. To be successful, you'll have to understand why the emails are being flagged as spam and make the necessary adjustments within our email configuration. Please note that we have not made any recent changes to our email configur...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Seamless Office 365 Overhaul 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled freelancer with a robust understanding of Microsoft 365 to configure our office systems comprehensively. Our key objectives are: - **Email Setup**: We require the integration of our current email accounts into the new system, maintaining seamless communication without losing any historical data. Skills in data migration and email systems are crucial. - **Calendar Setup**: Implementing a shared calendar system that synchronizes across the entire team, improving our scheduling and event planning processes. Experience in Microsoft Calendar is needed. - **Document Sharing Setup**: Setting up a structured document sharing system to enhance team collaboration. Knowledge of SharePoint or similar Microsoft 365 document management systems will be benef...

  $640 (Avg Bid)
  $640 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...these old emails to track people and activities, this situation requires immediate attention to prevent any further loss of important emails and to restore hery ability to reliably access these important saved communications. Ideally, it would be great if it would be possible to recover the lost emails as well, but I understand that is unlikely. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient with Microsoft Outlook and Gmail integration - Experienced in troubleshooting email synchronization issues - Knowledgeable about Windows operating systems - Ability to troubleshoot and fix issues remotely - Comfortable working with my 90 year old mother-in-law who is very sharp but not super tech-savvy. If needed, I can be part of phone conversations to help facilitate communications. **Requ...

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Upgrade to API 6 วัน left

  More details: I have a program using Microsoft Access which automatically adds data to "Clickup" cloud program using Clickup API. Unfortunately there must have been an update to one of the programs (JSON converter) which has stopped some of the automation working.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...conditional operations and data sorting that are crucial for my daily work. Additionally, I require this Excel VBA code to interact with other Microsoft Office applications, creating a synchronized system that streamlines my workflow. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Excel and Excel VBA programming. - Experience with automating medium complexity tasks within Excel. - Ability to integrate Excel VBA with other Microsoft Office applications. - Strong problem-solving skills to implement efficient code for conditional operations and data sorting. - Previous experience or knowledge in creating seamless workflows between Excel and other Microsoft Office applications. This project is crucial for improving my efficiency and accuracy in completing my daily tasks...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Enhance Dynamics TS File 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently on the lookout for a TypeScript developer with experience in Microsoft Dynamics 365 environments. My project revolves around a specific TypeScript file connected to a button in the Command Bar, which now needs functionality enhancement. Specifically, my requirements include: - **Adding New Features**: The primary task is to implement a modal that appears when a button in the Command Ribbon is clicked. This modal should be designed for optimal user interaction and efficiency. - **Skills and Experience Needed**: - Proficiency in TypeScript and understanding of its best practices. - Experience with Microsoft Dynamics 365, particularly customizing and extending its functionalities. - Ability to integrate new features seamlessly with existing systems. ...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm in need of an effective and efficient freelancer to enter text data originating from digital documents. Expectations & Requirements: - Data entry from exclusively digital sources. This requires careful attention to detail, ensuring the information is transferred accurately. - Proficiency in Microsoft Excel is paramount. The chosen candidate should be comfortable with various excel features including formulas, charts and tables. - A background or experience in data entry would be advantageous. This would testify to your ability to deliver this task successfully and efficiently. If you're detail-oriented, Excel-savvy, and have a knack for transcription from digital sources, this project is ideal for you.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am in need of an updated CV tailored for a position as a freelance CRM consultant. The layout should be simple, professional, and straight-to-the-point. The CV should emphasize my technical skills, particularly in relation to Braze, Emarsys, Microsoft Dynamics, HubSpot, and my involvement in strategy and CRM-related projects. • Ideal Skills: - CV writing for freelancing opportunities - Knowledge of CRM technical platforms - Understanding of the CRM consultancy field Understanding CRM and previous experience writing a cv for CRM professionals would be greatly beneficial for this task. The freelancer must be able to effectively highlight these skills, together with my CRM project involvement, in a simple yet professional CV format.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I need help with converting images of slides into an editable Microsoft Word document. The purpose of this conversion is for editing purposes. Details: - The new document should maintain a standard Word document format, not the original slide layout. - There are no specific graphic elements from the slides that need to be preserved in the document. Skills and Experience Required: - Proficiency in Microsoft Word -

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I need a skilled professional to migrate my current Wordpress website which is on cpanel to Microsoft Azure for my client. The key aspect that needs to be taken into account during the migration includes: - Preservation of Website Functionality: It is crucial that all features and functions currently on the website are retained and perform as they should post-migration. A track record of working with the Azure platform is essential.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...for a dedicated virtual assistant, ideally someone at entry level. The assistant's tasks will primarily include: - Email management: Keeping the inbox chaos free and organized will be an essential task. You would need to sort, handle and respond to incoming emails promptly. - Data entry: Entering and updating information in our systems carefully and accurately You should be familiar with Microsoft Office, possessing proficient skills specifically in Excel and Word. This role requires someone meticulous, well-organized, and able to handle multiple tasks in a day. Experience is not mandatory but a basic understanding of administrative tasks will be beneficial. More importantly, you should be willing to learn and grow. Output quality and turnaround time are of major signifi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  133 คำเสนอราคา

  SharePoint Developer JD: (Freelancer - Edtech experience) We are seeking a highly skilled Microsoft SharePoint Developer Expert to join our dynamic team. The ideal candidate will have extensive experience in developing, customizing, and maintaining SharePoint solutions to meet business needs. This role requires a deep understanding of SharePoint architecture, strong problem-solving skills, and the ability to collaborate effectively with cross-functional teams. Responsibilities: • Design, develop, and implement custom SharePoint solutions based on business requirements. • Customize SharePoint sites, lists, libraries, and workflows to optimize functionality and user experience. • Develop and deploy SharePoint web parts, apps, and features using industry best practice...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...format. - The Word document should replicate the original formatting, with specific attention to maintaining the structure and layout of tables found in the Google Doc. - While the focus is on tables, the overall document layout, font choices, and styling should transition seamlessly to Word without any loss in quality or design. Ideal Skills and Experience: - Proficient in both Google Docs and Microsoft Word. - Experience with document conversion, especially maintaining formatting and layouts. - Strong attention to detail, particularly in preserving table structures during the conversion process. - A good eye for design to ensure the final Word document looks as close to the original as possible. This project requires someone who can efficiently convert and preserve the integr...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Fast Email Migration to Exchange 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...business email accounts from our current hosting provider to a Microsoft Exchange account. We've hit a storage limit with our current setup, and it's critical for our operations to transition smoothly and quickly to avoid any business interruptions. **Requirements:** - Experience with email migrations, specifically to Microsoft Exchange. - Ability to work quickly and efficiently, with a keen attention to detail to ensure no data loss occurs. - Expertise in configuring Microsoft Exchange to accommodate a medium-sized business setup. - Capacity to complete the project promptly, as it is of utmost importance to have this migration done ASAP. **Ideal Skills:** - In-depth knowledge of both our current hosting platform and Microsoft Exchange to forese...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Debian Linux Customisation & RDP Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We utilize Orange Pi 3 LTS devices as cost-effective thin clients, connecting them to Microsoft Windows Remote Desktop Servers. Presently, we seek a streamlined Linux variant to serve as a thin client operating system. This system should initiate with a custom splash screen and subsequently establish a remote desktop connection to a predetermined IP address. Importantly, the IP address should be configurable solely by us through a designated configuration file, so that users will not have the ability to change it from the RDP client. The following OSs are compatible with the Orange Pi 3LTS: Debian and Ubuntu are the preferred choices.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...job is straightforward but requires a keen eye for detail and a fast typing speed. **Data to be Entered:** - Text **Formatting Requirements:** - The Excel sheets will be quite simple, requiring no special formatting. Just plain lists. **Task Overview:** - The job is strictly about typing data into Excel. No analysis, no complex formatting. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Microsoft Excel - Fast typing speed with high accuracy - Ability to complete tasks promptly - Experience in data entry with a focus on text information **What I'm Looking For:** A freelancer who can efficiently handle a straightforward Excel typing task without the need for complex data manipulation or analysis. The perfect candidate will ensure the accuracy of the data and meet the pro...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  Word Doc Revamp Needed 5 วัน left

  I'm looking for an efficient freelancer to update and enhance the appearance of my Word document. The key task is to make specific formatting changes, focusing on the headers and footers. ### Required Changes: - **Header and Footer Updates**: Incorporate the document title and a logo into both the header and footer of the document. ### Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Word, particularly in formatting tools. - Strong attention to detail, particularly with aligning headers and footers accurately. - Experience with graphic design or logo placement within documents. - Ability to work with minimal guidance but still deliver personalized and professional results. 1 to begin with so I can approve then a further 23 documents in total - add logo and title to ea...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm in the process of digitizing my handwritten manuscript, which is a personal project dear...privacy and non-disclosure. - **Time Efficiency**: Someone who can balance speed with accuracy to meet the agreed-upon deadline. **Ideal Skills and Experience**: - Proven experience in typing and formatting manuscripts or books. - Excellent command of the English language, including spelling and grammar. - Familiarity with word processing software, with a preference for those experienced in Microsoft Word or Google Docs. - Previous work on personal or sensitive projects, with respect to client confidentiality. This project is special to me and serves as a stepping stone toward my dream of eventually publishing my work. Your dedication and skill can help bring my story to life in the...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced freelancer who can create Microsoft Teams channels for a Windows platform. Key Requirements: - Creation of channels and groups for company-wide communication. Admin Control: - I want to have a limited kind of control, meaning I'm not looking to be highly involved in the day-to-day management yet still have the capability to intervene if necessary. Functionalities Needed: - I'm interested in the channels offering specific functionalities such as file sharing, screen sharing, and voice & video conferencing. Ideal skills for this job include knowledge and experience with Microsoft Teams technology, excellent understanding of Windows-based platforms and strong skills in communication and collaboration software. Please place you...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...Below are the detailed requirements and skills necessary for this job. **Key Requirements:** - The task involves typing data derived from printed documents. - Final delivery of the typed data needs to be in an Excel spreadsheet format, ensuring accuracy and proper formatting for seamless data analysis. **Ideal Skills and Experience:** - Exceptional typing speed and accuracy. - Proficient in Microsoft Excel, with a strong grasp of formatting tools and techniques for optimizing data presentation. - Experience in data entry, particularly with printed materials, and a keen eye for detail to capture information accurately. - Ability to follow instructions meticulously and deliver the project within the specified timeline. - Previous experience or familiarity with similar typing proj...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  ...- Strong analytical skills, with a knack for identifying meaningful patterns in complex datasets. Tasks to Complete: - Analyze customer behavior data to uncover key insights. - Utilize pivot tables for efficient data organization. - Create formulas to aid in the analysis process. - Generate comprehensive, detailed reports on findings. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with Microsoft Excel, showcasing past projects involving data analysis and report generation. - Background in data analytics, particularly with a focus on consumer behavior. - Strong portfolio demonstrating expertise in creating detailed analytical reports. - Excellent communication skills, ensuring findings are understandable and actionable. This project is ideal for a freelancer who excels at ...

  $1284 (Avg Bid)
  $1284 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา